Archive | พฤษภาคม, 2021

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แบบอย่างการทำความดีในสังคมที่น่ายกย่อง

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แบบอย่างการทำความดีในสังคมที่น่ายกย่อง

Posted on 27 พฤษภาคม 2021 by writer

13256_resize

               ในปี พ.ศ.2535 ขณะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับ ณ พระตำหนักดอยตุง ได้ทอดพระเนตรข่าวความยากลำบากของครูอาสาสมัคร ชื่อ นส.วิไลลักษณ์ สุขสาย ครูโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จากหนังสือพิมพ์  จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ความช่วยเหลือ และยังโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการช่วยเหลือพัฒนา สนับสนุนการศึกษา และการสาธารณสุขแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารในภาคเหนือ โรงเรียน กศน. (การศึกษานอกโรงเรียน) และโรงเรียน ตชด.ต่างๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

13257_resize

               เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โปรดให้ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านการศึกษา สาธารณสุขของประชาชนในถิ่นทุรกันดารและบนพื้นที่สูง และประทานนามว่า “โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า” ในทุนการกุศลสมเด็จย่า และได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินจาก”ทุนการกุศลสมเด็จย่า” และ “ทุนการกุศล กว.” ให้แก่โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เสมอมา

13255_resize

               ทุกครั้งที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ โดยเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกทรงงาน พร้อมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข พระองค์ยังทรงสนพระทัยด้านการศึกษา เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่า การศึกษาจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น พระองค์มักจะเสด็จเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ สอบถามครูถึงแนวทางการเรียนการสอนและพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากร นอกจากนั้นยังทรงให้ความสนพระทัยครู กศน.เป็นพิเศษ มักโปรดเกล้าฯ ให้คณะครู กศน.เข้าเฝ้าเวลาที่ประทับ ณ ตำหนักที่ประทับบริเวณเขื่อนต่างๆ

               เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ในปี 2551  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นอาจารย์ภาษาฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาการศึกษาภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย และเพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ที่ทรงเห็นถึงความเสียสละของครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จึงก่อตั้งโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัว โดยการคัดเลือกครูจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หน่วยงานละ 3 รางวัล  รวมปีละ 9 รางวัล โดยพิธีการมอบ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” กำหนดเป็นวันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับ 1. โล่รางวัลครูเจ้าฟ้าฯ 2. ใบประกาศนียบัตร 3. เงินรางวัล 4. กองทุนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชน

13260_resize

               นับจากปี 2552 มีครูที่ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มาแล้ว13 รุ่นรวม 114 คน สำหรับการมอบ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 12) และ ปี 2564 (รุ่นที่ 13) โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้มีความเหมาะสม มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้ว  แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนวันทำพิธีมอบรางวัลออกไปก่อน

               สำหรับครูทั้ง 9 คนที่ได้รับ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี2563 (รุ่นที่ 12) ได้แก่

ครูสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

               1.สิบตำรวจเอกชายแดน ภู่นายพล ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านโกแประตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               2.ดาบตำรวจวิโรจน์ ควรแจ่มดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

               3.ดาบตำรวจหญิงจำเรียม พรมเพ็ชร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

               1.นางวราภรณ์ กันธะรักษา ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านซอแข่วาคี ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

               2.นางสาวณัฏฐนันท์ สุภาธง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

               3.นางศศิมา ไชยเดช ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

               1.นายสุพจน์ เรืองแก้ว โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

               2.นางสุชาดา จารงค์ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

               3.นายสุกรี แวหะมะ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

13254_resize

สำหรับครูทั้ง 9 คนที่ได้รับ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 13) ได้แก่

ครูสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

               1.ดาบตำรวจวีรชัย คำแก้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

               2.ดาบตำรวจเขตต์ตวัน ยั่งยืนวณิชกุล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย – พะเยา ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

               3.ดาบตำรวจหญิงประพิน มะลิชู ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

               1.นายภัทร แม่หละเจริญพร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านดูบลอคี ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

               2.นายศิริ ถาวรวิจิตร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอะบอโด่ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

               3.นางพาตีเมาะ ดีรี ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรามันตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

               1.นางมาลี บุญเทพ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

               2.นางสาวเมธิญา ยะขาว โรงเรียนบ้านผาเดื่อ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

               3.นายอาดัม ยูโซะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

               คุณครูที่ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้าฯทุกคนได้ทำงานด้วยความเสียสละ ไม่เพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนหนังสือ แต่ยังได้ให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารให้มีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเอง อย่างยั่งยืน ซึ่งสมควรได้รับการเผยแพร่คุณงามความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแม่พิมพ์ และแบบอย่างการทำความดีในสังคมต่อไป

ปิดความเห็น บน รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แบบอย่างการทำความดีในสังคมที่น่ายกย่อง

เจาะลึก! อาชีพคนรุ่นใหม่มาแรงในยุคดิจิทัล

เจาะลึก! อาชีพคนรุ่นใหม่มาแรงในยุคดิจิทัล

Posted on 26 พฤษภาคม 2021 by writer

            ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและทวีความแรงขึ้นเรื่อยๆ รวมกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่เปราะบาง จึงทำให้เห็นถึงแนวโน้มอาชีพที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย  และยุคนี้คือยุคดิจิทัล… “อาชีพอะไรจะมาแรงนะ?” คำถามนี้คงเกิดขึ้นในใจใครหลายคน และจากข้อมูลที่ผ่านแบบสำรวจทางสังคมออนไลน์ อาชีพในอนาคตที่จะมาแรง! เช่น นักการตลาดออนไลน์  นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น เจ้าของธุรกิจ Start Up นักกูรูออนไลน์ หรือ Youtuber ฯลฯ

