Archive | ข่าว

เปิดรับสมัครแล้วทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวน เรียนฟรีระดับอนุปริญญาโท/ป.โท/ป.เอก ประจำปี 2024

เปิดรับสมัครแล้วทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวน เรียนฟรีระดับอนุปริญญาโท/ป.โท/ป.เอก ประจำปี 2024

Posted on 20 กุมภาพันธ์ 2024 by writer

Manaaki scholars 29_resize

          ข่าวดี!สำหรับนักเรียนไทยที่กำลังมองหาทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในต่างประเทศ

          รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) แจ้งว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษา Manaaki New Zealand Scholarships 2024 ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์แบบเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนไทย โดยในปีนี้ทางโครงการมอบทุนให้นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาโท ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนเต็มจำนวน ซึ่งครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าย้ายถิ่นฐาน ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

          Manaaki New Zealand Scholarships เป็นโครงการทุนการศึกษาโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบให้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ โดยจุดมุ่งหมายให้ผู้รับทุนการศึกษา นำทักษะความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศบ้านเกิด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีหลังเรียนจบ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง ใน 11 แห่งของสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ในปีการศึกษา 2025 สำหรับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดขอรับทุนได้   อาทิ

Manaaki scholars group photo_resize

          – การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate Change and the Environment)

          – การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)

          – ความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตร (Food Security and Agriculture)

          – พลังงานทดแทน (Renewable Energy)

          – ธรรมาภิบาล (Governance)

          – ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance)

          – วิศวกรรมโยธา (Civil engineering )

          – ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness)

          – วิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural science)

          – เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural technology)

          – เทคโนโลยีการอาหาร (Food technology)

          และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

          อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจสมัครและต้องการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านสาขาความมั่นคงด้านอาหารและการเกษตร (Food Security and Agriculture) ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) และ พลังงานทดแทน (Renewable Energy) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          กำหนดเปิดรับสมัครแล้วไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครได้ที่ www.nzscholarships.govt.nz

Comments (0)

depa เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 (SCL#4) ร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐ-เอกชน ต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ

depa เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 (SCL#4) ร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐ-เอกชน ต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ

Posted on 20 กุมภาพันธ์ 2024 by writer

Print

               เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4 โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ผู้นำเมืองควรรู้ นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 คน พร้อมการถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ เปิดรับสมัครแล้วถึง 19 เมษายน นี้ ดูรายละเอียดได้ทาง https://www.depa.or.th/th/article-view/4-smart-city-leadership-program-4-scl-4

               ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า เมืองอัจฉริยะเป็นแผนของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและดีป้าเป็นเลขาฯในการขับเคลื่อน และมีเป้าหมายเป็นการสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมที่เริ่มจากเมือง นั่นหมายถึงว่าพื้นที่เมืองใดๆในประเทศสามารถจะเป็นเมืองอัจฉริยะได้ หรืออย่างน้อยเป็นเมืองที่ฉลาดในการเลือกใช้เทคโนโลยีมาตอบโจทย์และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในเมืองได้

              สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงได้เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) เป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ-เอกชน เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทาง หลักเกณฑ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทย การจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะด้วยวิธีการคิดเชิงออกแบบ ความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาเมือง การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้จากเมืองอัจฉริยะที่ทำได้จริง ที่ผ่านมามีผู้จบการศึกษาสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1-3 จำนวนกว่า 150 คน

ดร.ภาสกร ประถมบุตร_resize

              สำหรับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4 เปิดอบรมระหว่างวันที่ 7-21 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ละ 2-3 วัน รวม 42 ชั่วโมง โดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 ราย เช่น ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa คุณภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UDDC-CEUS) ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม KMITL คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น เป็นต้น รวมถึงการดูงานถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Huawei Thailand, ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ., ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน, ศูนย์ KMITL Interactive Digital Center (KIDC)

              ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ รุ่นที่ 4 ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรฯ และดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ทาง https://bitly.ws/3943X ค่าลงทะเบียนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้สูงสุด 250% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่ Email: depasclp@gmail.com หรือ โทร 083 116 6581

Comments (0)

NGG Jewellery แนะนำ แหวนคอลเลคชั่นใหม่จาก Zoullink แหวนคู่รักหนึ่งเดียวในโลก

NGG Jewellery แนะนำ แหวนคอลเลคชั่นใหม่จาก Zoullink แหวนคู่รักหนึ่งเดียวในโลก

Posted on 15 กุมภาพันธ์ 2024 by writer

แหวนคู่แทนใจ-ok_resize
บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติ ต้อนรับเดือนแห่งความรักกับแหวนคู่ หนึ่งเดียวในโลกสุดคลาสสิค Classic Collection จากแบรนด์ Zoullink ให้ความทรงจำผ่านแหวนแสนสวยสุดคลาสสิกเป็นของขวัญกับคนที่คุณรัก เติมเต็มความรักให้แน่นแฟ้น มีให้เลือก 5 สไตล์ตามความต้องการ สามารถ Customize เเหวนได้ไม่เหมือนใคร อาทิ สลักข้อความแทนความรู้สึก , เลือกหน้ากว้างแหวน หรือฝังพลอยประจำวันเกิด เป็นต้น เทศกาลเดือนแห่งความรักนี้มาเลือกซื้อสินค้าได้ที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร02- 821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com  Facebook: NGG Jewellery  และ LINE OA: @nggjewellery

