Archive | ข่าว

“บียอนด์ เทรนนิ่ง” แนะ 8 สมรรถนะที่ผู้นำยุคดิจิทัลต้องมี! พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่!เร่งพัฒนาศักยภาพ

“บียอนด์ เทรนนิ่ง” แนะ 8 สมรรถนะที่ผู้นำยุคดิจิทัลต้องมี! พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่!เร่งพัฒนาศักยภาพ

Posted on 02 กุมภาพันธ์ 2023 by writer

DSC_5212_resize_2_resize

             “บียอนด์ เทรนนิ่ง” เผยโลกเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านจากผลกระทบของวิกฤติการณ์ที่ผ่านมา ทั้งด้านสังคม สภาวะแวดล้อม รวมถึงแนวโน้มธุรกิจที่สร้างความผันผวนจนน่าตกใจ แต่สิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหน คือ การบริหารจัดการคน และการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่โปรแกรม Adaptive Leadership Series ในงาน Thailand HR Day ประกาศความพร้อมในการพัฒนาผู้นำยุคใหม่อย่างเร่งด่วน เผยแผนพัฒนาศักยภาพ 8 ด้านที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี และหลักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ 10:20:70  เป็นแห่งแรก สู่การเป็นผู้นำที่มีศักยภาพเกินร้อย ในการนำองค์กรให้เติบโตอย่าง มั่นคง ยั่งยืนในยุคดิจิทัล

             ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด สถาบันฝึกอบรมชั้นนำของประเทศ  ผู้ให้บริการธุรกิจด้านบริการฝึกอบรมโปรแกรมด้าน ทักษะผู้นำยุคใหม่ ที่โดดเด่นด้านการสร้างภาวะผู้นำให้พนักงานองค์กร กล่าวว่า ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวหลักสูตร Adaptive Leadership Series อย่างยิ่งใหญ่ภายในงาน Thailand HR Day เพื่อฉลองวาระการครบรอบการก่อตั้งสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ที่แสดงถึงความพร้อมในการเป็นสถาบันที่มุ่งสร้างผู้นำยุคใหม่ (Adaptive Leadership) ให้กับคนทุกระดับในองค์กร ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ที่มีงานวิจัยรองรับ ที่มีผลงานโดดเด่นในการพัฒนาผู้นำจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ให้สามารถเปลี่ยนมุมองความคิด และ พฤติกรรมของผู้นำได้จริง

DSC_5255_resize_resize

และความสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ (Adaptive Leadership Series) คือ การยกปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของการพัฒนาผู้นำ โดยเสริมสมรรถนะที่สำคัญ ทั้ง 8 ด้านที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี คือ

             1.Resource Management ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรวางแผนจัดสรรงานและบริหารคนให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จากการทำโครงการ (Project) ขนาดใหญ่ ให้องค์กร

             2.Change Management ความสามารถในการบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสภาวะแวดล้อมกระบวนการทำงาน รวมถึงสภาพจิตใจและพฤติกรรมของคนในองค์กร

             3.Disruptive การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ความสามารถด้านการรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการทำงานขององค์กรยุคใหม่

             4.Building Team For Future สร้างทีมรองรับการเติบโตในอนาคต ความสามารถในการสร้างอิทธิพลและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญเพื่อ”สร้างทีมงาน”ที่พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตไปพร้อมกับองค์กร

             5.Attitudes ทัศนคติของการเป็นผู้นำ ทัศนคติของ “คนยุคใหม่” ที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิตของตนเอง

             6.Communication Effectiveness การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เก่ง ด้านประสานงานและสื่อสารกับบุคลากรต่างแผนก เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ

             7.Performance Management ความสามารถด้านบริหาร ด้วยวิธีการทำงานที่เป็นระบบมีมาตรฐานและลดข้อผิดพลาดอีกทั้งยังเก่งด้านการสร้าง ROI (Return on Investment) คืนสู่องค์กร

             8.Interpersonal Skills ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กรเข้าใจคนแต่ละประเภท รับรู้จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนออกมา

             โดยทั้ง 8 ด้านนี้เราจะเริ่มใช้กระบวนการจับคู่ด้วยชุดทักษะที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคลากรในแต่ละระดับ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่ม Frontline Leader คือกลุ่มที่เริ่มมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นครั้งแรก ทักษะที่ต้องพัฒนามี 3 ด้าน  ได้แก่ Task Management , People Management , Change Management  และ 2.กลุ่ม Manager Level คือกลุ่มที่เคยบริหารผู้ใต้บังคับบัญชามาแล้ว ต้องการต่อยอดทักษะเชิงลึกของการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขนาดทีมและขอบข่ายความรับผิดชอบมากขึ้น

Adaptive Slide 25_1-05_resize

             แต่ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ  Adaptive Leadership Series นอกเหนือจากการเลือกวิชาแล้ว อีกความโดดเด่น คือ การวางโครงสร้างการเรียนรู้ (The New Way Of Employee Learning) ที่หลากหลายตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ 10:20:70 ที่ประกอบไปด้วย

             (10) เพื่อให้เกิด ความรู้พื้นฐานในแต่ละทักษะ ทั้งในรูปแบบ Class room Training หรือผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่าง E-Learning และ Virtual Live Class

             (20) การสนับสนุนให้เกิด Learning Culture ในองค์กรด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับการมี Guideline เพื่อให้หัวหน้างาน หรือ ผู้บริหารสายงาน เข้าไป Coaching & Mentoring ผู้เรียนก่อนนำทักษะจริงไปใช้กับการทำงาน เช่น กิจกรรม Sharing Session , Community Of Practice (COP) โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ เข้าไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์พร้อมตอบคำถามข้อสงสัย เพื่อให้ส่ิงที่เรียนรู้นำไปใช้ในการทำงานจริง  เป็นต้น

             (70) การเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนด้วยการสนับสนุนให้หัวหน้างาน มอบหมายโครงการที่ท้าทายให้มีโอกาสได้ใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้จากโครงการกับงานจริง (Project Assignment ) รวมถึงการสนับสนุนให้เกิด  Knowledge Sharing ในองค์กร การทำ Experience & Exposure , Hackathon และ กิจกรรม Boostcamp เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งพฤติกรรม ทัศนคติ ทักษะ และความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

DSC_5251_resize

             “ดังนั้นการเปิดตัว โปรแกรม Adaptive Leadership Series ท่ามกลางงาน Thailand HR Day ที่เป็น กิจกรรมรวมคนสายงานทรัพยากรบุคคลมากมาย นับเป็นการประกาศถึงความพร้อมของบียอนด์ เทรนนิ่ง ที่จะเป็นตัวเลือกที่ได้มาตรฐานสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่ต้องการพัฒนาผู้นำยุคใหม่อย่างเร่งด่วน เพื่อเดินหน้าธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคดิจิทัลนี้ใหม่นี้” ภก.คงเกียรติกล่าวในท้ายสุด

Comments (0)

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ ฟรี

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ ฟรี

Posted on 31 มกราคม 2023 by writer

ENZ-2_resize

          โอกาสเรียนและทำงานที่นิวซีแลนด์มาแล้ว หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ฟรี พร้อมรับคำปรึกษาและแนะนำการศึกษาต่อปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ (New Zealand Hybrid Degree Year 3) หลักสูตรเรียนปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ที่ไทย 1 เทอม ก่อนบินไปต่อได้ทุกมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ เรียนจบแล้วสามารถสมัครวีซ่าทำงานเต็มเวลาได้สูงสุด 3 ปีเต็ม

          ภายในงาน ยังมีทุนการศึกษา $10,000 สำหรับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยโอทาโก มหาวิทยาลัยเก่าแก่ในนิวซีแลนด์ ในสาขาปริญญาตรีธุรกิจ การท่องเที่ยว และ Bachelor of Art ในหลากหลายสาขา เช่น Communication Studies – Economics – English and Linguistics – Film and Media Studies – Geography – Information Science – Philosophy, Politics and Economics – Psychology – Sport Development and Management – Statistics (ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอทาโก สมัครด่วนใกล้ปิดโครงการแล้ว)