            หลังโควิด… จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน รวมถึงอาชีพที่จะมาแรงหลังจากนี้ด้วยดังนั้น เป็นโอกาสดีที่คนรุ่นใหม่จะได้ศึกษาและเรียนรู้ให้ตรงกับสายอาชีพที่มาแรงในยุคดิจิทัลนี้… เรามีศิษย์เก่า SIBA มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆในการเรียน การทำงานให้ประสบความสำเร็จในชีวิต…

MG_5044-1_resize_resize

            นายณัฎฐเอก วัฒนุญาณ  Software Engineer บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด  ได้เล่าว่า ผมเรียนจบ SIBA สาขาบริหารคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วงเวลาที่เรียนจะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ในระดับพื้นฐาน จนเขียนโปรแกรมในระดับพื้นฐาน และส่วนโปรแกรมที่ได้ใช้ส่วนใหญ่ได้มาจากการเรียน Excel, PowerPoint, Photoshop  Adobe ต่างๆ และจะมีเรื่องการเขียนโปรแกรมจะใช้เป็นภาษาซี ในรุ่นผมมีการใช้ภาษาเบสิกนิดหน่อย และมีเรียนด้าน Business เกี่ยวกับด้านการตลาด การเงิน และการบริหารการจัดการ ภายในองค์กรต่าง ๆ หลังจากเรียนจบผมคิดว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับการทำงานของผมเลย จริงๆ แล้วการเรียน ปวช. ปวส. ดีตรงเราได้มีการฝึกงาน เวลาที่เราได้ฝึกงานเราจะมีประสบการณ์มากกว่าคนที่ยังไม่เคยฝึกงาน  เราจะรู้ระบบการทำงานต่างๆเยอะขึ้น  รู้ว่าเวลาทำงานมันทำงานยังไง  ส่วนทางด้านบริหารก็ได้นำมาใช้ตอนผมเรียนปริญญาตรีหลังจากที่จบจาก SIBA

            “นอกจากนี้ ผมยังมีธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่ซึ่งผมก็ได้นำความรู้ความสามารถ การบริหารที่ได้เรียนรู้บวกกับสิ่งที่เราได้ไปค้นหาเพิ่มเติมนำมาปรับใช้ได้มันทำให้เรามี Entrepreneur มากกว่าเดิม ผมเลือกเรียนที่ SIBA เพราะผมอยากที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วตั้งแต่แรก และ SIBA ได้มีส่วนช่วยจุดประกายให้เราไปเรียนต่อได้ เราสามารถที่จะเริ่มต้นจากที่นี่ มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะไปต่อยอดในการเป็น Developer ได้เลยครับ”

J-Tiang_resize_resize

            ส่วนทางด้าน  เจ้าของกิจการ ร้านข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊เตียง  คุณสุภลัคน์ พูลเสถียร กับเมนูที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก “เค้กข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าแรกของประเทศไทย”  เรามาดูกันว่าทำไมเธอถึงประสบความสำเร็จและเหตุที่เลือกเรียนสายอาชีพ ที่ SIBA? เธอได้เล่าให้ฟังว่า อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าสายอาชีพ ก็คือ การเข้ามาเรียนเพื่อสร้างอาชีพ ทุกคนต้องมีอาชีพในการดำเนินชีวิต เราไม่สามารถรู้อนาคตได้เลยว่าเราจะมีอาชีพอะไร อย่างน้อยเมื่อเรามาเรียนสายอาชีพเราได้เรียนรู้ ทดลองทำก่อนจะต้องปฏิบัติในชีวิตจริง ดิฉันเลือกเรียนการโรงแรมที่ SIBA  เพราะไม่ได้ให้เราเรียนแต่เรื่องของโรงแรมแต่มีหลายหลายอาชีพรวมอยู่ด้วยทำให้เราได้ทำอะไรที่หลากหลาย ข้อดีของการเรียนสายอาชีพคือ 1.ให้ประสบการณ์ในการทำงาน ได้เห็นการทำงานขององค์กรใหญ่ๆ และนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเราเอง 2.ได้รู้จักการปรับตัวให้อยู่ในสังคม ในรูปแบบของการทำงาน การวางตัวให้เป็นที่รัก และเข้าใจการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3.ได้ความสุขและความทรงจำที่ดี ระหว่างเรียนมีคุณครูและเพื่อนๆที่ดีเกิดมิตรภาพมากมายส่งต่อมาถึงปัจจุบันเลย อนาคตของทุกคนขึ้นอยู่กับตัวเราเองอยู่ที่เราเลือก ทุกๆอนาคตมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความสุขให้ตัวเราในทุกๆวันที่เราดำเนินชีวิตค่ะ”

            SIBA (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี)  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมบูรณาการสู่มาตรฐานสากล ซึ่ง SIBA มีหลักสูตรที่หลากหลายให้เลือกเรียนทั้งระดับ ปวชและปวส. โดยอาชีพมาแรง-น่าสนใจเป็นที่ต้องการตลาดฯในยุคดิจิทัลของเด็กยุคใหม่ เช่น นักการตลาดออนไลน์,  นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น, ผู้ดูแลโซเชียลมีเดีย, นักกูรูออนไลน์ หรือ Youtuber, ผู้ดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Programmer, เจ้าของธุรกิจ Start Up, นักบัญชีที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษีอากร, เชฟ, ฟู้ดสไตลิสต์ เป็นต้น

            สำหรับท่านใดกำลังมองหาที่เรียนสายอาชีพในยุคดิจิทัล  SIBA”  มีคำตอบให้คุณเพียงคลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่ https://siba.ac.th/ หรือโทร. 02-939-3000 และ 092-290-3572
รีบสมัครด่วน!

