Archive | สิงหาคม, 2021

BCC จับมือพันธมิตร ฉีดวัคซีนให้ ปชช.ช่วยป้องกันโควิท-19

BCC จับมือพันธมิตร ฉีดวัคซีนให้ ปชช.ช่วยป้องกันโควิท-19

Posted on 23 สิงหาคม 2021 by writer

S__1892367_resize

          โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (BCC) ร่วมกับ เขตบางรัก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิไทยเศรษฐ์และ รพ.ปิยะเวท ช่วยป้องกันโควิท-19 ด้วยการออกหน่วยเพื่อฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนในเขตบางรักและประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการจองวัคซีนของรัฐบาล จำนวน 3,000 คน โดยไม่คิดมูลค่า ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถนน ประมวญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

S__1892368

ปิดความเห็น บน BCC จับมือพันธมิตร ฉีดวัคซีนให้ ปชช.ช่วยป้องกันโควิท-19

ดีป้า สานต่อหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 3 เชิญผู้บริหารเก็บเกี่ยวความรู้-ประสบการณ์ พาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลระดับโลก

ดีป้า สานต่อหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 3 เชิญผู้บริหารเก็บเกี่ยวความรู้-ประสบการณ์ พาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลระดับโลก

Posted on 19 สิงหาคม 2021 by writer

           ดีป้า สานต่อ หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 มุ่งเสริมทักษะ องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้แก่ผู้บริหารระดับสูงในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำไปปรับใช้กับองค์กร สังคม ประเทศชาติ พร้อมก้าวข้ามผลกระทบจากโควิด-19 รองรับยุคเศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กันยายนนี้ที่ www.depa.or.th/th/cda

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์_resize

           ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ดีป้า ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลแก่ประชาชนในทุกระดับ รวมถึงการเสริมทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรระดับผู้นำ ดังนั้น ดีป้า จึงได้สานต่อการจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 3 (Chief of Digital Agro Business: CDA#3) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้แก่ผู้บริหารระดับสูงในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กร สังคม และประเทศ

0AW_CDA_3 Poster CS6

           “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหา ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป การตลาดและการขาย ทำให้เกษตรกรและคนทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ประเทศไทยคงความเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรและเกษตรแปรรูปสำคัญของโลก พร้อมก้าวข้ามผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รองรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

Speaker CS6 Final_Update

           ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 50 คน ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ระบบเครื่องรับรู้ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Big Data Management) เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Robot) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ระบบคลาวด์ AR/VR เทคโนโลยีบล็อกเชน การตลาดดิจิทัล การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรแบบครบวงจร กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีศึกษา พร้อมถอดบทเรียนจากองค์กรต่าง ๆทั้งในประเทศและประเทศอิสราเอล

           ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 3 (Chief of Digital Agro Business: CDA#3) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กันยายนนี้ที่ www.depa.or.th/th/cda  และเริ่มเปิดการอบรม วันที่ 28 ตุลาคม2564 – 12 มีนาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ 089-203-0183 , 083-116-6581 และ cda3.depa@gmail.com

