Archive | กรกฎาคม, 2024

ประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Posted on 12 กรกฎาคม 2024 by writer

          กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ร่วมกับ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช จัดประชุมวิชาการ“ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก”  เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 นี้

1 Prince Somsavalee_02_resize          โรคมะเร็งในเด็กเป็นโรคที่มีโอกาสรักษาหายขาดได้ค่อนข้างสูง หากได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เด็กที่หายขาดมีชีวิตไปอีกยาวนาน  โดยปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็กมีอัตราการรอดชีวิตสูง  80-90%  จากในอดีตที่มีอัตราการรอดชีวิตเพียง 20-30% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กค่อนข้างสูงมาก ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการรักษาน้อย

           นับเป็นพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงห่วงใยต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศ โดยพระองค์ท่านได้ประทานเงินส่วนพระองค์ จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อร่วมสมทบทุนก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศ พร้อมทรงรับเป็นองค์พระอุปถัมภ์และประทานชื่อกองทุนว่า “กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศ และให้การสนับสนุนงานวิจัยการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งในเด็ก  นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ได้ทรงประทานเงินส่วนพระองค์ อีกปีละจำนวน 1 ล้านบาท

          ทั้งนี้ กองทุนนี้ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งในเด็ก ได้ร่วมก่อตั้งกองทุนขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2543 และวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ได้รับประทานชื่อเป็น “กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ” และล่าสุดวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562  ได้ประทานพระอนุญาตแก้ไขชื่อกองทุนฯ เป็น “กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

          ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง. เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดเผยว่า กองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ยากไร้ทั่วประเทศ ผ่านทางแพทย์ที่ทำการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ อาทิ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.ศูนย์ลำปาง รพ.ศูนย์พิษณุโลก รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.ศรีนครินทร์ รพ.ขอนแก่น รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.ศรีสะเกษ รพ.ศูนย์อุดรธานี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลานครินทร์ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการปลูกถ่ายไขกระดูกจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนกว่า 200 ราย

2 ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง เข้าเฝ้ารับประทานงินช่วยเหลือ_resize

          ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 นี้ กองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ ร่วมกับ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก” เพื่ออัพเดทองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร รพ.เด็กสมิติเวช และ พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รพ. สมิติเวช และรพ. บีเอ็นเอช และผู้อำนวยการ รพ. เด็กสมิติเวช เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ณ ห้องประชุม  รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

          ในการประชุมดังกล่าวมีการเสวนาวิชาการเพื่ออัพเดท “สถานการณ์โรคมะเร็งเด็กในประเทศไทย” โดยทีมวิทยากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งในเด็กจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ นำโดย  ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง รพ.รามาธิบดี, รศ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร รพ.จุฬาลงกรณ์,  รศ.พญ.ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, พญ.ยุจินดา เล็กตระกูล รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี, พญ.ณัจวาย์ ยุทธสมภพ รพ.หาดใหญ่ และ ผศ.พิเศษ พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

6 ประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก”_resize

          นอกจากนี้ ยังมีการอัพเดทนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆครอบคลุมเรื่องความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ไม่ว่าจะเป็น หัวข้อ “รังสีรักษาด้วยโปรตอน” โดย รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ รพ.จุฬาลงกรณ์,  หัวข้อ “ยามุ่งเป้ากับโรคมะเร็งเด็ก” โดย นพ.พงศ์ภัค พงศ์พิชชา รพ.กรุงเทพ, หัวข้อ “การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากพ่อหรือแม่” โดย รศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ รพ.รามาธิบดี,  หัวข้อ CAR T cell” ซึ่งเป็นการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบใหม่ด้วยการตัดต่อยีนเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เพื่อเพิ่มภูมิ (Chimeric Antigen Receptor T-Cell ; CAR T-Cell) โดย พญ.ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์ รพ.ศิริราช และหัวข้อ “การปลูกถ่ายตับในมะเร็งตับ” โดย ผศ.นพ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ รพ.รามาธิบดี