พร้อมกันนี้ รับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับสิทธิพิเศษที่ 1) รับส่วนลดพิเศษ 5% เมื่อซื้อแหวนวงที่ 2 พิเศษที่ 2) เมื่อซื้อสินค้าครบ 21,900 บาทขึ้นไป รับ BOX OF LOVE กล่องกุหลาบแห่งรัก จำนวนจำกัด พิเศษที่ 3) เพียงสมัครสมาชิก NGG ผ่าน LINE รับ 1 GOLD เพื่อนำไปใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าจากทางร้าน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

Comments (0)

“NGG JEWELLERY” แนะนำชุด Limited Edition มังกร 8 ทิศทองคำแท่ง 99.9%  รับปีมังกรมหามงคล

“NGG JEWELLERY” แนะนำชุด Limited Edition มังกร 8 ทิศทองคำแท่ง 99.9% รับปีมังกรมหามงคล

Posted on 12 กุมภาพันธ์ 2024 by writer

Aw_NGG Dragon Gold Bar 4x6_2_resize_resize

          NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับแท้ทั้ง เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ขอแนะนำคอลเลคชัน Limited Edition  ชุดมังกรมงคล 8 ทิศ “Year of The Divine Dragon” ทองคำแท่ง 99.9%  สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ลิขสิทธิ์แท้จาก NGG ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ละเอียดคมชัด สวยงาม สมจริง 3 มิติ เสมือนมังกรทองเหาะพุ่งออกมาจากแผ่นทองคำ มือถือลูกแก้ววิเศษเพลิงไฟ บ่งบอกความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ อำนาจบารมี รุ่งเรืองร่ำรวย มั่งคั่ง โชคดี มีความสุข ความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆ มาสู่ชีวิตตลอดทั้งปี โดยชุด “Year of The Divine Dragon” ซึ่งมีทั้งหมด 8 ทิศ ทองคำจำนวน 8 แท่ง บรรจุในกล่องไม้หุ้มหนังแบบสวยหรู มีแจ็คเก็ตหุ้มลาย พร้อม Insert Card  อีกด้วย

          ท่านที่สนใจ สามารถสั่งจองได้แล้วที่ NGG jewellery ทุกสาขา อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ , เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล เชียงใหม่ , เซ็นทรัล นครสวรรค์,  เซ็นทรัล อยุธยา,  เซ็นทรัล ศรีราชา,  เทอมินอล 21 พัทยา ,  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, จังซีลอน ภูเก็ต,  เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (Westville)  และ เซ็นทรัล พระราม2  ด่วน! ของมีจำนวนจำกัด หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02- 821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com  Facebook: NGG Jewellery  และ LINE OA: @nggjewellery

Comments (0)

depa มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่นที่ 1

depa มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่นที่ 1

Posted on 03 กุมภาพันธ์ 2024 by writer

1261641_0_resize

            ดีป้า จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ 55 ผู้สำเร็จหลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่นที่ 1 และกิจกรรมนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม ส่งมอบผู้บริหารรุ่นใหม่คุณภาพ ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้พัฒนาธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศต่อไป…

1261625_0_resize

            พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ ผู้สำเร็จหลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่นที่ 1 จำนวน 55 ราย ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ก่อนร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรมร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คุณวิทยา ผิวผ่อง วุฒิสมาชิกและ รองประธานกรรมการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คุณโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร พล.ท.ธงชัย รอดย้อย รองเสนาธิการทหารบก คุณบุปผา กวินวศิน  รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) คุณจารุพรรณ อินทรรุ่ง  ผู้ช่วยเลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พล.ต.นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ คุณเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กก.บริหาร ธ.ไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) และอดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คุณปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

            พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะและมอบข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผลงาน ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่เครื่องมือเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลในอนาคต

            พลอากาศเอก ประจิน เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยสมบูรณ์ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และหลักสูตร Digital Jumpstart เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนการบูรณาการของผู้บริหารรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลที่มาจากต่างองค์กร หลากหลายอุตสาหกรรม แต่ร่วมมือกันระดมสมอง เพื่อค้นหาแนวคิดใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในหลากหลายบริบท ซึ่งคาดหวังว่า ผู้นำรุ่นใหม่จากหลักสูตร Digital Jumpstart จะเป็นบุคลากรสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในอนาคต

1261623_0_resize

            ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าวว่า หลักสูตร Digital Jumpstart มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารรุ่นใหม่ในทุกมิติ เน้นต่อยอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคต รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายอันเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