CDA Israel

           นานาทัศนะจากผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ที่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 1 และ 2 อาทิ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “ได้ความรู้จากวิทยากรหลากหลายที่เกี่ยวกับ การเกษตร และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่ เข้าร่วมอบรมด้วยกัน พอใจมากที่ได้มาเรียนหลักสูตรนี้” นายนราพัฒน์ แก้วทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “วันนี้เกษตรต้องเปลี่ยนไป เทคโนโลยีจะเข้ามาแทน เกษตรดั่งเดิม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรจำเป็น ต้องใช้เปลี่ยนเกษตรของเราให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ ก็เชิญชวนให้อบรมดิจิทัลการเกษตรหลักสูตรนี้”  ส่วนดร.วัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า“ได้รับองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งภาคราชการและเอกชน การอบรมและดูงานทำให้ได้ประโยชน์ ความรู้ในมิติ ต่างๆไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและชีวิตประจำวัน อยากเชิญชวนทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตรนี้ครับ” นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา กล่าวว่า  “เครือข่ายผู้นำและความรู้ประสบประการณ์ที่ได้รับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รับมือในช่วงโควิดนี้ ถ้าผู้นำภาครัฐและเอกชนได้มาศึกษาในหลักสูตรนี้ จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง” นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ์  รองประธานกรรมการ บริษัท อัครา กรุ๊ป จำกัด “หลักสูตร CDA นี้สามารถให้ความรู้ที่จะนำไปปฎิบัติได้จริงและเป็นหลักสูตรที่มีวิทยากรตัวจริงที่มีความรู้ความสามารถด้านนั้นๆ มาส่งต่อความรู้ให้หลักสูตรนี้ ยังแถมด้วยกลุ่มผู้เรียนที่ทำให้เกิดเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบมาก” นายสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง และ ร้านสามเสนวิลล่า กล่าวว่า “ได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมากทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่เป็นระดับผู้นำและผู้บริหารองค์กร  ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญมากๆ คือความสัมพันธ์ที่ดีฉันพี่น้องของผู้ร่วมหลักสูตรที่สนิทสนมกันมาก”  และนางสาวบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด กล่าวว่า “ได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางเกษตรที่ทันสมัยวิทยากรและที่ดูงานดีมาก รวมทั้งเพื่อนๆ ในรุ่นที่สามารถแลกเปลี่ยนและต่อยอดความรู้กันได้ ไม่ผิดหวังที่ได้มาเรียน” กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน ดีป้า สานต่อหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 3 เชิญผู้บริหารเก็บเกี่ยวความรู้-ประสบการณ์ พาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลระดับโลก

ชลิต อินดัสทรีฯ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

ชลิต อินดัสทรีฯ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

Posted on 18 สิงหาคม 2021 by writer

DSC_2428-1_FINAL_resize

          เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทชลิต  อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ “POP” ร่วมกับ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19  โดยมี นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ผู้จัดการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบจาก นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ กรรมการบริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด และ ผศ.(พิเศษ)ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ  ณ สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสมารถร่วมบริจาคได้ที่บัยชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.friendsofpa.or.th/

DSC_2395-1_resize_resize

ปิดความเห็น บน ชลิต อินดัสทรีฯ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ สนง.จังหวัดศรีสะเกษ-อุบล อบรมเทคนิคการสอนครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย

การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ สนง.จังหวัดศรีสะเกษ-อุบล อบรมเทคนิคการสอนครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย

Posted on 17 สิงหาคม 2021 by writer

          หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผล ถอดบทเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์” ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของไทย เกือบ 300 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของนิวซีแลนด์

ดร.วัฒนา พุฒิชาติ_resize

          ดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานว่า จังหวัดศรีสะเกษให้ความสำคัญกับการจัดการและพัฒนาการศึกษา ได้รับการประกาศเป็นจังหวัดนำร่อง     1 ใน 6 จังหวัด เป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้กำหนดเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษาเป็น 1 ใน 10 วาระจังหวัดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่  ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 ได้พัฒนามาสู่การจัดกรอบหลักสูตรการจัดการศึกษาของจังหวัด ที่มีชื่อจากอักษรย่อว่า SISAKET ASTECS ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลักพื้นฐานและสมรรถนะหลักทั่วไป การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นหนึ่งในสมรรถนะพื้นฐานด้วย ดังนั้นการสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผล ถอดบทเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์” จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

          โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอริน่า ฮันท์ (Ms. Erina Hunt, Online Blended English Language Programmes Coordinator) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยโอทาโกของประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร e-learning รวมถึงการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ที่ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่สำคัญ และปัญหาทั่วไปที่นักเรียนไทยพบเจอกับการเรียนภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบการเรียนออนไลน์และในชั้นเรียนปกติ พร้อมนำเสนอแนวทาง และเทคนิคต่างๆ ในหัวข้อ “เทคนิคพิชิตความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนไทย” (Conquering Mount English for Thai teachers and learners)  โดยนำกรณีศึกษามาเปิดให้ดู หารือเกี่ยวกับปัญหา นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และรูปแบบวิธีการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารที่เหมาะสม เปิดบันทึกวิดีโอคำแนะนำและกลยุทธ์การสอนในชีวิตจริง พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเรียนการสอนของนิวซีแลนด์ โดย อาจารย์เอริน่า ฮันท์ กล่าว แนะนำแนวปฏิบัติในการสอนภาษาอังกฤษ ไว้ดังนี้