4 เสวนา “สถานการณ์โรคมะเร็งเด็กในประเทศไทย”_resize

          ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กมีอุบัติการณ์ในแต่ละปีสูงถึง 1,000 ราย ซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี โดยโรคมะเร็งเด็กที่พบมากที่สุดคือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมีย (Leukemia)ร้อยละ 30 รองลงมาคือโรคมะเร็งสมอง ร้อยละ 20 โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ร้อยละ 15 โรคมะเร็งต่อมหมวกไต ร้อยละ 10 ส่วนโรคมะเร็งไต โรคมะเร็งกระดูกและกล้ามเนื้อลาย โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งลูกนัยน์ตา และโรคมะเร็งอื่น ๆ พบในสัดส่วนที่เท่ากัน คือร้อยละ 5  ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในเด็ก ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ พบแค่ประมาณร้อยละ 1-3 เท่านั้นที่อาจมาจากกรรมพันธุ์ เช่น โรคมะเร็งจอภาพตาของนัยน์ตา ส่วนโรคมะเร็งในเด็กชนิดอื่นยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าอะไรเป็นต้นเหตุ

          “โรคมะเร็งในเด็กมีโอกาสรักษาหายได้มากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งของโรคมะเร็งในเด็ก มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก ทุกๆ เซลล์มีลักษณะคล้ายคลึงกันในคน ๆ เดียวกัน จึงตอบสนองต่อการรักษาเหมือนกันและตอบสนองได้ดีมาก ประกอบกับในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในเด็กกว่าแต่ก่อนมาก” ศ.นพ.สุรเดช กล่าว

5 ทีมวิทยากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งในเด็กจากโรงพยาบาลต่างๆ_resize

          ทั้งนี้ ยังมีผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กอีกเป็นจำนวนมากที่กำลังรอรับการช่วย เหลือจากกองทุนฯ ซึ่งในปัจจุบัน กองทุนยังขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนอีกมากและคงเป็น เรื่องที่น่ายินดีหากท่าน เป็นอีกคนหนึ่ง ที่มีส่วนร่วมแบ่งปันน้ำใจคืนชีวิตใหม่ที่สดใสให้แก่หนูน้อยเหล่านั้น เพียงโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา อ่อนนุช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 133-2-08742-3 และใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

          13 กรกฎาคม นี้ เป็นวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

Comments (0)

ห้องเรียนจำลองนิวซีแลนด์ ฝึกแก้โจทย์ เรียนรู้การออกแบบ และทำงานเป็นทีม

ห้องเรียนจำลองนิวซีแลนด์ ฝึกแก้โจทย์ เรียนรู้การออกแบบ และทำงานเป็นทีม

Posted on 11 กรกฎาคม 2024 by writer

ENZ-1 พิธีเปิดงาน_resize

       ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์  เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานศึกษาต่อเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์  (Study in Christchurch Education Fair) จัดโดยหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ เอเจ้นท์ตัวแทนแนะแนวการศึกษต่อนิวซีแลนด์ และสถาบันการศึกษาและโรงเรียนกว่า 20 แห่งจากเขตการศึกษาเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกันจัดขึ้น อาทิ โรงเรียนมัธยม  มหาวิทยาลัย สถาบันภาษา และสถาบันเทคโนโลยีเพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาไทย ที่สนใจไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ขอรับคำแนะนำปรึกษากับตัวแทนสถาบันและโรงเรียนอย่างใกล้ชิด โดยมี นางสเตฟี พอร์ตเตอร์ (Stefi Porter) ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตร จากหน่วยงาน Christchurch Educated นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล  ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ และ นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์  ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ  ณ โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค เมื่อเร็วๆนี้

       งานนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยน้องๆที่เข้าร่วมงานได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ห้องเรียนจำลองนิวซีแลนด์ ซึ่งสอนโดยครูนิวซีแลนด์ ในหัวข้อ “Experience a New Zealand High School Classroom (STEM) โดยแบ่งน้องๆออกเป็นทีมและให้แต่ละทีมช่วยกันทำภารกิจที่ท้าทาย ในการฝึกออกแบบสะพานด้วยแท่งไม้ขนาดเท่าหลอดกาแฟเพียง 20 แท่งพร้อมเทปกาว ให้มีความแข็งแรง พร้อมมีการทดสอบความแข็งแกร่งของสะพานที่แต่ละทีมออกแบบ ด้วยการนับจำนวนขวดน้ำที่สะพานสามารถรองรับได้ ซึ่งน้องๆต่างสนุกสนานและชื่นชอบกับกิจกรรม เนื่องจากได้ฝึกทดสอบแก้โจทย์ที่ท้าทายในเวลาจำกัด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การออกแบบ และฝึกการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

ENZ-4 อบรมเอเจ้นท์และให้คำปรึกษา_resize

       นอกจากนี้ ยังมีห้องเรียนจำลองเวิร์คช็อปฝึกการออกแบบความคิด Design Thinking ในหัวข้อ “Designing Tomorrow: Sustainable Spaces for a Brighter Future” ฝึกการคิดเชิงออกแบบ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจผู้คน ค้นหา ปัญหา และสร้างแนวทางแก้ไข โดยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่

 1. เอาใจใส่เข้าใจผู้คน (Empathize) – มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้คน หรือกลุ่มเป้าหมาย
 2. กำหนดแนวทาง (Define) – ระบุปัญหาเฉพาะ
 3. คิดสร้างสรรค์ (Ideate) – มีความคิดสร้างสรรค์หาโซลูชั่นใหม่ๆ
 4. การสร้างต้นแบบ (Prototype) – สร้างสรรค์ต้นแบบโซลูชั่นวิธีแก้ปัญหา
 5. ทดสอบ (Test) – ทดลองใช้

ENZ เวิร์คช็อป Design Thinking_resize

       สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ โอกาสมาแล้วกับงานใหญ่ประจำปี หนึ่งปีมีหนเดียว พบกันในงานการศึกษานิวซีแลนด์ 2024  (New Zealand Education Fair 2024)  ขอรับคำปรึกษาได้โดยตรงจากกว่า 50 สถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ ทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา พร้อมทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท  ทดลองเรียนในคลาสเรียนจำลองจากครูนิวซีแลนด์ และลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปนิวซีแลนด์  วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. นี้ 11.00-17.00 น. สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ฟรีตลอดงาน) หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.learnenglishnewzealand.com/nzeducationfair

Comments (0)

“NGG JEWELLERY” จับมือ Disney ส่งคอลเลคชั่นพิเศษ! กำไรทองคำมินิมอล “DISNEY 100 YEAR LIMITED EDITION X CHARMMY” 6 คาแรกเตอร์สุดเก๋

“NGG JEWELLERY” จับมือ Disney ส่งคอลเลคชั่นพิเศษ! กำไรทองคำมินิมอล “DISNEY 100 YEAR LIMITED EDITION X CHARMMY” 6 คาแรกเตอร์สุดเก๋

Posted on 10 กรกฎาคม 2024 by writer

        NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ  จับมือ Disney  เปิดตัวสุดพิเศษ!คอลเลคชั่นใหม่ ‘DISNEY 100 YEAR LIMITED EDITION X CHARMMY’ ลงตลาดทองคำแท้ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ  ด้วยลวดลายเป็นเอกลัษณ์ กับคาแรคเตอร์เด่นๆ ของดีสนีย์ มาเป็นชิ้นงานเครื่องประดับสุดเก๋ ผสมผสานแฟชั่นยุคใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “CIRCLE OF CHARM” วงล้อแห่งเสน่ห์ ไม่มีวันจบ มาให้ทุกท่านสะสมกัน  เผยเป็น Limited edition ที่หายากมาก วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย.นี้เท่านั้น พร้อมจัดโปรฯสุดพิเศษ สมัครสมาชิกและรับสิทธิพิเศษมากมาย สนใจซื้อทางออนไลน์ เว็บไซต์ Facebook  LINE  และNGG jewellery ทุกสาขา ทั่วประเทศ…

