Categorized | ข่าว

“ดีป้า” สานต่อภารกิจปั้นผู้นำยุคดิจิทัลกับหลักสูตร Digital CEO รุ่น 7 อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตยกระดับผู้บริหารภาครัฐ เอกชน

Posted on 14 พฤศจิกายน 2023 by writer

 S__17063948_0_resize

          ดีป้า สานต่อภารกิจปั้นผู้นำยุคดิจิทัล กับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7  ที่มีเนื้อหาคลอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนองค์กร การบริหารและการตลาด เนื้อหาความรู้ด้านกว้าง ทั้งเทรนด์และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต นโยบายที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เนื้อหาที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ของวิทยากร มากกว่า 70 ท่าน ทั้งความสำเร็จและความผิดพลาด อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศกว่า 10 องค์กร และต่างประเทศ ณ ประเทศเยอรมนี เผยผลิตและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไปแล้วมากกว่า 500 คน ขอเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566

           ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีการดำเนินโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) มาอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้ง 6 รุ่นที่ผ่านมา ในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 500 คน เปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบของระบบงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) ไว้ด้วยกัน รองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีทักษะและหลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ

           “สำหรับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ขณะเดียวกันก็เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จนสามารถสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้ พลังปัญญาและสามารถนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคต โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน และความเป็นไปเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการจัดทำยุทธศาสตร์ พัฒนาวิสัยทัศน์  กำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและความต้องการของประเทศ จากกรณีศึกษาหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญยังก่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาและการดูงานต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์การสังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์_2_resize

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะประกอบด้วย 5 ส่วนการเรียนรู้ มีขอบเขตเนื้อหา ดังต่อไปนี้

           1.) การพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นในอนาคตของผู้นำยุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยี ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการตลาด ในยุคดิจิทัล: Digital Technologies, Transformation, Management and Marketing Skills In Digital Era for CEOs

           2.) การพัฒนาทักษะความรู้ในด้านกว้าง (Horizontal Knowledge) เทรนด์และโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต (Future Trends and Opportunities) ที่สำคัญต่อการนำไปประยุกต์กับองค์กร

           3.)  การพัฒนาทักษะความรู้ จากประสบการณ์ ของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ (Experience Sharing) ที่จะทำให้เห็นมุมมองในการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความผิดพลาด (Learning from Success & Failure)

           4.) การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ

           5.)  การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในต่างประเทศ

           โดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด ไม่เกิน 80 ท่าน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 และเริ่มอบรมวันที่ 25 มกราคม– 25 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์-เสาร์) กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศกว่า 10 แห่ง และประเทศเยอรมนี โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด ใบสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ได้ที่ https://www.depa.or.th/th/digitalceo  หรือติดต่อเบอร์
โทร. 082 449 4598 , 092  963  9562

Comments are closed.

พฤศจิกายน 2023
พฤ อา
« ต.ค.   ธ.ค. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

RELATED SITES