2021-06-17_9-32-12_resize

          – เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษของนิวซีแลนด์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจหลักภาษาอังกฤษได้ง่ายมากขึ้น คือ ใช้วิธีการร่วมสมัยและการสื่อสารที่มีส่วนร่วมแบบไดนามิกด้วยแนวทางทักษะแบบบูรณาการที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างผลลัพธ์เชิงบวก และส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ในผู้เรียน ใช้วิธีการที่หลากหลายผสมผสานระหว่างการสื่อสาร กิจกรรม ความร่วมมือ การประเมิน และการจัดการ รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกคน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือแบบตัวต่อตัวในห้องเรียน ควบคู่ไปกับความสมดุลที่ดีของทักษะการรับรู้ (Receptive skill) ที่เน้น การอ่านและการฟัง และทักษะการสร้างภาษา (Productive Skill) ที่เน้นการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิผล ผสมผสานกับแรงบันดาลใจ และความสนใจของนักเรียน อันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนที่ดี และเพิ่มพูนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน

          – ทักษะที่ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทยจะต้องมีหรือเรียนรู้เพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอน แน่นอนว่า คือการสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ภาษา วิธีที่การเรียนรู้ภาษา ตลอดจนวิธีการสอนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องมีพื้นฐานและความเข้าใจด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ การวิเคราะห์วาทกรรม และระบบเสียงภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ ครูผู้สอนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์และเข้าใจลักษณะของผู้เรียน และให้อิสระในการเรียนกับพวกเขา เช่น เรียนภาษาผ่านการใช้คอมพิวเตอร์

Erina Hunt-1_resize

          – เทคนิคในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนภาษาอังกฤษ อย่างแรกคือ ต้องสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีภายในกลุ่มผู้เรียน โดยการเล่าแบ่งปันเรื่องเล่าส่วนตัว ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มผู้เรียน ตระหนักถึงความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม ที่สำคัญต้องทำให้แน่ใจว่า สภาพแวดล้อมในห้องเรียนจะเป็นเป็นที่ปลอดภัยที่ทุกคนกล้าจะผิดพลาดได้ สำหรับเทคนิคนี้ สามารถใช้กับห้องเรียนออนไลน์และห้องเรียนจริง ขณะที่พื้นที่ในห้องเรียนจริง ก็ต้องเอื้อให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่น เกม โปสเตอร์ การ์ดสนทนา หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้สัมผัสการเรียนภาษาอังกฤษรอบตัวด้วย

          – เทคนิคการสอนไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเครียดและมีสมดุลทั้งการเรียนและการทำงาน ที่อยากแนะนำให้ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทยนำไปใช้ด้วย นั่นก็คือ “การสอบแบบเปิดหนังสือ หรือให้การบ้าน ที่มีการใบ้คำตอบไว้บ้างแล้ว คำตอบไม่จำกัดตายตัว หรือไม่จำกัดเวลาในการคิด หรืออาจจะให้การบ้านเป็นการเขียนบทความ แล้วนำมาพูดคุยกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนของอีกวัน ซึ่งผู้เรียนจะเริ่มต้นกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และได้พิจารณาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายภาพ ไปจนถึงแนวคิดที่จำเป็นในการอธิบายภาพ สำหรับช่วงล็อกดาวน์นี้ หากผู้เรียนต้องเรียนออนไลน์ตลอดทั้งวัน การให้การบ้านแบบที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เรียน ช่วยให้พวกเขาได้ใช้เวลานอกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อทำกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีสุข

ปิดความเห็น บน การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ สนง.จังหวัดศรีสะเกษ-อุบล อบรมเทคนิคการสอนครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย

ชลิต อินดัสทรีฯ ผู้ผลิตจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบ-อะไหล่รถยนต์ ทุ่มกว่า 200ล้าน เตรียมผุดโรงงานแห่งที่ 2 ด้วยนวัตกรรม เดินหน้าบุกตลาดทั้งในและส่งออก