1261641_2

            พร้อมกันนี้ ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมศึกษาในหลักสูตร Digital Jumpstart รุ่นที่ 1 (DJS#1) จำนวน 55 ท่าน อาทิ  นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด นายเกียรติชัย ประกายเกียรติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด นายคชพงษ์ สุภาเพิ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์เวย์ คอนซัลติง จำกัด นายครองภาคย์ ศุขรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎเกณฑ์และวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดร.จอมพล ทองแป้น นักพัฒนานโยบาย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นายจักรทอง ตั้งจิตรเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนเทคโนโลยีดิจิทัล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางสาวจารุวรรณ ภูวจรูญกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานดิจิทัล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายฉัตรชัย ลิ้มสังคมเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ IT Solutions ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายชวรัส เกรอต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม นายชาคริต คนธรรพ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครราชสีมา เทศบาลนครราชสีมา รศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายณภัทร รัตนกุล Chief IT Advisor, MEDS Venture นายณัฐวัฒก์ ฤทธิ์เรืองนาม ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลดิจิทัล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายทวีศักดิ์ หินอ่อน ผู้จัดการอาวุโส-โครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์ม ดิจิทัล บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นายธนวัฒก์ บุญปัญญา Head of Investment บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด พญ.ธัญนุช สัญชาติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันโรคทรวงอก นายธีวินท์ นิ่มกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีที บราเธอร์ส จำกัด นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสินเชื่อ บริษัท เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด นายนิติ สุขานนท์สวัสดิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้พัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด นายนิธิรุจน์ จิระปรีชาสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายบัณฑิต ปานแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นางสาวปาร์ย อรรถพิสาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) นายพจน์ รงค์นพรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นางสาวพัชรินทร์ นิสยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย IT บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด นายพิสิษฐ์ ดวงดีกมลทัศน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อัลติเมท ไซเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด เรือโทภูวิภพ ทองท่าฉาง นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือฯ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นายมหิศร ว่องผาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด พญ.มัลลิกา ชวนเสงี่ยม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นางสาวเมทินี หัตถิ หัวหน้ากองบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลูกค้า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายยศพล มาลีมงคล Business Development Assistant to CEO บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแท๊กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด นางสาวลลิล อนันต์บัญชาชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด นางสาวละออศรี มัทธุรนนท์ ที่ปรึกษา บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด นางสาววิภารัตน์ ทองบุญเมือง ประธานกรรมการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด นายวุฒิชัย ปรีพุทธรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จำกัด นางสาวศรัณย์ญา ยงค์สงวนชัย ผู้บริหาร บริษัท กิตตินครเพลส บางบ่อ 2 จำกัด นายศรุต อุดมการณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด นางสาวศศิธร พำนัก หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นายษณกร กี่สิ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นายสดุดี ลิ่มวิไลกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้า ลิ้มเจี๊ยบฮง จำกัด นางสาวสวรรณกมล จันทรมะโน หัวหน้าส่วนงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายสิทธา อาภาศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายสิทธิชัย เทพไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด นางสาวสินีลาภิศ ธีรพิทยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ Digital Banking ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางสาวสิริกัญญ์ เจริญศิริ กรรมการบริหาร บริษัท แอค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นางสาวสิริมน เทพชะนะกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปิยสยาม กรุ๊ป (2001) จำกัด นายสุดเขต ยงค์เจริญชัย รองประธานฝ่ายขาย บริษัท จีไอเอส จำกัด นายสุพศิน เข็มทอง ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด นายอภิรมย์ คำแสง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเมล จำกัด นายอมฤต ฟรานเซน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สพญ.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเจน สมาร์ทซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล แอดวานซ์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

1261638_0_resize

            ทั้งนี้ depa มุ่งมั่นเสริมแกร่งผู้นำดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารรุ่นใหม่ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่นที่ 2 สามารถติดตามกำหนดการเปิดรับสมัครได้ที่ www.depa.or.th

ปิดความเห็น บน depa มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่นที่ 1

เด็กพิการไทยคนเก่ง คว้ารางวัลระดับโลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรต

เด็กพิการไทยคนเก่ง คว้ารางวัลระดับโลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรต

Posted on 22 มกราคม 2024 by writer

407154158-1_resize_0_resize

       นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับนายชานน มงคลทวีพันธ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2 และ️นางสาวภัทรพร สุ่นเดช สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2  นักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคว้า 2 เหรียญเงินและ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล (2023 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนผู้พิการมากกว่า 500 คน จาก 18 ประเทศ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

ปิดความเห็น บน เด็กพิการไทยคนเก่ง คว้ารางวัลระดับโลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรต

“NGG JEWELLERY” จับมือ เซ็นทรัล จัดแคมเปญรับปีมังกรทอง โชว์เครื่องประดับเพชรและทองสุดอลังการ มูลค่ากว่า 108 ล้านบาท

“NGG JEWELLERY” จับมือ เซ็นทรัล จัดแคมเปญรับปีมังกรทอง โชว์เครื่องประดับเพชรและทองสุดอลังการ มูลค่ากว่า 108 ล้านบาท

Posted on 19 มกราคม 2024 by writer

ภาพรวมสังคม_resize

          “NGG JEWELLERY” อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี จับมือ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเซ็นทรัล ในแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2024” รับตรุษจีน เปิดตัว MASTERPIECE เครื่องประดับเพชรและทองสุดอลังการ ชุด The Legendary Monarch and Empress Dominion of Dragons  มูลค่ารวมกว่า 108 ล้านบาท สวมใส่โดยคู่ดาราดัง “เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข และ ณิชา-ณัฎฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ พร้อมเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ด้วยชุดอัญมณี 8 สีอันล้ำค่าต้อนรับปีมังกร