ปิดความเห็น บน เจาะลึก! อาชีพคนรุ่นใหม่มาแรงในยุคดิจิทัล

ร่วมช่วยน้องๆผู้พิการให้ผ่านวิกฤติโควิด-19

ร่วมช่วยน้องๆผู้พิการให้ผ่านวิกฤติโควิด-19

Posted on 21 พฤษภาคม 2021 by writer

หญิงแม้น_resize

          จากผลกระทบโควิด-19 พวกเราลำบากแค่ไหน น้องๆผู้พิการลำบากเป็น 2 เท่า มาช่วยกันปันน้ำใจช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน หญิงแม้น – ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล สวัสดิ์–ชูโต ชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้ชีวิตของคนพิการมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างพึ่งพาตนเองได้ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นคนพิการทั้งสิ้นรวมทั้งบุคลากรและครู ซึ่งอยู่ในความดูแลทั้งหมดกว่า 800 คน บริจาคที่ บ/ช. เลขที่ 342-3-04066-0 ธ.กรุงเทพ สาขาบางละมุง ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

Poster-final-Ver-2_resize

ปิดความเห็น บน ร่วมช่วยน้องๆผู้พิการให้ผ่านวิกฤติโควิด-19

ENZ hunting for the best young international concept designers.

ENZ hunting for the best young international concept designers.

Posted on 21 พฤษภาคม 2021 by writer

          Education New Zealand; ENZ announced the Earth Guardians Character Design Competition 2021 powered by Massey University and Weta Workshop. They’re hunting for the best young international concept designers and have an amazing collection of prizes.

 19473-earth-guardians-competition-poster-fa-2_resize         Massey University is one of New Zealand’s eight universities which ranked in the top 100 QS ranking by subject area for art and design. Their College of Creative Arts has partnered with Weta Workshop and other industry sponsors to launch a new concept design competition called Earth Guardians, to celebrate the launch of the University’s new Concept Design Major.

          This is an opportunity for Thai High School students (aged 14-18 years as of July 1, 2021) to showcase your creative ideas with other international students in EARTH GUARDIANS Charter Design Competition 2021. The contestants are to create a character to defend the earth, using nature and the elements to inspire your designs. Tell us where your character lives, what special powers it has and links it may have to specific places, myths and legends.

The competition is open to Thai aged 14–18 years old. Prizes are available in two categories:

          – International Ultimate Concept Artist Award

          Prize: Wacom 16” Cintiq Pen Display to take your design career global

          – Adobe International Rising Stars Highly Commended Awards x5

          Prize: 1Year Adobe Stock or Adobe Creative Cloud subscription

          Characters can be submitted as digital images, scanned drawings, paintings or high-quality photographs of 3D models. Entry Submissions must include the name of your character, a 300-word description of the inspiration behind your character, their living environment and any special powers or tools they use. Each individual may submit a maximum of 2 entries, which must be 2 different characters. Entries must be your own original idea and not a copy of anyone

else’s work.

          Entries open from April 19 and close on July 1, 2021, and the finalists will be announced on Friday 13 August 2021. Any interested students can read more about General Terms and Conditions and submit your work at http://creative.massey.ac.nz/earthguardians

ปิดความเห็น บน ENZ hunting for the best young international concept designers.

ชลิต อินดัสทรีฯ ชวนรักษ์เล ปล่อยปลา ฟื้นฟูคืนสมดุลระบบนิเวศท้องทะเลไทย

ชลิต อินดัสทรีฯ ชวนรักษ์เล ปล่อยปลา ฟื้นฟูคืนสมดุลระบบนิเวศท้องทะเลไทย

Posted on 17 พฤษภาคม 2021 by writer

DSC_2076_resize_resize_resize

           กระแสเที่ยวทิพย์ในยุคโควิด-19 เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงภาพอันสวยงามของท้องทะเลไทย เพราะนอกจากความสวยงามของสถานที่ บรรยากาศดี ทะเลสวยน้ำใส หาดทรายขาวเหมาะแก่การพักผ่อนจนทำให้ประเทศไทย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลกแล้ว ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ก็มีส่วนสำคัญช่วยให้ทัศนียภาพอันสวยงามของท้องทะเลไทย มีมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  

           แม้ว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลไทย จะได้รับการยอมรับว่า มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมากที่สุดแห่งหนึ่ง และมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรทางทะเลอย่างมากมาย ของพันธุ์พืช และสัตว์ทะเลนานาพันธ์ แต่กระนั้น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติก็มีมากเช่นกัน ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งเริ่มเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาและการคุกคามของฝีมือมนุษย์ ส่งผลให้สัตว์น้ำจำนวนลดน้อยลง บางสายพันธุ์อาจสูญพันธุ์ ดังที่ปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่ชายฝั่งทะเล

DSC_2039_resize_resize_resize

           เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูระบบนิเวศให้กับท้องทะเลไทยและสานต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ได้จัดกิจกรรม “ชลิต อินดัสทรี รักษ์เล ปล่อยปลา คืนสู่ธรรมชาติ” เพื่อร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง  โดยมี นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ กรรมการบริษัทฯ และ นายรัชกฤต ตันวิไลย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวและพันธ์กุ้งแชบ๊วยกว่า 300,000 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเล แม้แดดจะร้อนแต่ทุกคนก็ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมดุลและฟื้นฟูระบบนิเวศทางชายฝั่งทะเล อันเป็นการแสดงถึงความห่วงใยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชายหาดแม่รำพึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