ผู้สนใจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ฟรี วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม  Zoom  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://bit.ly/3nWMRJ7

Comments (0)

APCICT  เยี่ยมชมงานมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

APCICT เยี่ยมชมงานมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

Posted on 30 มกราคม 2023 by writer

IMG_1515_resize

          นาย Kiyoung Ko Director of Asian and Pacific Training Center for Information and Communication Technology for Development (APCICT) of UN ESCAP  รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และคณะฯ  เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ พร้อมปรึกษาและแลกเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ อาทิ การใช้ ICT  เพื่อการบริหารจัดการ การพัฒนาในมิติต่างๆ ซึ่งนับเป็นการต่อยอดความร่วมมือในโอกาสต่อไปด้วย โดยมีนายสุเมธ  พลคะชา ทีมบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ  ณ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ บางละมุง ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

IMG_1524

Comments (0)

“รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์” ชวนคนไทยทำบุญรับเทศกาลตรุษจีน  พร้อมรับกระเป๋าผ้างานแฮนเมดจากน้องๆแทนคำขอบคุณ

“รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์” ชวนคนไทยทำบุญรับเทศกาลตรุษจีน พร้อมรับกระเป๋าผ้างานแฮนเมดจากน้องๆแทนคำขอบคุณ

Posted on 30 มกราคม 2023 by writer

402724-1_resize_resize

          “รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์” ชวนคนไทยทำบุญรับเทศกาลตรุษจีน พร้อมมอบกระเป๋าผ้างานแฮนเมดจากน้องผู้พิการที่นำสตอรี่งานศิลป์มาลงบนผืนผ้าทำให้เกิดชิ้นงานสร้างสรรค์ เป็นแฟชั่นฮิตติดเทรน ถือโอกาสอันเป็นมงคลตรุษจีนและเดือนแห่งความรัก  เพื่อแทนคำขอบคุณจากน้องๆ สำหรับผู้ใหญ่ใจบุญที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กพิเศษ “รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บริจาคตั้งแต่ 1,000บาท  รับกระเป๋าผ้ าฟรี! ทันที โดยผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคช่วยเด็กนักเรียนพิเศษได้โดยตรงที่ ธนาคารกรุงไทย 591-6-00135-5 ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ และนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ 092-739-0990

          นางสาววรรณวนัช  กันพรม ผู้จัดการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ สถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลกว่า 172 คน ซึ่งเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก และมีความพิการซ้อน เช่นหูหนวก ตาบอด ซึ่งต้องการความดูแลอย่างใกล้ชิด โรงเรียนฯ ต้องการส่งเสริมศักยภาพเด็กเหล่านี้ได้พึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอิสระในสังคมอย่างมีความสุข โดยทางโรงเรียนฯ ได้ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ชลบุรี จัดให้มีการศึกษาเฉพาะบุคคลในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและสร้างอาชีพ จัดการฝึกอบรมและมีกิจกรรมพิเศษเฉพาะกลุ่ม โดยมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พร้อมอาหารมื้อเที่ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

402737-2_resize_resize

          โดยหนึ่งในหลักสูตรฯที่เปิดให้มีการเรียนการสอนคือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อให้เด็กๆที่จบการศึกษาแล้วสามารถพึ่งพาตนเองและประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเอง มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาสังคมอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากการเรียนรู้และอบรมวิชาชีพ แล้วทางโรงเรียนยังได้จัดการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กพิเศษมีความชำนาญยิ่งขึ้น