ชลิต อินดัสทรีฯ ผู้ผลิตจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบ-อะไหล่รถยนต์ ทุ่มกว่า 200ล้าน เตรียมผุดโรงงานแห่งที่ 2 ด้วยนวัตกรรม เดินหน้าบุกตลาดทั้งในและส่งออก

Posted on 16 สิงหาคม 2021 by writer

             “ชลิต อินดัสทรี” ผู้ผลิตและและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางชั้นนำของไทยและผู้ส่งออกรายสำคัญของประเทศ ภายใต้แบรนด์ “POP” เผยผลกระทบโควิค19 ทำภาคอุสาหกรรมยายนต์หดตัว แต่ในครึ่งปีแรกความต้องการด้านชิ้นส่วนและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์เพื่อการทดแทน (REM) กลับเพิ่มมากขึ้น ชลิตฯ สบช่อง ทุ่มงบกว่า 200 ล้าน เตรียมผุดโรงงานใหม่แห่งที่ 2 สวนกระแสเศรษฐกิจ รองรับตลาดส่งออกเติบโต ปัจจุบันโรงงานใหม่สร้างเสร็จไปแล้วกว่า 80% และคาดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564 นี้ พร้อมนำวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตใหม่เข้ามาใช้ ด้วยระบบ Software อัจฉริยะควบคุม ตรวจสอบคุณภาพระดับสากล มองแนวโน้มตลาดโตทั้งในประเทศและส่งออก เพราะผู้บริโภคปัจจุบันต้องการซ่อมบำรุงและรักษามากกว่าซื้อยานยนต์ใหม่

DSC_2471-2_resize_resize

             นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี หนึ่งในผู้นำตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทน (Aftermarket Parts) ของไทยและผู้ส่งออกรายสำคัญของประเทศ เปิดเผยว่า แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังซื้อเริ่มหดตัวลงตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปี 2563 แต่ทั้งนี้ความต้องการด้านชิ้นส่วนและอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์เพื่อการทดแทน (REM; Replacement Equipment Manufacturer) ยังคงมีการขยายตัวได้ตามยอดจำนวนยานยนต์สะสม เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซ่อมบำรุงและรักษายานยนต์เก่ามากขึ้น เพื่อยืดเวลาการซื้อยานยนต์ใหม่ออกไป

             “ตลาดส่งออกยังมีแนวโน้มดี โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศยังสามารถขยายฐานลูกค้าไปได้อีกมาก เพราะความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของเรา ปัจจุบันบริษัทฯมีสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ อาทิ  เวียดนาม ลาว ดูไบ ญี่ปุ่น ตุรกี เคนย่า และเเอฟริกาใต้ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด และยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ที่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วโดยกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564 นี้ ซึ่งจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกกว่าเดิมอีกเท่าตัว โดยใช้งบประมาณการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้ระบบ Software อัจฉริยะเข้ามาช่วยดูแลด้านการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับสากล”  นายชวิศ กล่าว

CL_002_resize_resize

             ปัจจุบัน ชลิต อินดัสทรี ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูงระดับโลกหลากหลายประเภท ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทางโรงงานผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ใช้รถในทุกภูมิภาคของโลก ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำพวกรถเก๋งและรถกระบะ ไปจนถึงรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (สิบล้อ) โดยมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 5,000 รายการ  อาทิ ยางแท่นเครื่อง (Engine Mounting) ลูกปืนรองรับเพลากลาง (Center Bearing) บูชปีกนก (Arm Bushing) ยางแท่นเกียร์, ยางกันกระแทก, ยางกันสะเทือน,ยางเพลากลาง และ บูชโช๊คอัพล่าง เป็นต้น และการรับจ้างผลิตอะไหล่ OEM (Original Equipment Manufacturer) ตามคำสั่งของผู้ซื้อให้กับผู้ประกอบการและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำอีกหลายแห่ง

             ทั้งนี้การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ชลิต อินดัสทรี เป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้รับความไว้วางใจให้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เพื่อเป็นอะไหล่ทดแทนให้กับหลากหลายแบรนด์ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของโลก พร้อมการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวและตราสัญลักษณ์ Thailand Trust  Mark (T MARK) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการในด้านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมอีกด้วย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) จากสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