           นายรัชกฤต ตันวิไลย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง  กล่าวว่า ระบบนิเวศทางทะเล มีความสำคัญอย่างมากต่อสมดุลโดยรวมของนิเวศบนบกและในน้ำ เป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย จึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติทางชายฝั่ง โดย

DSC_2060_resize_resize_resize

           ทางศูนย์วิจัยฯจะเป็นองค์กรกลาง ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งชนิดใหม่และที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์นี้รวมทั้งสัตว์น้ำที่หายากและที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ รวมถึงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและจำหน่ายแก่เกษตรกร การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น  พันธุ์กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย ปลากะพงขาว ปูม้า หมึกหอม หมึกกระดอง หอยหวาน และปลากะรัง  เป็นต้น

           “ตามแผนของปี 2564 ทางศูนย์ฯ จะต้องปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ต่ำกว่า 6,640,000 ตัว ได้แก่ ปลากะพงขาว 40,000 ตัว กุ้งกุลาดำ 3,000,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย 3,450,000 ตัว หอยหวาน 120,000 ตัว และปลาหมึก 30,000 ตัว โดยที่ผ่านมาทางศูนย์ฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติ” นายรัชกฤต กล่าว

DSC_2013_resize_resize_resize

           ทางด้าน นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด กล่าวว่า กิจกรรม “ชลิต อินดัสทรี รักษ์เล ปล่อยปลา คืนสู่ธรรมชาติ”  เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อสังคมของบริษัทฯ แม้จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่บริษัทฯก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีส่วนช่วยรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร รวมทั้งประชาชนคนไทย มีใจรักษ์และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น  โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การมอบทุนการศึกษา มอบทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาวิศวะ  การมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่าง  กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่าคืนสู่ท้องทะเล เป็นต้น

ปิดความเห็น บน ชลิต อินดัสทรีฯ ชวนรักษ์เล ปล่อยปลา ฟื้นฟูคืนสมดุลระบบนิเวศท้องทะเลไทย

SIBA มอบทุนการศึกษา 120 ทุน มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ!

SIBA มอบทุนการศึกษา 120 ทุน มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ!

Posted on 14 พฤษภาคม 2021 by writer

Detail-60-Web-Banner_CO-01_resize

         SIBA หรือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มอบทุนการศึกษา 120 ทุน แบ่งเป็น ระดับปวช. 60 ทุน และระดับ ปวส. 60 ทุน พร้อมที่พัก รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท โดยทุนการศึกษาระดับ ปวช. สำหรับผู้เรียนจบ มัธยมศึกษาปีที่3, กศน. หรือเทียบเท่า เป็นทุนการศึกษา 50-100% ตลอดหลักสูตร 3 ปี และ สำหรับทุนการศึกษาระดับ ปวส. SIBA  ร่วมกับ สถานประกอบการธุรกิจชั้นนำของประเทศ มอบทุนการศึกษา และมีงานให้ทำ มีรายได้ระหว่างเรียน และรับเข้าทำงานทันทีเมื่อจบฯ เป็นทุนการศึกษา 50-100% ตลอดหลักสูตร 2 ปี สำหรับนักเรียน ผู้เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช. หรือเทียบเท่า เน้น “เรียนได้เงิน จบได้งาน” จบแล้วมีงานทำแน่  ทั้งนี้อาชีพมาแรงที่น่าสนใจเป็นที่ต้องการตลาดแรงงาน เช่น นักการตลาดออนไลน์,  นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น, ผู้ดูแลโซเชียลมีเดีย, นักกูรูออนไลน์ หรือ Youtuber, ผู้ดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Programmer, เจ้าของธุรกิจ Start Up, นักบัญชีที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษีอากร, เชฟ, ฟู้ดสไตลิสต์ เป็นต้น

         สนใจสมัครด่วน! ตั้งแต่วันนี้ถึง 31พ.ค.64 สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook: siba60ปี60ทุน / website: https://siba.ac.th / Instagram: siba_college/ Twitter: @sibalive หรือโทร. 02-939-3000 และ 092-290-3572

ปิดความเห็น บน SIBA มอบทุนการศึกษา 120 ทุน มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ!

แจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ เพ็ญประภา ตั้งคารวคุณ

แจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ เพ็ญประภา ตั้งคารวคุณ

Posted on 13 พฤษภาคม 2021 by writer

00002_resize

            กำหนดการสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ เพ็ญประภา ตั้งคารวคุณ มารดา วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ ณ วัด สระเกศราชวรมหาวิหาร  ศาลา บำเพ็ญกุศล

– วันที่ 13-15 พค. 2564  เวลา 16.00 น.