DSC_5857-2_resize

        นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยว่า  บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ได้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี มีความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพทั้งประสบการณ์และความรู้ตามมาตรฐานสากล ร่วมฉลองความสำเร็จในฐานะแบรนด์เครื่องประดับชาร์มทองคำบริสุทธิ์ ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์

        เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบดิสนีย์ 100 ปีจึงนำคาแรคเตอร์เด่นๆของดีสนีย์มาออกแบบเป็นชิ้นงานเครื่องประดับ ที่สุดน่ารักผสมผสานแฟชั่นยุคใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “CIRCLE OF CHARM” วงล้อแห่งเสน่ห์ ไม่มีวันจบ ทั้งนี้ได้รับแรงบัลดาลใจจากเรื่องราวอันแสนสนุกในวัยเด็กให้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของ ชาร์มทอง ที่รวมเอาทุกคาแรกเตอร์ของดีสนีย์มาให้ทุกท่านสะสมกัน นับเป็นการออกผลิตภัณฑ์กับคอลแลคชั่นใหม่นี้ Make Moments Magical with Our Cute Gold Bracelets ที่สำคัญเพราะเป็นสินค้า คอลเลคชั่นพิเศษ และเป็นlimited edition ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2567 เท่านั้น ‘DISNEY 100 YEAR LIMITED EDITION X CHARMMY’ มี 6 คาแรกเตอร์สุดน่ารัก คือ…

messageImage_1719478007786_resize

        1.)  Mickey Mouse น้องหนูมิกกี้เมาส์ ผู้มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น ถ่อมตัวและเรียบง่าย จาก mickey mouse & Friend

        2.) Minnie Mouse น้องหนูมินนี่เมาส์ เป็นคู่หมั้นของมิคกี้ นิสัยอ่อนหวาน อ่อนไหว ชอบการต่อสู้และมีอารมณ์ที่ค่อนข้างหุนหันพลันแล่น จาก mickeymouse & Friend

        3.) Lotso Bear หรือ “หมีมันม่วง ” Lotso มันเป็นตุ๊กตาหมีที่แสนจะน่ารักน่ากอดสำหรับเดซี่ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอได้รับมันมาจากวันคริสมาสในปีๆ หนึ่งที่พ่อแม่ของเธอให้เป็นของขวัญ

        4.) Mulan เจ้าหญิงดิสนีย์ อย่าง “มู่หลาน” เป็นหญิงแกร่งจอมดื้อ ที่ไม่เคยจะทำตัวเรียบร้อยได้เหมือนผู้หญิงทั่วไป เธอรักครอบครัวของเธอมาก มีความกล้าหาญ ความเฉลียวฉลาด และความมุ่งมั่น

        5.) Rapunzel “ราพันเซล” เป็นคนที่หลงใหลในงานศิลปะเป็นชีวิตจิตใจ เธอคือเจ้าหญิงดิสนีย์ เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กผู้หญิงที่หัวคิดทันสมัย ที่มีทั้งความหวานและความมุ่งมั่นอยู่ในตัวคน

        6.) Aurora เจ้าหญิงออโรร่าเป็น “เจ้าหญิงดิสนีย์”  สง่างาม ขี้เล่น และมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ เธอผูกมิตรกับสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบๆ กระท่อมท้ายป่า รักและกตัญญูต่อนางฟ้าแม่ทูนหัวทั้งสามมาก จากเรื่อง Sleeping Beauty

messageImage_1719477992739_resize

        “เรามาร่วมกันสร้างช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ไปกับ Charmmy Jewelry By NGG ด้วยสร้อยข้อมือทองคำสุดน่ารักจากคอลเลกชั่นพิเศษ ‘DISNEY 100 YEAR LIMITED EDITION X CHARMMY’ ด้วยกัน ที่ผลิตจากทอง 9K ที่รวมเอาคาแรกเตอร์สุดน่ารักจาก Mickey & Friends , Toy Story , และ Princess Celebration มาประดับให้กลายเป็นกำไลทองคำมินิมอลสุดพิเศษ ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบคาแรกเตอร์ไหน ก็จะเติมเต็มความฝันและความสุขให้กับทุกคน มาสร้างช่วงความมหัศจรรย์ได้แล้ววันนี้ ที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์