Print

          “จึงเป็นโอกาสดีของเดือนมงคลทั้งเทศกาลตรุษจีนและเดือนแห่งความรัก สำหรับผู้ใจบุญที่บริจาคเงินช่วยเหลือเด็กพิเศษ “รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบริจาคตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป รับกระเป๋าผ้าแฮนเมดฟรี! พิเศษสุดด้วยงานฝีมือจากน้องผู้พิการที่นำสตอรี่งานศิลป์มาลงบนผืนผ้า ทำให้เกิดชิ้นงานสุดสร้างสรรค์ ด้วยแฟชั่นฮิต ติดเทรน ทนทานใช้งานได้ยาวนาน ลดโลกร้อน ดีไซน์สวยงามเรียบหรู ไม่เหมือนใคร มาพร้อมกับแพทเทิร์นดอกไม้ผสมผสาน ลวดลาย งานศิลป์ ทัศนธาตุ dynamic เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคร่วมทำบุญฯ ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย 591-6-00135-5 ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  และนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 092-739-0990”

Comments (0)

2 เซเลป เชิญชวนทำบุญรับปีกระต่าย ช่วยเด็กพิเศษฯ “รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์” พร้อมรับกระเป๋าผ้าผลงานแฮนเมดสุดชิค

2 เซเลป เชิญชวนทำบุญรับปีกระต่าย ช่วยเด็กพิเศษฯ “รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์” พร้อมรับกระเป๋าผ้าผลงานแฮนเมดสุดชิค

Posted on 25 มกราคม 2023 by writer

          เริ่มต้นปี…   ด้วยสิ่งดีๆ นับเป็นความเชื่อของเราทั้งคนไทยและเชื้อสายจีน ที่เราต้องทำสิ่งดีอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการทำบุญด้วยการบริจาคสิ่งของหรือเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสก็เป็นอีกทางเลือกที่นิยมทำกันดังนั้นปีกระต่ายนี้ ทั้งเทศกาลตรุษจีน และเดือนแห่งความรักที่กำลังจะมาถึง ซึ่งหลายท่านก็ยังคงอยากทำบุญอย่างต่อเนื่องวันนี้เรามี 2 สาว เซเลปคนดัง เชิญชวนร่วมบริจาคฯให้กับน้องๆเด็กพิเศษ รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์” ซึ่งเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

402744-1_resize

          โดยปีนี้พิเศษสุด ได้จิตรกรมือหนึ่งจากโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ คือนายศุภณัฐ เวียงคำ ที่ดีกรีไม่ธรรมดาผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติหลายสนาม ซึ่งล่าสุดได้นำทั้งศิลป์และแฟชั่นฮิตติดเทรนมาฟิวชั่น พร้อมถ่ายทอดอารมณ์จากดอกไม้ที่สวยงามมาลงบนพื้นผ้าที่ตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าได้อย่างลงตัว  มีความสดใจจากดอกไม้ กระเป๋าผ้าช่วยเพิ่มลุคให้ดูชิค ปังไม่ตกเทรน สะพายแล้วสวยมีชีวิตชีวา งานแฮนเมดผู้พิการที่นำมาก่อให้เกิดผลงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นแฟชั่นที่มีความเท่ห์ ดีไซด์เก๋ ผลงานกระเป๋าผ้าแฮนเมด DIY ของน้องๆผู้พิการมอบแทนคำขอบคุณให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

ด้วยเหตุนี้… เราทุกคนที่มีร่างกายปกติจะต้องช่วยกันประคับประคองน้องๆเด็กพิเศษเหล่านี้ให้พึ่งพาตนเองและอยู่อย่างมีความสุข

กิ๊ก สมรดา 4_resize

          กิ๊ก-ม.ล.สมรดา ชุมพล  เซเลปสาวสวยกล่าวว่า “ปกติกิ๊กเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วคะ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นปีกระต่าย จะชอบทำบุญมากๆ เพราะเชื่อว่าเริ่มต้นปี ด้วยสิ่งดีๆ จะทำให้เราโชคดี และเนื่องจากโอกาสอันเป็นมงคลของปี จึงได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กพิเศษ “ร.ร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์” เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ และเป็นทุนสำหรับการเรียนการสอน และฝึกงานฝีมือ ให้เขาได้พึ่งพาตนเองและมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้คะ โดยในปีนี้น้องๆ จากโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ได้จัดทำกระเป๋าผ้ายีนของแม็คยีนส์ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษจากน้อง เพื่อขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทั่วประเทศร่วมทำบุญฯ นับเป็นการส่งเสริมความสามารถพิเศษของเด็กพิเศษในงานฝีมือ ที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์กระเป๋าผ้าในครั้งนี้”