– วันที่ 16 พค. 2564 บรรจุ ณ สุสานเจ็งเล้ง อ. บางพระ จังหวัด ชลบุรี

            คุณแม่เพ็ญประภาเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็น “ผู้หญิงคนเก่ง หัวใจนักสู้” โดยแท้ คุณแม่เป็นผู้ที่มีจิตใจงดงาม ให้ความช่วยเหลือกับทุกคนด้วยความรัก ความเมตตา ประกอบกับท่านเป็นผู้หญิงที่เก่ง แกร่ง มีความเข้มแข็ง เสียสละ อดทน ฉลาดในการดำเนินชีวิตและทันสมัยเสมอ ทำให้ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของไทยและเป็นที่รักของทุกคนที่ได้รู้จักท่าน

            ตลอดเวลาที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ คุณแม่เป็นคนรักครอบครัวมากและพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างได้เพื่อครอบครัว  คุณแม่ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับน้อง ๆ ทั้ง 5 คน รวมทั้งรับผิดชอบธุรกิจการค้าของครอบครัวตั้งแต่อายุได้เพียง 15 ปีเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรม คุณแม่เล่าให้ฟังว่า วันที่ทราบข่าวร้ายนั้น คุณแม่ได้แต่ตะลึง คิดว่าวันนี้ไม่มีพ่อแม่แล้วเหรอ เมื่อตั้งสติได้ก็เริ่มเรียบเรียงว่าจะจัดการชีวิตตัวเองและน้อง ๆ อีก 5 คนอย่างไร แต่ด้วยหัวใจอันแกร่งและความมุ่งมั่นของคุณแม่ คุณแม่สามารถสานต่องานธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เริ่มต้นด้วยการเรียนวิธีใช้ลูกคิดเพื่อทำบัญชี หัดขับรถส่งของและต้องปลอมตัวเพื่อขับรถบรรทุกไปส่งไม้ ขายของหน้าร้านและตรากตรำทำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง เพราะนอกจากงานหลักที่ต้องหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว คุณแม่ยังต้องใช้เวลาทั้งหมดที่เหลือดูแลน้องๆ เพื่อไม่ให้น้องรู้สึกมีปมด้อยและถูกใครว่าได้ว่าเป็นลูกไม่มีพ่อแม่

            หลังจากดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่ง คุณแม่ได้พบรักและแต่งงานกับคุณพ่อประเสริฐ ตั้งคารวคุณ และออกมาช่วยธุรกิจของทางครอบครัวคุณพ่อ ในช่วงแรก คุณแม่ต้องทำงานทั้งสองที่และหาเงินส่งให้น้องๆ ภายหลังจึงได้โอนกิจการของครอบครัวคุณแม่ให้ญาติดำเนินการแทน ในปี พ.ศ. 2514 คุณพ่อตัดสินใจออกจากธุรกิจ “กงสี” ของตระกูลตั้งคารวคุณ มาตั้งบริษัทเล็กๆ ประกอบธุรกิจค้าขาย กลุ่มสินค้า ฮาร์ดแวร์ สร้างแบรนด์ตราปลาเบ็ด จนเป็นที่รู้จักและอยู่ในวงการธุรกิจเคมีภัณฑ์มาจนถึงทุกวันนี้ กิจการในช่วงนั้นดำเนินไปด้วยดี แต่มรสุมชีวิตของคุณแม่ก็ยังไม่หมด หลังจากที่ร่วมกันสร้างกิจการมาได้ประมาณ 1-2 ปี ครอบครัวของเราก็ได้รับข่าวร้ายว่า คุณพ่อได้เริ่มป่วยเป็นโรคมะเร็งทางสมอง จนในปี พ.ศ. 2519 ครอบครัวเราได้สูญเสียผู้นำอันเป็นกำลังสำคัญและเป็นที่รักของทุกคน ทำให้คุณแม่ต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองจากผู้ตาม ผู้ดูแล เป็นผู้นำของทั้งครอบครัวและบริษัทฯ ชีวิตของคุณแม่ช่วงนี้ถือว่าลำบากและหนักที่สุดก็ว่าได้ เพราะหลังจากที่คุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดแล้ว อาการก็ยังไม่ดีขึ้น คุณแม่จึงตัดสินใจพาไปรักษาแผนโบราณที่หัวหิน ธุรกิจการค้าก็ยังต้องดำเนินต่อไป ช่วงนั้นคุณแม่ต้องขับรถไปหัวหินเช้าเย็นกลับทุกวัน จนวันที่คุณพ่อเสีย คุณแม่ถึงกับคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่ด้วยความรักลูก จึงย้อนกลับมาคิดถึงตัวเองที่เป็นเด็กกำพร้า ลูกคนโตอายุเพียง 14 ปีที่เหลือก็ยังเล็กอยู่ จะไม่มีทางให้ลูกเป็นอย่างตัวเองแน่นอน ภายใต้ความเสียใจก็มีเรื่องดีให้กับผู้หญิงนักสู้คนนี้ ลูกน้องที่ทำงานกันมาเข้ามาคุย ให้กำลังใจและพร้อมจะต่อสู้และลุยธุรกิจไปด้วยกันกับนายหญิงคนนี้ น้องสาวคนเล็กของคุณแม่ก็เข้ามาช่วยงานและช่วยดูแลหลาน ทำให้คุณแม่มีกำลังใจและตัดสินใจสานต่อธุรกิจที่ได้ร่วมกันสร้างมากับคุณพ่อ

            ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่คุณแม่ต้องดำเนินธุรกิจโดยลำพัง ในสมัยนั้นโลกของธุรกิจเป็นโลกของผู้ชาย นักธุรกิจหญิงมีแทบจะนับคนได้ และก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนในประเทศไทยที่อยู่ในวงการธุรกิจฮาร์ดแวร์เช่นนี้ ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นมีความแข็งแกร่ง ทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้าทัศนคติที่ว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้จนสำเร็จในที่สุด ไม่ว่าจะขับรถออกไปส่งของ ไปพบพูดคุยกับลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด คุณแม่ให้ความสนิทสนมและเป็นที่รักของทั้งลูกค้าและคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นรายเล็ก รายใหญ่ จนในวงการธุรกิจจะไม่มีใครไม่รู้จัก “หยี่ซ้อ” และตั้งสมญานามแม่ว่า “เจ้าแม่ทินเนอร์” ท่านคือผู้บุกเบิกการก่อร่างสร้างตัวและการพัฒนาของอุตสาหกรรมเคมีอย่างแท้จริง