CL_005_resize_resize

             ผู้ประกอบการและลูกค้าที่สนใจชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “POP” สามารถสอบถามรายละเอียด ที่ร้านอะไหล่รถยนต์ชั้นนำ ตัวแทนจำหน่าย หรือเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ https://chalitindustry.com  หรือโทร. 02 8026400  หรือ Email: info@chalitindustry.com

ปิดความเห็น บน ชลิต อินดัสทรีฯ ผู้ผลิตจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบ-อะไหล่รถยนต์ ทุ่มกว่า 200ล้าน เตรียมผุดโรงงานแห่งที่ 2 ด้วยนวัตกรรม เดินหน้าบุกตลาดทั้งในและส่งออก

173033-1

ขอเชิญชม! มหกรรมดนตรีคนพิการ “มหาไถ่…ช่วยคนพิการไทยพ้นภัยโควิด” งานรำลึก18 ปี “คุณพ่อเรย์” เพื่อการศึกษา – พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Posted on 13 สิงหาคม 2021 by writer

          มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เดินหน้าฝ่าวิกฤติ จัดมหกรรมดนตรีคนพิการ “มหาไถ่…ช่วยคนพิการไทยพ้นภัยโควิด” ในงานรำลึก 18 ปี “คุณพ่อเรย์” ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ชมดนตรีการกุศลของน้องๆ ผู้พิการตาบอด  และร่วมประมูลงานฝีมือจากคนพิการเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา ส่งเสริม-พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบกันวันที่ 14 สค.นี้ 17.00-19.00 ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และสื่อออนไลน์เครือข่าย หวังช่วยคนพิการไทยพ้นภัยโควิดไปด้วยกัน…

poster -มหกรรมดนตรี-1_resize

          ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวว่า ในเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ แต่ปีนี้เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ จึงจะจัดกิจกรรมเพื่อแสดงศักยภาพของคนพิการทั้งทางด้านอาชีพ กีฬา ดนตรี และอื่นๆ โดยถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความช่วยเหลือที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนพิการ และหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

173033_resize

          จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมความสามารถของน้องๆ ในงานมหกรรมดนตรีคนพิการ  “มหาไถ่…ช่วยคนพิการไทยพ้นภัยโควิด” รำลึก 18 ปี “คุณพ่อเรย์”  ได้ในวันเสาร์ที่  14 สิงหาคม 2564 นี้ เวลา 17.00-19.00 น. ภายในงานจะได้พบกับการแสดงความสามารถในด้านดนตรีของคนพิการ ร่วมแสดงโดยน้องๆ คนพิการตาบอด พิการร่างกาย และเด็กพิเศษ นับเป็นการแสดงดนตรีเพื่อการกุศลหารายได้ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาของคนพิการ  อีกทั้งยังมีงานประดิษฐ์ งานฝีมือของคนพิการ เช่น การนำลูกปัดมาทำกล่องกระดาษทิชชู เพื่อนำออกประมูลหารายได้สำหรับคนพิการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากดาราศิลปินคุณภาพ อย่าง คุณบุ๋ม ปนัดดา วงค์ผู้ดี และ คุณไก่ กะละมัง (ศิลปินคันทรี) ที่จะมาร่วมส่งกำลังใจผ่านคลิปวิดีโอให้น้องๆ  และน้องสีน้ำ ผกามาศ จากรายการไมค์หมดหนี้ อีกด้วย

9874_resize

          โดยติดตามร่วมชมฯได้ทาง Facebook ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานและเครือข่าย โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตามที่ราชการกำหนด จึงขอเชิญชวนทุกท่านรับชมความสามารถของน้องๆ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการผ่านผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 ทั้งนี้นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ เพื่อช่วยคนพิการไทยพ้นภัยโควิดไปด้วยกัน…

ปิดความเห็น บน ขอเชิญชม! มหกรรมดนตรีคนพิการ “มหาไถ่…ช่วยคนพิการไทยพ้นภัยโควิด” งานรำลึก18 ปี “คุณพ่อเรย์” เพื่อการศึกษา – พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Kingdoms Reborn กวาด 4 รางวัลใหญ่และ Game of the Year จากเวที Thai Game Awards 2021