กิ๊ก สมรดา1-1_resize

          โบว์-ณชา จึงกานต์กุล  สาวสวยใจบุญอีกคนที่ออกมาเป็นอีกหนึ่งเสียงที่รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทราได้ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้ “รับปีกระต่ายนี้โบว์ได้บริจาคเงินให้กับโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ มาคะ ได้รับกระเป๋าผ้ายีนดีไซน์สวยงามเรียบหรูด้วยคะ สวยมากชอบแพทเทิร์นที่เป็นดอกไม้ผสมผสานลวดลายงานศิลป์ สวยมากๆคะ   เราต้องให้โอกาสน้องๆ ได้แสดงความสามารถของตนเอง ให้กำลังใจ ให้อาชีพแก่น้องๆ ได้พึ่งพาตนเอง  แต่ก่อนที่น้องจะพึ่งพาตนเองได้ ต้องผ่านการเรียนรู้ การฝึกอบรมจากโรงเรียนฯ ซึ่งเงินที่เราบริจาคในครั้งนี้จะมาช่วยซัพพอร์ตน้องๆได้ใช้ โอกาสนี้ได้ศึกษาเล่าเรียนและฝึกอาชีพจนชำนาญ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อมอบโอกาสที่ดีแก่น้องๆกันด้วยนะคะ”

402737-2_resize

          ส่วนทางด้าน ผู้จัดการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ นางสาววรรณวนัช  กันพรม กล่าวเสริมตอนท้ายว่า เด็กที่อยู่ในโรงเรียนเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก และมีความพิการซ้อน เช่นหูหนวก ตาบอด ต้องการความดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางโรงเรียนฯ ต้องการส่งเสริมศักยภาพเด็กเหล่านี้ได้พึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนฯได้ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ชลบุรี จัดให้มีการศึกษาเฉพาะบุคคลในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและสร้างอาชีพ จัดฝึกอบรมและมีกิจกรรมพิเศษเฉพาะกลุ่ม ซึ่ง1ในหลักสูตรฯนั่นคือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อให้เด็กๆที่จบการศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองและประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเอง มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

Print

          โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคช่วยเด็กพิเศษได้โดยตรงที่ ธนาคารกรุงไทย 591-6-00135-5 ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ และนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 092-739-0990” พิเศษสำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยบริจาค 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับกระเป๋าผ้าฟรี! ซึ่งเป็นผลงานแฮนเมดจากน้องผู้พิการแทนคำขอบคุณจากใจของโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์

Comments (0)

การศึกษานิวซีแลนด์เปิดรับสมัครโครงการซัมเมอร์นิวซีแลนด์ สำหรับน้องๆ 11-17 ปี พัฒนาภาษาอังกฤษ เริ่มเรียน มี.ค.-พ.ค.66

การศึกษานิวซีแลนด์เปิดรับสมัครโครงการซัมเมอร์นิวซีแลนด์ สำหรับน้องๆ 11-17 ปี พัฒนาภาษาอังกฤษ เริ่มเรียน มี.ค.-พ.ค.66

Posted on 23 มกราคม 2023 by writer

          รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งว่า โครงการเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ (New Zealand Summer Camp) ประกาศเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนไทย อายุระหว่าง 11-17 ปี ร่วมเปิดประสบการณ์เรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการเรียนภาษาระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่ 3-8 สัปดาห์ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม และเมษายน ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566  (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน) เลือกเรียนได้หลายจุดหมายปลายทาง

031022_Jump_ENZ Summer_resize

          นักเรียนจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆทั้งจากในและนอกห้องเรียนกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ช่วยพัฒนาทั้งทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน โดยน้องๆนักเรียนไทยจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับโรงเรียนนิวซีแลนด์ และวิชาเรียนพื้นฐานกับนักเรียนนิวซีแลนด์ในระบบการเรียนการสอนจริง และสภาพแวดล้อมห้องเรียนนิวซีแลนด์จริงๆ ที่สามารถใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้ทุกอย่างไม่ต่างจากนักเรียนนิวซีแลนด์ รวมทั้งพักกับครอบครัวนิวซีแลนด์ที่จะช่วยดูแลนักเรียนเหมือนคนในครอบครัว ดูแลความปลอดภัย และมีกิจกรรมให้ทำร่วมกัน