1DA3395E-8814-4FCF-8F0A-F43D700D513E_resize

            ด้านครอบครัว ด้วยความที่ท่านเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว คุณแม่ก็จะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกทั้ง 6 คน ตั้งแต่อายุได้เพียง 30 ปี คุณแม่เติมเต็มทุกอย่างให้ลูกๆ ไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าขาด ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจ หรือความเป็นอยู่ โดยเฉพาะด้านการศึกษา คุณแม่ได้วางแผนอนาคตให้ลูกๆได้เรียนโรงเรียนที่ดี และปูทางถึงรุ่นหลาน ด้วยความที่คุณแม่มีความรู้น้อย จึงตั้งใจอยากให้ลูกได้เรียนให้สูงที่สุด ช่วงนั้นคุณแม่ทำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลาให้ตัวเอง รู้เพียงตื่นตั้งแต่ตี 5 ดูรายงานว่าวันนี้ส่งของที่ไหน วันนี้ขายดีรึเปล่า การเก็บเงินลูกค้าเป็นอย่างไร วนอยู่อย่างนี้ทุกวัน ในสมองของคุณแม่มีแต่คำว่าต้องหาเงินให้มากที่สุดเพื่อให้ลูกๆทุกคนได้ไปเรียนต่างประเทศ คุณแม่รักครอบครัวมากพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างได้เพื่อครอบครัว โดยเฉพาะกับลูกๆ ซึ่งเป็นดวงใจของท่าน ท่านทุ่มเท ให้ความรัก เลี้ยงเราทุกคนเหมือนเป็นผู้ใหญ่ คอยให้กำลังใจ และคอยสอนด้วยการให้คำอธิบาย ใจเย็น และปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้จากชีวิตด้วยตัวเอง ท่านชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้ใหญ่ใจดี ที่คุยสนุกและมักสอดแทรกคำสอนอยู่เสมอ

            คำสอนของคุณแม่ที่ได้ยินอยู่บ่อยครั้งคือ ให้ซื่อสัตย์ ยึดมั่นคุณธรรม ในการใช้ชีวิตเราต้องไม่ประมาท ชีวิตคนเราไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ทุกสิ่งย่อมมีขึ้นมีลง และเมื่อเราผิด ก็ให้เราเรียนรู้จากความผิดให้เป็นครู คุณแม่ยังสอนพวกเราเสมอว่า ต้องรู้จักให้อภัย ต้องให้โอกาสครั้ง 1 2 3 แล้วค่อยมาพิจารณา อย่ารีบตัดสินโทษใคร อย่าเอาเปรียบคนอื่น อย่าเบียดเบียนใคร แต่ในทางกลับกันเราต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ ต้องมีความอดทน และคอยดูตัวเองก่อน ก่อนที่เราจะตัดสินคนอื่น และคุณแม่ก็บอกเสมอว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ ให้ทำด้วยความจริงจัง ทำด้วยความจริงใจ

            นอกจากความเป็นแม่ผู้ยิ่งใหญ่แล้ว ท่านยังได้อุทิศเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ เอาใจใส่ด้านงานการศาสนาและการสังคมสงเคราะห์มาโดยตลอด ท่านอุปถัมภ์วัดต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังวัด โดยบริจาคเงินสร้างพระ อุโบสถ ทอดกฐิน จัดาทุนช่วยนักเรียน โรงเรียน ทัณฑสถานหญิง มาโดยตลอดและท่านได้สั่งลูกหลานดำเนินการต่อเนื่อง เมื่อ พ.ศ. 2547 ท่านได้ทำบุญใหญ่โดยทำการแจกทานให้กับคนยากจน ที่อยู่บริเวณซอยสุขุมวิท 101 จำนวน 1,400 คน เพื่อช่วยให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

            งานด้านสังคมสงเคราะห์นั้น ในสมัยที่ท่านยังมีสุขภาพแข็งแรง ท่านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและดำรงตำแหน่งสำคัญๆในองค์กรต่างๆ อาทิได้รับเลือกจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ในปี พ.ศ. 2543  นายกสโมสร โรตารีกรุงเทพฯ พระราม 3 ในปี พ.ศ. 2545 ท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจที่จะทำงานเพื่อสังคมและด้วยความตั้งใจของท่านทำให้ท่านได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน แต่รางวัลที่ทำแม่ภาคภูมิใจมากที่สุดคือ รางวัลแม่ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2543 ประเภทแม่ผู้มีความอดทน ขยัน หมั่นเพียร โดยได้รับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2543

            เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกอย่างล้วนเป็น อนิจัง อนัตตา ย้อนกลับไปเมื่อ 11 ปีที่แล้ว คุณหมอตรวจพบเชื้อมะเร็งในตับของคุณแม่ และแจ้งว่าคุณแม่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน ถึงแม้ว่าลูกๆจะรู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีทางเอาชนะโรคนี้ได้ แต่เราทุกคนก็ทำทุกวิถีทาง ไม่ว่ายาอะไรดี หมอที่ไหนเก่ง อะไรที่เราทำได้ เราทำหมดทุกอย่าง เพียงเพื่อซื้อเวลาให้แม่อยู่กับพวกเราไปนานๆ แต่หากต้องถึงเวลาต้องจากกันจริงๆ  ขอเพียงให้แม่หลับให้สบาย