          งานนี้ บิ๊กบอสคนเก่งแห่งอาณาจักร NGG JEWELLERY นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เผยถึงการจับมือกับห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเซ็นทรัล ในแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2024” ว่าเทศกาลต้อนรับตรุษจีน ที่จัดขึ้นในปีมหามงคลนี้ซึ่งเป็นปีมังกรทอง และ “NGG JEWELLERY” ในฐานะที่เราเป็นอาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี จึงอยากเข้ามีส่วนร่วมกับแคมเปญนี้ โดยได้รังสรรค์เครื่องประดับเพชร-ทองคำลวดลายมังกรที่มีความประณีตงดงาม เลอค่า สุดลักชูรีระดับเวิลด์คลาส มูลค่ารวมกว่า 108 ล้านบาท ซึ่งจะสวมใส่โดยคู่ดาราดัง คือ เจมส์จิ จิรายุ ตั้งศรีสุข และ ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานอีเดน ชั้น1 เซ็นทรัลเวิลด์

คู่ดาราดังถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร1_resize

          “ในส่วนของเครื่องประดับที่เป็น MASTERPIECE ในครั้งนี้ คือ เครื่องประดับเพชรและทองสุดอลังการ ชุด The Legendary Monarch and Empress Dominion of Dragons โดยได้รับเกียรติจาก เจมส์จิ จิรายุ ตั้งศรีสุข และ ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ดารานักแสดงชื่อดัง ใส่โชว์เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมังกร โดยได้รับแรงบันดาลในจากจักรพรรดิแห่งสรวงสวรรค์และจักรพรรดินีแห่งผืนดิน “ฝูซี-หนี่วา” ตำนานแห่งแดนมังกร โดยถ่ายทอดเรื่องราวด้วยการร้อยเรียงเพชรหลากหลายทรง ทั้งทรงกลม ทรงมาร์คีส์ หรือทรงบาเก็ต ที่เป็นเอกลักษณ์ของ NGG  ผ่านการรังสรรค์จากช่างฝีมือกว่า 480 ชั่วโมง ฝังเพชรกว่า 3,000 เม็ด น้ำหนักเพชรรวม 172 กะรัต น้ำหนักทองกว่า 4,000 กรัม หรือ 4 กิโลกรัม ถือว่าเป็นชิ้น masterpiece ที่สุดแห่งปีมังกรของทาง NGG Jewellery เลยก็ว่าได้”

โดยเราได้เปิดใจถึงความรู้สึก ความประทับใจของดารานักแสดงทั้ง 2 ท่านมาฝากกันด้วย…  

เจมส์สวมสร้อยคอเครื่องประดับเพชรให้ ณิชา1_resize

          ณิชา-ณัฎฐณิชา : ตอนแรกที่เซ็นทรัลติดต่อให้มางานนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วค่ะ เพราะรู้ว่าทุกปีทางเซ็นทรัลจัดงานรับเทศกาลตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ ยิ่งพอรู้ว่าต้องมาใส่เครื่องประดับ masterpiece ของ NGG JEWELLERY  ที่มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยค่ะว่าจะดูแลเครื่องประดับบนศีรษะแล้วก็ที่คอยังไงดี วันนี้อาจจะดูเกร็งๆนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างหนักแน่นจริงๆ เหมือนราคาเลยค่ะ

          เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข : ตอนที่ผมสวมสร้อยบนเวทีให้กับณิชาเมื่อกี้ผมหยุดหายใจไปพักนึงเลยนะครับ คือผมกลัวว่าจะใส่ไม่ทันหรือเกรงว่าจะตกหล่นอะไรงี้อ่ะครับ แต่ว่าสวยงามมากครับ ส่วนผมสวมแหวนมังกรทอง กำไลข้อมือ และสร้อยคอครับ

          นอกจากนี้ ภายในงานยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยอัญมณีมังกร 8 สี อันล้ำค่าต้อนรับปีมังกร พร้อมจัดพื้นที่ Showcase  ภายใต้คอนเซ็ปต์  Breath of the Dragon’s Way – ลมหายใจแห่งแดนมังกรสานต่อวิถีแห่งจีน  กับนิทรรศการเครื่องประดับที่เล่าเรื่องราวมังกรทั้ง 8 สี ผ่านอัญมณีอันล้ำค่าอาทิ 1.) Blue Sapphire สัญลักษณ์แห่งการยอมรับ น่าเกรงขาม และสติปัญญาอันเฉียบแหลม เชื่อว่าผู้ใดครอบครอง ผู้นั้นคือผู้มีอำนาจมหาศาล  2.) Ruby ทับทิมแดงฉานราวกับดวงตามังกรที่มีพลังคุกรุ่น  กล่าวว่าเป็นราชาแห่งอัญมณีทั้งปวง และถือเป็นมังกรที่มีพลังมากที่สุด ตามความเชื่อเมื่อได้ครอบครองแล้วจะโชคดี  3.)  Pink sapphire  สีชมพูเปรียบได้กับความรักความอบอุ่นจากอ้อมกอดมังกร ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ผ่าน Pink Sapphire เชื่อว่าเมื่อครอบครองแล้วจะเป็นที่รักและเมตตาจากผู้ใหญ่ 4.) Yellow diamond อำนาจจาก Yellow Diamond สื่อผ่านมังกรจักรพรรดิ แสดงถึงความมั่งคั่งกับดีไซน์สุดสร้างสรรค์ ผู้ใดได้ครอบรองเชื่อกันว่าจะมีอำนาจสูงสุดดุจจักรพรรดิ 5) Orange Sapphireให้ความรู้สึกถึงหัวใจที่กำลังเต้นในกายมังกร เชื่อว่าหากครอบครองจะช่วยให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายทุกประการ 6) Yellow Sapphire เกล็ดมังกรแสดงถึงความอ่อนเยาว์ ถูกถ่ายทอดผ่านต่างหู Yellow Sapphire สีหายากที่สุด ทรง Cushion แปลกตา ผสานกับตัวเรือนดีไซน์อันโดดเด่น เชื่อว่าหากครอบครองจะช่วยให้อายุยืนยาว 7) Green sapphire ความสงบร่มเย็นแห่งแดนมังกรราวกับ Green Tourmaline และ Green Sapphire ที่อยู่ด้วยกันเหมือนป่าไม้เขียวชอุ่ม ช่วยให้จิตใจมีความสงบร่มเย็น  8)  Brown Diamond ความกล้าหาญอันแรงกล้าสูงตระหง่านราวกับภูผาใหญ่ เปรียบเสมือน Brown Diamond ที่เปี่ยมด้วยความฮึกเหิมและมีพลังงานมหาศาล  ราวกับมังกรที่หลับใหลมานับพันปีพร้อมที่จะตื่นมาทุกเมื่อ

คุณปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล และคุณวิชา วั_resize

           โดยอัญมณีเหล่านี้จะพาทุกท่านได้ชื่นชมความงดงามล้ำค่าและมากด้วยความหมาย แสดงออกถึงแดนมังกรและวิถีแห่งจีนสุดยิ่งใหญ่และยาวนาน โดยแต่ละชิ้นได้รับแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบสำคัญของมังกร ทั้งดวงตา เกล็ด หรือหัวใจมังกร เล่าเรื่องราวผ่านการออกแบบที่ประณีต กระบวนการผลิตที่บรรจง ของช่างฝีมือไทยที่โด่งดังไกลทั่วโลก ออกมาเป็นเครื่องประดับอันทรงคุณค่าทั้ง 18 ชิ้น มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท สุด Exclusive  ลิขสิทธิ์แท้จาก NGG เพื่อเสริมพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองส่งเสริมความร่ำรวย มั่งคั่ง มีความสุข ความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆ มาสู่ชีวิตตลอดทั้งปี  ซึ่งจะนำมาโชว์ให้ชมกันอย่างใกล้ชิดภายในงานนี้ด้วย

          พร้อมกันนี้ นี้ยังมีทองคำแท่ง 99.9% Limited Edition ชุดมังกรมงคล 8 ทิศ “Year of The Divine Dragon” ลิขสิทธิ์แท้จาก NGG ด้วยลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยตัวอักษรมงคลจีน เพื่อเสริมพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองของยุค 9 ที่ส่งเสริมความร่ำรวย มั่งคั่ง มีความสุข ความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆ มาสู่ชีวิตตลอดทั้งปี  ซึ่งประกอบด้วยทองคำแท่ง 99.9%  น้ำหนัก 15 กรัม ด้านหน้าเป็นลายมังกรมงคลหันหน้าตามทิศจับลูกแก้ว  โดยมังกร หมายถึงความยิ่งใหญ่ อำนาจ บารมี  ลูกแก้ว หมายถึงการรวมของสิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวง ทั้งโชคลาภ วาสนา อำนาจ บารมี ความมั่งคั่ง  และด้านหลังเป็นลาย NGG Star  โดย ดาวฤกษ์เป็นดวงดาวที่ส่องแสงประกายได้ด้วยตัวเอง บ่งบอกถึงความสำเร็จ สมหวัง อีกด้วย

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลตรุษจีนทาง NGG JEWELLERY ได้จัดเทศกาลมอบของขวัญนำโชค Let’s Celebrate Lucky Gift เพื่อเป็นการขอบคุณและคืนกำไรให้กับลูกค้าที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจเราด้วยดีเสมอมา ฉลองปีมังกรทอง รับอั่งเปานำโชค ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2567   รับของขวัญอั่งเปามังกรทอง มูลค่ารวมกว่า 6,600 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 19,900 บาท (ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด)  พร้อมทั้ง ยังมีสินค้าเสริมดวง แต่ละปีนักษัตร ให้เลือกซื้อมากมายตามความชอบ อาทิ  สินค้าเสริมดวงเรื่องความรัก เรื่องสุขภาพ เรื่องการงาน การเงินและค้าขายอีกด้วย

อัญมณีมังกร8 สี -4

           ท่านที่สนใจสามารถสั่งจองของขวัญเสริมมงคลสุดล้ำค่าฉลองปีมังกรทองได้ ที่ NGG jewellery ทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร โทร 02- 821-5983  เว็บไซต์ www.nggjewellery.com  Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery และพิเศษสุด! เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท  ตามมาตรการ Easy E-Receipt และออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ได้อีกด้วย

ปิดความเห็น บน “NGG JEWELLERY” จับมือ เซ็นทรัล จัดแคมเปญรับปีมังกรทอง โชว์เครื่องประดับเพชรและทองสุดอลังการ มูลค่ากว่า 108 ล้านบาท

ENZ เปิดรับสมัครโครงการอบรมบุคลากรการศึกษา-บุคคลทั่วไป พัฒนาองค์ความรู้แบบไฮบริด พร้อมประสบการณ์จริงที่นิวซีแลนด์

ENZ เปิดรับสมัครโครงการอบรมบุคลากรการศึกษา-บุคคลทั่วไป พัฒนาองค์ความรู้แบบไฮบริด พร้อมประสบการณ์จริงที่นิวซีแลนด์