          นอกจากนี้ ยังมีระบบ Buddy ที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกคนในโครงการซัมเมอร์ทัศนศึกษาภายในนิวซีแลนด์ ให้ทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกอาทิตย์ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนด์

ENZ_ORIENTATION_G9C4989_resize

          พ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจให้น้องๆเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ สามารถสมัครกับตัวแทนแนะแนวการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ที่ช่วยทั้งการสมัครเรียน รวมทั้งขอวีซ่าและจองรายการต่างๆ และที่พักให้ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม https://www.learnenglishnewzealand.com/nzsummer หรือ สอบถามได้ที่ Line ID:@NZEnglish

Comments (0)

Beyond Training คว้ารางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

Beyond Training คว้ารางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

Posted on 07 มกราคม 2023 by writer

S__4259842-1_resize

          นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจให้ ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ผู้นำด้านการฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กรชั้นนำของไทย โดยรางวัลฯตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Good Governance Standards 2022) จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)  เพื่อตอกย้ำองค์กรยึดมั่นคุณธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส” ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ Soft Skills ให้คนองค์กรได้เก่งงาน เก่งคน และทันโลก ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย กระชับ ใส่ใจผลลัพธ์ รวมถึงแผนการตลาดที่แข็งแรงและยั่งยืน ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ปิดความเห็น บน Beyond Training คว้ารางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

S__2433073_resize

ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ปี 2023 Digital Disruption มาเร็วและแรง องค์กรเร่งสร้าง “ผู้นำยุคใหม่”

Posted on 07 มกราคม 2023 by writer

          ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กรชั้นนำเมืองไทย ชี้ ปี 2023 Digital Disruption พลิกโฉมความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ นับเป็นความท้าทายระดับสูงของทุกองค์กรต้องเร่งสร้าง “ผู้นำยุคใหม่” รับมือความผันผวนของโลกธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบทความวิจัยของ strategypeopleculture.com  กับ 7 สิ่งท้าทายอุปสรรคก้าวขึ้นเป็นผู้นำ  และ8 แนวทางสร้างผู้นำยุคใหม่ “ADAPTIVE LEADERSHIP SERIES” กับการพัฒนาผู้นำฯ ที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จ

S__4284476_resize

          ภก. คงเกียรติ  ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ผู้นำด้านการฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กรชั้นนำของไทย เผยว่าการเข้าสู่ปี 2023 นอกจากจะมีภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่แน่นอนต่างๆทั่วโลกแล้ว ยังมี Digital Disruption มาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ถือเป็นความท้าทายระดับสูงขององค์กรต้องเร่ง “สร้างผู้นำ (Leadership)” ที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน ควบคุมดูแลลูกทีม รวมทั้งบริหารผลลัพธ์ท่ามกลางพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น แต่การสร้างผู้นำในยุคนี้ไม่ง่าย เพราะองค์กรยังยึดกับภาพผู้นำแบบเดิมๆ  ซึ่งบทความวิจัยของ strategypeopleculture.com  มี 7 สิ่งท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการก้าวเป็นผู้นำฯ คือ 1. Facilitating Change ผู้นำเกิดปัญหาด้านการปรับตัวไม่สามารถรับมือกับสภาวะแวดล้อม กระบวนการทำงาน 2. Building Self Confident ไม่สามารถสร้างความมั่นใจในตนเองได้ ไม่กล้าที่จะเสี่ยงลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ 3. Keeping a pulse on your remote or hybrid team ผู้นำมีปัญหาการติดตามงาน หรือประสานงานร่วมกับลูกทีม 4. Maintaining motivation and focus  ผู้นำเกิดความเหนื่อยล้า หมดแรงจูงใจเพราะการทำงานและพนักงานเปลี่ยนไป 5. Lack of communicationวิกฤติโลกการทำงานเปลี่ยนไปสิ่งสำคัญ “การสื่อสาร” หัวหน้าและลูกทีมต้องเข้าใจกัน 6. Employee mental health management หัวหน้าต้องบริหารทีมโดยเฉพาะด้านจิตใจ 7. Handling Conflicts and managing internal politics หัวหน้าต้องเปลี่ยนวิกฤติการเมืองในองค์กรให้เป็นโอกาสและแรงผลักดันเชิงบวก

          จากความผันผวนของโลกธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ถึงเวลาแล้วที่องค์กรต้องมุ่งพัฒนา “ ผู้นำยุคใหม่” หรือ “Adaptive Leadership” ผู้นำที่ยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยบริษัท บียอนด์ฯ ได้จัดโปรแกรม “ADAPTIVE LEADERSHIP SERIES”  ผู้นำยุคใหม่ที่จะนำองค์กรประสบความสำเร็จ มี 8 แนวทางที่จะช่วยยกระดับ สร้างผู้นำยุคใหม่ พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญขึ้นเป็นผู้นำในองค์กร ดังนี้

  1. AGILITY มีความคล่องตัว ปรับตัวไว และกระตือรือร้น สอดรับโลกการทำงานยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง และความรวดเร็วด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
  2. DISRUPTIVE มีความพร้อมในการรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาแทรกในการทำงานขององค์กรยุคใหม่ โดยสามารถเรียนรู้และประยุกต์สิ่งเหล่านี้ ให้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ แก่องค์กรได้
  1. ATTITUDES ทัศนคติของ “คนยุคใหม่” ที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิตของตนเอง รวมถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร
  2. PERSONALIZATION การมีลักษณะเฉพาะของบุคคล อัตลักษณ์ที่โดดเด่น พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการสร้างภาวะผู้นำ ให้แก่ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม
  3. TECHNOLOGY “ผู้นำด้านเทคโนโลยี และ รู้เท่าทันเทรนด์ธุรกิจ” เป็นผู้ที่นำเทคโนโลยีฯเข้ามาผสมผสานกับกระบวนการทำงาน เพื่อเกิด New Way of Working ให้กับคนในองค์กร
  4. INNOVATION “ผู้นำด้านนวัตกรรม” ไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม และค้นหาวิธีการที่ดีสุดในการพัฒนาองค์กร
  5. LIVE WELL BEING เรียนรู้วิธีสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างแท้จริง รู้วิธีการผ่อนคลายทั้งกายและใจ เพื่อให้งานเกิดผลลัพธ์สูงสุด
  6. EMPATHYผู้นำที่มีจิตใจเป็น “ผู้ให้” มีความจริงใจกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา พร้อมให้ Feedback และแนวทางพัฒนาที่ถูกต้องและตรงไปตรงมา

S__2433073_resize

          ทั้งนี้การสร้าง ADAPTIVE LEADERSHIP ผู้นำยุคใหม่ จะถูกพัฒนาด้วยกระบวนการฝึกอบรมผ่าน Framework ที่ได้มาตรฐาน ไม่ได้แค่เรียนรู้อยู่ในห้องสัมมนา แต่เป็นการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  รวมถึงกลยุทธ์การเรียนรู้70:20:10ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จากหลักสูตร(10) การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยได้รับคำแนะนำจากหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงภายในองค์กร(20) และเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง จากการทำโครงการ (70) โดยจะถูกนำมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางพัฒนาการเรียนรู้ (The new way of Learning employee) ที่ได้มาตรฐาน เช่น Assessment วัดกระบวนความคืบหน้าของ Competency ก่อนเข้าเรียนจริง การเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน Online Learning การเรียนทางไกลผ่าน Virtual Class ที่สะดวกและยืดหยุ่น รวมถึงการนำเสนอสิ่งที่ได้พัฒนาพร้อมผลงานให้ผู้บริหารรับทราบหลังจบโครงการ