            ในวาระสุดท้ายที่คุณแม่ต้องต่อสู้เพื่อรักษาลมหายใจของท่านเอาไว้ ตอนนี้โลกจะไม่มีแม่แล้ว ลูกๆ ทุกคนขอกราบขอบพระคุณคุณแม่จากหัวใจที่อดทนสู้เพื่อพวกเรามา แม่ทำหน้าที่ทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แล้ว เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นภรรยาที่อยู่เคียงข้างอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสามี เป็นหยี่แจ้ที่รักและคอยช่วยเหลือน้องเสมอ เป็นแม่นักสู้ที่เสมือนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกๆ เป็นอาม่าที่น่ารักและใจดีที่สุดของหลานๆเป็นหยี่ซ้อ คนเก่งที่ของคนในวงการธุรกิจ เป็นคุณเพ็ญที่มีแต่คำว่าให้ ของเพื่อนๆและลูกน้อง ขอบคุณแม่เหลือเกินที่คอยปูทางทุกอย่างไว้ให้พวกเรา เราจะขอเดินตามทางทุกอย่างที่แม่ปูไว้เราจะดูแลลมหายใจที่แม่ให้ไว้ต่อไป และจะจดจำคำสอนของแม่ อ้อมกอด รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ที่เราเคยมีให้กันเพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือน เป็นความรัก ความผูกพัน ที่เรามีต่อกันตลอดไป

            แม้วันนี้ชีวิตเราจะไม่มีแม่อยู่ตรงนี้แล้ว แต่พวกเรายังมีเลือดเนื้อของแม่อยู่ในร่างกายอยู่ในหัวใจของลูกๆ ทุกคน ชีวิตนี้พวกเราภูมิใจเหลือเกินที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่ จากนี้ไปลูกทุกคนจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทำให้แม่ภูมิใจในตัวลูกกว่าที่เคย รักแม่สุดหัวใจ

ปิดความเห็น บน แจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ เพ็ญประภา ตั้งคารวคุณ

การศึกษานิวซีแลนด์ตามหานักออกแบบนานาชาติ ชวนน้องๆ ม.ปลาย ประกวดออกแบบ ฮีโร่ผู้พิทักษ์โลก ปี 2021

การศึกษานิวซีแลนด์ตามหานักออกแบบนานาชาติ ชวนน้องๆ ม.ปลาย ประกวดออกแบบ ฮีโร่ผู้พิทักษ์โลก ปี 2021

Posted on 12 พฤษภาคม 2021 by writer

19473-earth-guardians-competition-poster-fa-2_resize

          มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าต่างๆได้อย่างมหาศาลในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งสื่อบนโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ส่งผลให้หลักสูตรการศึกษาทางด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Design) หรือดิจิทัลอาร์ต กลายเป็นเทรนด์ฮิตของคนรุ่นใหม่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

          นิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่น้องๆมีความใฝ่ฝันอยากจะไปศึกษาต่อทางด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Design) เพราะนอกจากจะเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมด้านการศึกษาและจุดแข็งทางด้านการออกแบบสื่อดิจิทัลและสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้ระบบการศึกษาระดับโลกแล้ว การเรียนการออกแบบสื่อดิจิทัลที่นิวซีแลนด์ ยังส่งเสริมโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมสร้างสรรค์ผลงานขององค์กรระดับโลกในระหว่างเรียนไม่ต่างจากการทำงานจริงๆ อีกทั้งมหาวิทยาลัย 3 แห่งของนิวซีแลนด์ยังติดอันดับท็อป 100 สุดยอดมหาวิทยาลัยจากการจัดอันดับของ QS World University Rankings สาขาศิลปะและการออกแบบในปี 2015 อีกด้วย

          เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆและจุดประกายความฝันให้กับน้องๆ เยาวชนไทย ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักออกแบบสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ร่วมโชว์ศักยภาพการออกแบบ ประลองไอเดียสุดสร้างสรรค์กับเหล่านักเรียนจากนานาชาติ การศึกษานิวซีแลนด์(Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งว่า มหาวิทยาลัย แมสซี (Massey University) ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับ Weta Workshop ซึ่งเป็นสตูดิโอที่มีชื่อเสียงด้าน concept design และผลิตเอฟเฟกต์สำหรับโทรทัศน์และภาพยนตร์ระดับโลกระดับโลก จัดโครงการประกวดการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละคร “ฮีโร่ผู้พิทักษ์โลก ปี 2021 (Earth Guardians Character Design Competition 2021) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากนานาชาติ รวมทั้งน้องๆเยาวชนไทยที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยม (อายุ14-18 ปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ตัวละครเพื่อปกป้องโลก โดยใช้ธรรมชาติและองค์ประกอบต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ พร้อมบอกแนวคิดคาแรคเตอร์ตัวละคร มีพลังพิเศษอะไร อาศัยอยู่ที่ใด รวมทั้งสภาพแวดล้อมของพวกเขา มีความเชื่อมโยงกับสถานที่และตำนานอย่างไร โดย รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

          1).รางวัลแนวคิดดีเด่น (International Ultimate Concept Artist Award ) รางวัล จอแสดงผล Cintiq Pen ของ Wacom ขนาด 16 นิ้ว ที่เหมาะต่อการสร้างสรรค์ผลงานของนักออกแบบมืออาชีพ จำนวน 1 รางวัล

          2).รางวัลนักออกแบบนานาชาติดาวรุ่ง (Adobe International Rising Stars) รางวัลสิทธิ์การเป็นสมาชิกรายปี Adobe Stock หรือ Adobe Creative Cloud เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 5 รางวัล