        ทั้งนี้ สินค้าพร้อมจัดส่งลิขสิทธิ์แท้ 100% จัดส่งฟรีทั่วประเทศ และพิเศษสุดสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิก NGG ผ่าน LINE รับทันที! 1 Gold Coin มูลค่ากว่า 200 บาท และสิทธิพิเศษอีกมากมาย ท่านสามารถซื้อได้ที่ NGG jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ https://lin.ee/0uUp0XM หรือ INBOX : https://bit.ly/4217vtr Website : https://nggjewellery.com/collection/charmmy  LINE OA : https://lin.ee/0uUp0XM “ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวในท้ายสุด

Comments (0)

ดีป้า สานต่อหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART รุ่นที่ 2 เพื่อผู้บริหารยุคใหม่ (Young Digital CEO) ทั้งภาครัฐ เอกชนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด

ดีป้า สานต่อหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART รุ่นที่ 2 เพื่อผู้บริหารยุคใหม่ (Young Digital CEO) ทั้งภาครัฐ เอกชนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด

Posted on 08 กรกฎาคม 2024 by writer

          ดีป้าสานต่อหลักสูตร DIGITAL  JUMPSTART (DJS) รุ่นที่ 2  สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Young Digital CEO)  จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลจากเริ่มต้นและเติบโตอย่างก้าวกระโดดเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล  หลังจากประสบความสำเร็จจากรุ่นที่1 พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กว่า 40ท่าน รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 6 กันยายน 2567 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.depa.or.th/th/article-view/depa-DJS-2

412B-9F0C-FC92FCC5540D_resize

          ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การพัฒนากำลังคนและการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่ง ดีป้า มุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกระดับ
ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ผ่านกลไกการ Upskill, Reskill และ New Skill โดยหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ ผู้บริหารจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา ดีป้า ดำเนินการยกระดับกลุ่มผู้บริหารผ่านหลักสูตรต่างๆ แล้วมากกว่า 5,600 ราย (ปีที่ผ่านมา)  และหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART รุ่นที่ 1 มีจำนวน 55 คน

          ดีป้า จึงสานต่อหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART (DJS) รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (Young Digital CEO) จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กว่า 40 ท่าน รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อนนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ต่อยอดวิสัยทัศน์และพัฒนากระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและองค์กรด้วยดิจิทัล ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร

PR-DJS_2_resize

          ทั้งนี้ ผู้บริหารยุคใหม่ (Young Digital CEO) ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะดิจิทัลให้ก้าวทันโลกไปกับ 7 เนื้อหาการเรียนรู้ที่เข้มข้น  คือ

 • การพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Big Data) เพื่อนำไปขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอัตโนมัติ (Digital Automation) เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
 • การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ บุคคล ธุรกิจ และสังคม (Digital Connect) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในโลกกึ่งเสมือนและโลกเสมือน
 • การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Access) เพื่อให้เข้าใจเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
 • การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (Digital Transformation, Management and Marketing)
 • การสร้างเครือข่ายและการถอดบทเรียน อาทิ Google Thailand,  Thailand Digital Valley ,Hutchison Ports Thailand (HPT),   EEC Automation Park ,AIS Evolution Experience Center (AIS EEC), Sea (Thailand)   และAWS (Thailand)
 • การถอดบทเรียน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำ ณ นครเซินเจิ้นและนคร กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน

          ทั้งนี้ ผู้บริหารที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  6 กันยายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0831166581 คุณชัยวัฒน์ และ0929639562 คุณกษิดิ์เดช หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/article-view/depa-DJS-2    

Comments (0)

กรกฎาคม 2024
พฤ อา
« มิ.ย.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

RELATED SITES