          “ด้วยการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจที่เกิดขึ้น การพัฒนาผู้นำแบบเดิมใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว โปรแกรม ADAPTIVE LEADERSHIP SERIES พัฒนาผู้นำยุคใหม่นี้จะช่วยปิด Competency Gap  ของพนักงานในองค์กรได้จริง และพร้อมเป็นตัวเลือกที่ได้มาตรฐานให้กับองค์กรทั่วประเทศที่ต้องการพัฒนาผู้นำยุคใหม่เพื่อเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจยุคดิจิทัลนี้” ประธานกรรมการบริหาร  กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ปี 2023 Digital Disruption มาเร็วและแรง องค์กรเร่งสร้าง “ผู้นำยุคใหม่”

หน่วยงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร – ชลิต อินดัสทรีฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ สร้างสมดุลรับปีใหม่

หน่วยงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร – ชลิต อินดัสทรีฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ สร้างสมดุลรับปีใหม่

Posted on 06 มกราคม 2023 by writer

DSC_4678-1_resize

          หน่วยงานกรมประมง จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP”  จัดกิจกรรม  “ชลิต อินดัสทรี รักษ์เล ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ” เนื่องในเดือนวันพ่อแห่งชาติ และรับเทศกาลปีใหม่ 2566  

 DSC_4985

          โดยเมื่อเร็วๆนี้ นางสุพิชชา เหมทานนท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP”  ตลอดจนผู้นำชุมชน ข้าราชและเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมงจังหวัดสมุทรสาคร  และพนักงานบริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด ร่วมกิจกรรม “ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ”  เนื่องในเดือนวันพ่อแห่งชาติ และรับเทศกาลปีใหม่ 2566 ด้วยการร่วมแรงร่วมใจปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลกว่า 1,000,000 ตัว คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล สร้างสมดุลและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ และเพิ่มผลผลิตที่มีความเหมาะสมในแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีความเหมาะสมตามความต้องการของชุมชนประมงในเขตพื้นที่  ณ บริเวณชายฝั่งทะเล ศาลเจ้าแม่กวนอิม หมู่ที่ 8 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร  โดยมี นางสาวชัญญา ยงเห็นเจริญ, นางสางวีรยา ส่งทวีผล และ นายอธิวัฒน์ เปรมพุฒิพันธ์ คณะผู้บริหารจากบริษัท ชลิต อินดัสทรีฯ ร่วมงานด้วย  เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร มีใจรักษ์และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

ปิดความเห็น บน หน่วยงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร – ชลิต อินดัสทรีฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ สร้างสมดุลรับปีใหม่

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ร่วมยินดีกับผู้อบรม จบหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง #รุ่น1 มุ่งสร้างงาน – อาชีพคนพิการ…

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ร่วมยินดีกับผู้อบรม จบหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง #รุ่น1 มุ่งสร้างงาน – อาชีพคนพิการ…

Posted on 03 มกราคม 2023 by writer

LINE_ALBUM_651031-32_resize

            บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ C.Ss.R. รองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้มอบใบประกาศนีบัตร ให้กับคนพิการที่อบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 1 จำนวน 35 คนโดยตลอดระยะเวลา 6 เดือน ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนทฤษฎีการเกษตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์  เพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะแก่คนพิการและผู้ที่สนใจทั่วไปนำไปประกอบอาชีพ หรือปลูกพืชผักสำหรับบริโภคในครัวเรือนได้ และขยายโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสามารถเลี้ยงตนเอง – ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งแบรนด์สำหรับการทำการตลาด ขายผลผลิตด้านการเกษตรของผู้พิการในชื่อว่า 20 ไร่ ออร์กานิคฟาร์ม  ณ ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรคนพิการนานาชาติ  ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

LINE_ALBUM_651031-79

 

ปิดความเห็น บน มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ร่วมยินดีกับผู้อบรม จบหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง #รุ่น1 มุ่งสร้างงาน – อาชีพคนพิการ…

กุมภาพันธ์ 2023
พฤ อา
« ม.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

RELATED SITES