          ผู้สนใจ สามารถส่งผลงานเป็นภาพดิจิทัล ภาพวาด หรือภาพถ่ายคุณภาพสูงแบบจำลอง 3 มิติ ที่มีความละเอียดสูง  กำหนดเปิดรับผลงานวันที่ 19 เมษายน – 1 กรกฎาคม 2564 และประกาศผลในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ โดยน้องๆที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข  และผลงานได้ที่ http://creative.massey.ac.nz/earthguardians

ปิดความเห็น บน การศึกษานิวซีแลนด์ตามหานักออกแบบนานาชาติ ชวนน้องๆ ม.ปลาย ประกวดออกแบบ ฮีโร่ผู้พิทักษ์โลก ปี 2021

อยากเรียนคณะบิสซิเนส ม.ดังนิวซีแลนด์ เชิญฟังสัมมนาออนไลน์ ฟรี “3 ปีจบตรี 1 ปีจบโทคณะบิสซิเนส AUT” เรียนทันที ไม่ต้องรอเปิดประเทศ

อยากเรียนคณะบิสซิเนส ม.ดังนิวซีแลนด์ เชิญฟังสัมมนาออนไลน์ ฟรี “3 ปีจบตรี 1 ปีจบโทคณะบิสซิเนส AUT” เรียนทันที ไม่ต้องรอเปิดประเทศ

Posted on 11 พฤษภาคม 2021 by writer

          อยากเรียนต่อป.ตรี-ป.โท คณะบิสซิเนส  ม.ดัง นิวซีแลนด์ ได้ทันที โดยไม่ต้องรอเปิดประเทศ เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี  3 ปีจบตรี 1 ปีจบโทที่คณะบิสซิเนส AUT”   จัดโดยหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยร่วมกับ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology (AUT) เชิญชวนนักศึกษาไทยที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรีและปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ฟรีผ่านช่องทาง Zoom  คลิก https://bit.ly/32um10z

          ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 นี้  เวลา 10.00 น. 11.00 น.

          เชิญมาเรียนรู้ว่าทำไมนิวซีแลนด์เป็นที่ 1 จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสร้างเด็กสู่อนาคต พิเศษสุดกับการสัมมนาแนะแนวศึกษาต่อพร้อมเปิดโอกาสถามตอบอย่างละเอียด ดำเนินรายการเป็นภาษาไทย พร้อมให้ข้อมูลแบบจัดเต็มจากเจ้าหน้าที่คณะบิสซิแนส มหาวิทยาลัย AUT ภายในงานพบคำตอบ

           – การเรียนจบป.ตรี Business ที่ AUT ได้ภายใน 3 ปี โดยใช้วุฒิม. 6

          – ป.โทปีเดียวจบ ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน

          – คณะบิสซิเนส ของ AUT เน้นเรียนจบได้งานจริง

          – โอกาสการทำงานหลังเรียนจบกับ Post Study Work Visa 3 ปี

          – ประเทศยังไม่เปิดก็สามารถเรียนออนไลน์รอ เพื่อพร้อมเรียนต่อเนื่องได้ทันทีที่ประเทศเปิด

          – ดำเนินรายการเป็นภาษาไทย พร้อมให้ข้อมูลแบบจัดเต็มจากเจ้าหน้าที่คณะบิสซิแนส มหาวิทยาลัย AUT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line https://line.me/ti/p/~00166814239391

ปิดความเห็น บน อยากเรียนคณะบิสซิเนส ม.ดังนิวซีแลนด์ เชิญฟังสัมมนาออนไลน์ ฟรี “3 ปีจบตรี 1 ปีจบโทคณะบิสซิเนส AUT” เรียนทันที ไม่ต้องรอเปิดประเทศ

“SIBA” เปิดรับ ปวส.ภาคสมทบออนไลน์ เพื่อคนทำงาน สมัครด่วน!

“SIBA” เปิดรับ ปวส.ภาคสมทบออนไลน์ เพื่อคนทำงาน สมัครด่วน!

Posted on 07 พฤษภาคม 2021 by writer

Print         SIBA หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดรับภาคสมทบออนไลน์ ระดับ ปวส.ด่วนๆ! ในกลุ่มคนทำงานที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนฝึกภาคปฏิบัติ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเพิ่มทักษะ Up Skill & Re Skill เน้น  “สาระ กระชับ ชัดเจน ทันสมัย ทันต่อโลก” เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประกอบอาชีพได้จริง มีประสิทธิภาพ เพิ่มเงินเดือน พร้อมจัดระบบการเรียนสมดุลระหว่างการเรียนแบบ online กับ onsite คุณภาพการจัดการศึกษามีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักสูตรปกติของวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ  โดยมีหลักสูตรยอดฮิตหลากหลาย อาทิ นักการตลาดออนไลน์ ยูทูปเบอร์ ครีเอเตอร์ เชฟ Food Designer เจ้าของนักธุรกิจ ฯลฯ อีกทั้งมีทุนและกู้กยศ. ได้ด้วย

สำหรับท่านที่สนใจ คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่  https://siba.ac.th/ หรือโทร. 02-939-3000 และ 092-290-3572 สมัครด่วน!  หมดเขตรับสมัคร31 พฤษภาคมนี้

ปิดความเห็น บน “SIBA” เปิดรับ ปวส.ภาคสมทบออนไลน์ เพื่อคนทำงาน สมัครด่วน!

พฤษภาคม 2021
พฤ อา
« เม.ย.   มิ.ย. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

RELATED SITES