Posted on 18 มกราคม 2024 by writer

           หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ประจำสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยลินคอร์น (Lincoln University) ขอเชิญบุคคลากรการศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรม พัฒนาองค์ความรู้แบบไฮบริดพร้อมประสบการณ์จริงที่ประเทศนิวซีแลนด์

ENZ-1_resize

           นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยลินคอร์น (Lincoln University) ประเทศนิวซีแลนด์ จัดโครงการอบรมพิเศษ “English language training plus Circulars Economics Workshop” เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาและอบรมองค์ความรู้ Circulars Economics (เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน)  สำหรับบุคลากรการศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้แบบไฮบริด ทั้งในรูปแบบออนไลน์ พร้อมการเดินทางไปศึกษาดูงานสัมผัสประสบการณ์จริงที่ประเทศนิวซีแลนด์

           “นับเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้จากประเทศนิวซีแลนด์ หนึ่งในประเทศที่มีแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แข็งแกร่ง และพัฒนาองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยลินคอร์น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของประเทศนิวซีแลนด์ และติดอันดับ 18 ของโลก ทั้งนี้ นิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศ ที่คนไทยเลือกบินไปเรียนภาษาอังกฤษมากเป็นอันดับต้นๆของโลก เนื่องจากนิวซีแลนด์ จัดเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลก ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร ค่าครองชีพสมเหตุสมผล” นางสาวช่อทิพย์ กล่าวและเสริมว่า

ENZ-2_resize

           โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้แบบไฮบริด “English language training plus Circulars Economics Workshop” ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ เป็นการเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทาง online  4 สัปดาห์ (เริ่มเรียน 1 มีนาคม 2567) และเดินทางไปอบรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์อีก 2 สัปดาห์ ( 20 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567)  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัย Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อจบโครงการอบรม (ค่าใช้จ่ายในการอบรมและการเดินทาง 133,000 บาทต่อท่าน)

           บุคลากรการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้-10 กุมภาพันธ์ 2567 (รับจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  086-688 1022 หรือ 086-368 6300 หรือ Line ID: @kiwicentreth หรือ Line ID: kiwicentre

ปิดความเห็น บน ENZ เปิดรับสมัครโครงการอบรมบุคลากรการศึกษา-บุคคลทั่วไป พัฒนาองค์ความรู้แบบไฮบริด พร้อมประสบการณ์จริงที่นิวซีแลนด์

2 ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ : หนองคายฯ และพัทยา เปิดรับน้องผู้พิการเรียนฟรี! สร้างโอกาสสู่อาชีพยั่งยืน…

2 ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ : หนองคายฯ และพัทยา เปิดรับน้องผู้พิการเรียนฟรี! สร้างโอกาสสู่อาชีพยั่งยืน…

Posted on 10 มกราคม 2024 by writer

412387289_759051389594711_resize

           วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปิดรับสมัครคนพิการเข้าเรียนฟรี! ประจำปีการศึกษา 2567   กับหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับ  ปวช. ปวส.  วิชาชีพระยะสั้น  การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ เพื่อช่วยนักเรียน นักศึกษาผู้พิการได้มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตนเองและมีงานทำมากขึ้น รวมถึงการฝึกอาชีพ  พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป  ท่านที่สนใจสมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30เมษายน 2567  และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 เมษายน 2567 และผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาน้องๆ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

           นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เปิดเผยว่า  ปัจจุบัน ว.เทคโนโลยีฯ หนองคาย เป็นสถานศึกษาสำหรับคนพิการแห่งแรกของภาคอีสาน ก่อตั้งขึ้นปี 2560 ซึ่งจัดฝึกอบรมให้นักศึกษาคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถผลิตแรงงานคนพิการไปเป็นบุคลากรระดับมืออาชีพเพื่อทำงานรับใช้สังคมมาแล้วกว่า 628 คน

อ,สัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผอ.ว (2)_resize

           ในปีการศึกษา 2567 นี้ จะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาคนพิการใหม่เพื่อเข้าเรียน โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน 4 หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(รับ ม.3)  2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับ ม.6) 3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อายุ 15 ปีขึ้นไป และ 4.หลักสูตรระยะสั้น อาทิ หลักสูตรเบเกอรี่ และหลักสูตรช่างวีลแชร์ โดยการศึกษานี้จะช่วยให้เยาวชนคนพิการได้ศึกษาจนจบระดับ ปวช. – ปวส. และช่วยให้มีงานทำ ช่วยเหลือตัวเอง-ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

           ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย มีหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พร้อมอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นสื่อทันสมัย โดยจะเปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2567 ซึ่งผู้พิการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ที่ ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ หรือ fb วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ  LINE @09426447137 www.nrtc.ac.th หรือ โทร.042 465 645 /094 264 7137/084 599 8542

ผอ.ว.เทคโนโลยีฯ พัทยา 2_resize

           ส่วนทางด้านนายคำพันธุ์ ราชดา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา  กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยฯ ซึ่งเปิดสอนวิชาชีพแก่คนพิการมาแล้วกว่า 30 ปี และคนพิการมีงานทำอย่างยั่งยืนไม่ต่ำกว่า 4,000 คน  ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาคนพิการใหม่เพื่อเข้าเรียนเช่นกัน โดยมีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ 1.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส) ประกอบด้วย 1.สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นคนพิการประเภท 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มีวุติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่อายุไม่เกิน 25 ปี มีสิทธิขอรับทุน กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อีกด้วย 2.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดทั้งหมด 2 สาขาด้วยกันคือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม)  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  คุณสมบัติผู้สมัคร  เป็นคนพิการประเภท 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 3.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1 ปี คือหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน รับผู้ที่จบจากการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำอายุไม่เกิน 17 ปี และหลักสูตรที่ 4) คือ หลักสูตรเตรียมวิชาชีพ รับผู้ที่เรียนไม่จบหรือไม่เคยเรียนมาก่อน โดยมีหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน โดยจะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ยังไม่ผ่านการเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่มีพื้นฐานทางการศึกษามาก่อน เช่นทักษะการอ่าน การเขียน โดยหลักสูตรนี้  จะช่วยยกระดับความรู้ของนักเรียนให้สามารถศึกษาในระดับสูงต่อไป โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.086 6163 501 อ.มงคล สำนักงานธุรการ 038 196 494

S__13148294

           ทั้งนี้ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่ 295 6 00370 4 โทร 094 264 7137 และบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์ สามาถนำใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หรือ โทร 038 196 494,  089 403 5950  โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาพิการให้มีโอกาสทางการศึกษา และมีงานทำมากขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการบริหารงาน
ค่าสาธารณูปโภค การจัดการศึกษาฝึกอาชีพ  พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการให้มี Independent life อย่างยั่งยืนต่อไป

ปิดความเห็น บน 2 ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ : หนองคายฯ และพัทยา เปิดรับน้องผู้พิการเรียนฟรี! สร้างโอกาสสู่อาชีพยั่งยืน…

2 เซเลบเสริมมงคลด้วยจิวเวลรี่บ่งบอกไลฟ์สไตล์… รับปีมังกรสุดปัง!

2 เซเลบเสริมมงคลด้วยจิวเวลรี่บ่งบอกไลฟ์สไตล์… รับปีมังกรสุดปัง!

Posted on 10 มกราคม 2024 by writer

           เทรนด์มาแรงและอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องคงไม่พ้น เครื่องประดับสายมู ที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นได้รับความสนใจอย่างมากเพราะความเชื่อต่างๆ ส่งเสริมด้านจิตใจและส่งผลบวกมากมาย ทั้งด้านความรัก สุขภาพ เงินทอง การงาน หรือเรื่องอื่นๆตามที่ใจขอก็สมปรารถนา ที่จะนำพามาแต่ความสุขและความโชคดี อีกทั้งปัจจุบันได้มีการสร้างสรรค์ ดีไซน์เครื่องประดับให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ใส่ติดตัว เสริมสิริมงคล ความสง่างาม สวยงาม และเสริมความมั่นใจอีกด้วย…

คุณหญิงนุ่น และคุณกิ๊ก1_resize

           “NGG JEWELLERY” อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี โดยนางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่า  “NGG JEWELLERY ได้มีคอลแลคชั่นรับปีมังกร มีให้เลือกหลากหลายทั้งดีไซด์สวยหรู เก๋ ให้ได้เลือกเพื่อเสริมความโชคดีเป็นสิริมงคล และสื่อถึงความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี  ด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100%   ภายใต้การบริหารมืออาชีพทั้งประสบการณ์และความรู้ตามมาตรฐานสากล ด้วยสินค้าคุณภาพระดับเวิลด์คลาส  ในทุกมิติโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย  สินค้าผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีห้องปฏิบัติการ (Lab) ระดับมาตรฐานสากล พร้อมนักอัญมณีศาสตร์ควบคุมอย่างใกล้ชิด รวมถึงการรับประกันสินค้าแท้  100% อีกด้วย

2 สาวเซเลบ  แนะทริคความเชื่อกับเครื่องประดับที่ใส่ยังไงให้ปังและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ เสริมมงคลรับปีมังกรทอง…

คุณหญิงนุ่น - ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล 02_resize

           คุณหญิงนุ่น – ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล เรื่องสายมูเป็นความเชื่อของแต่ละคน สำหรับนุ่นคิดว่าถ้าเป็นความเชื่อของเราแต่จะไม่งมงาย เราเป็นคนทำงาน บางครั้งทุ่มเทอย่างเดียวไม่พอ เราก็ใช้สายมูมาช่วยเสริมแรงใจ กำลังใจก็ทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคได้ ไม่ท้อคะ  ปีมังกรนี้ นุ่นตั้งใจจะไปหาอัญมณีสีเขียวอย่าง  “มรกต” มาสวมใส่พกติดตัวเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองคะ เพราะนุ่นมองว่า สีเขียวอย่างมรกตเป็นต้นกำเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ และสร้างความสวยงามให้ตัวเอง การสวมใส่มรกตนุ่นเชื่อว่าจะช่วยเสริมให้เรามีความโชคดี การเริ่มต้นใหม่ที่ดีไม่สะดุด นุ่นเชื่อค่ะว่า “มรกต” เป็นหนึ่งในอัญมณีที่ศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าที่มีเรื่องราวยาวนาน จะช่วยให้เราพ้นเรื่องร้ายๆและรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรับปีมังกร

           โดยส่วนตัวนุ่นจะชอบเครื่องประดับที่เป็น สร้อยคอ แหวน ต่างหู สร้อยข้อมือคะ ยิ่งประดับเพชรก็จะดูเรียบโก้ และสามารถสวมใส่ได้กับชุดที่นำมามิกซ์แอนด์แมทช์กับจิวเวลรี่จะยิ่งเสริมราศีให้กับผู้สวมใส่ให้ดูดีด้วยคะ ทริคง่ายๆในการซื้อเครื่องประดับเราต้องเลือกจากร้านที่เชื่อถือได้ และมีใบรับประกัน มีดีไซน์ที่สวยถูกใจตรงตามสไตล์ของเรา NGG JEWELLERY” คือแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในใจนุ่น มีสินค้ามากมายให้เลือก เรียกว่าเป็นอาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติที่รวมศาสตร์และศิลป์ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา และอยากฝากถึงสายมูทุกท่านว่ามาเลือกเครื่องประดับที่ NGG JEWELLERYกันเพราะ มีความหลากหลาย ดีไซด์สวย เก๋ เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง ปังปังเสริมบารมีให้ตัวองตลอดปีมังกรกันคะ

           ส่วนทางด้าน ม.ล.สมรดา ชุมพล : ต้องบอกว่ากิ๊กเป็นสายมูตัวจริงเลยคะมีความเชื่อเรื่องโชคลาง เหมือนกันนะคะ มันคือที่พึ่งทางใจคะ พอเราทำเรารู้สึกสบายใจ มั่นใจขึ้น มันก็คือเสริมพลังบวกให้กับเราไปในตัวคะ ทั้งเรื่องงาน ครอบครัว การเงิน ทำให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นได้ สามารถส่งเสริมได้ทุกเรื่องที่เราขอคะ  ปีมังกรนี้ กิ๊กก็ว่าจะไปหาเครื่องประดับที่เสริมและเข้ากับปีมังกรคะ ประเภทใส่แล้วแล้วรวย ใส่แล้วปังนะคะ กิ๊กมีความสนใจในเครื่องประดับเพชรเพราะเชื่อในเรื่องที่จะช่วยในการส่งเสริม ถึงความมั่งคั่ง ความยิ่งใหญ่ การมีชัยชนะ ส่งเสริมบารมีให้แก่ผู้สวมใส่ การเลือกเครื่องประดับนอกจากความสวยงาม มีความหมายดีๆ แต่การที่จะเลือกซื้อจิวเวลรี่กิ๊กก็จะดูทั้งภาพรวมทั้งคุณภาพวัสดุ และดีไซน์ที่เข้ากับตัวเอง รวมถึงสินค้าต้องได้มาตรฐานระดับสากล มาพร้อมการรับประกันที่เชื่อถือได้ค่ะ

คุณกิ๊ก -ม.ล.สมรดา ชุมพล 02_resize

           “ เครื่องประดับที่กิ๊กชอบมากๆ คือ  ต่างหู  สร้อย และก็แหวนแต่ต้องมีดีไซด์สวยเก๋ มีเพชร มีพลอย ประดับด้วยก็ดีคะ  ดูแล้วไม่เรียบจนเกินไป โดยความชอบส่วนตัวกิ๊กมีความชื่นชอบในความขาวบริสุทธิ์ และประกายของเพชร  เมื่อนำมาสวมใส่เป็นเครื่องประดับทำให้กิ๊กมีความมั่นใจและดูสง่างามมากขึ้นค่ะ  กิ๊กจะเลือกซื้อจิวเวลรี่ที่ร้านแบรนด์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ ดูความน่าเชื่อถือชื่อเสียงของร้าน กิ๊กก็จะดูทั้งภาพรวมทั้งคุณภาพวัสดุ  และดีไซน์ที่เข้ากับตัวเอง รวมถึงสินค้าต้องได้มาตรฐานระดับสากล มาพร้อมการรับประกันที่เชื่อถือได้ค่ะ  ความหลากหลายของสินค้า และบริการทั้งก่อนและหลังการขายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะ ซึ่งกิ๊กไว้วางใจ NGG JEWELLERY คะ”

เทศกาลมอบของขวัญนำโชค-1_resize

           สำหรับท่านที่สนใจ… สามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเอง หรือคนที่คุณรักได้แล้วที่ แฟล็กชิพสโตร์ เซ็นทรัลเวิลด์  , เซ็นทรัล ลาดพร้าว , เซ็นทรัล พระราม3 , เซ็นทรัล พระราม2 , เซ็นทรัล  เวสต์เกต , เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ , เซ็นทรัล ภูเก็ต , เซ็นทรัล เชียงใหม่ , เซ็นทรัล อุดรธานี และบริษัทในเครือทั่วไป 33 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีหน้าสาขาทั้งหมด  อีกทั้งยังมีด้าน Online เช่น ทาง website NGG ,  Shopee ,  Lazada และ Allonline เป็นต้น ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และพิเศษสุด! เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1มกราคม -15 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท  ตามมาตรการ “Easy E-Receiptและออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ได้

หรือสามารถสั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร โทร 02- 821-5983  เว็บไซต์ www.nggjewellery.com   Facebook: NGG Jewellery  และ LINE OA: @nggjewellery

ปิดความเห็น บน 2 เซเลบเสริมมงคลด้วยจิวเวลรี่บ่งบอกไลฟ์สไตล์… รับปีมังกรสุดปัง!

กุมภาพันธ์ 2024
พฤ อา
« ม.ค.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

RELATED SITES