Kingdoms Reborn กวาด 4 รางวัลใหญ่และ Game of the Year จากเวที Thai Game Awards 2021

Posted on 10 สิงหาคม 2021 by writer

14509448697446_resize

          ยินดีกับผู้บริหารรุ่นใหม่คนเก่งอย่าง ดร.อิทธินพ ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการEarthshine นำทีม Kingdoms Reborn กวาด 4 รางวัลใหญ่  คือ Game of the Year, The Best of Game Design, The Best of Sound และ Developer Choice Award จากเวที Thai Game Awards 2021 ในงาน Bangkok International Digital Content Event (BIDC) 2021 ซึ่งเป็นงานรวมตัวของบริษัทผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทย

14511307381305_resize

          Kingdoms Reborn คือเกมแนวบริหารจัดการการสร้างอาณาจักรที่ต้องฟื้นตัวจากยุคน้ำแข็ง โดยเป็นผลงานการพัฒนาเกมของชาวไทยเพียงคนเดียวที่ใช้เวลาในการทำมานานถึง 3 ปี (แต่ปัจจุบันมีทีมงานช่วยเหลือในการพัฒนาแล้ว) โดยวางจำหน่ายบน Steam ในรูปแบบ Early Access มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020

ปิดความเห็น บน Kingdoms Reborn กวาด 4 รางวัลใหญ่และ Game of the Year จากเวที Thai Game Awards 2021

Poster-final-02_resize

ร่วมปันบุญ…วันแม่ เซเลปแม่-ลูก ร่วมส่งต่อลมหายใจให้น้องมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

Posted on 09 สิงหาคม 2021 by writer

            เดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนแห่งความรักที่ลูกๆทุกคนจะได้แสดงออกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ต่อพระคุณแม่ ผู้หญิงที่มีหัวใจน่ากราบที่สุดในโลก ดังนั้นในทุกๆปี“วันแม่”เราจึงเห็นลูกๆ ทั้งหลายต่างที่จะเตรียมของขวัญพิเศษเพื่อตอบแทนความรักแท้อันบริสุทธิ์แก่แม่ๆของพวกเรา  แม้ว่าปีนี้จะเป็นที่เราได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ก็ไม่หยุดยั้งความรักระหว่างแม่และลูกได้ ดังนั้นของขวัญพิเศษที่ลูกๆต่างเตรียมให้คุณแม่คือ การทำบุญ อย่างเช่นการบริจาคฯเพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโควิด 19…

0AA4EFBF-1_resize

            หนึ่งในเซเลบใจบุญ น้ำอบ -ม.ล.อรณิช กิติยากร กล่าวว่า  “โดยปกติทุกๆ ปี พอถึงวันแม่ น้ำอบจะมีพวงมาลัยกราบคุณแม่และพาคุณแม่และครอบครัวไปรับประทานอาหารด้วยกัน หรือบางปีจะพากันออกไปเที่ยวต่างจังหวัดก็มี แต่ปีนี้ ด้วยข้อจำกัดที่ต้องลดการเดินทาง เลยวางแผนไว้ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศล และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพราะเป็นอีกองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือผู้พิการ น้ำอบทราบมาว่าการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่นานนับปี ส่งผลกระทบต่อการทำงานของมูลนิธิฯ ทำให้ต้องหยุดชะงักไป การทำบุญในวันแม่ด้วยการบริจาคเงินในครั้งนี้ จะส่งผลให้มูลนิธิดำเนินงานได้ต่อไป ซึ่งน้ำอบจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บริจาคในนามคุณแม่คะ น้ำอบเชื่อว่าคุณแม่ต้องปลื้มกับของขวัญชิ้นนี้ของน้ำอบแน่ๆคะ”

ฟอร์ด-จารุเดช และคุณแม่อมรสิริ บุญญสิทธิ์_resize

            เช่นเดียวกับหนุ่มหล่อ ฟอร์ด-จารุเดช บุญญสิทธิ์ กล่าวว่า “คุณแม่ เป็นผู้หญิงในดวงใจที่ผมรักมากที่สุด พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดบนโลกนี้ ก็ใกล้ถึงวันแม่แล้วจะไม่มีของขวัญพิเศษให้ผู้หญิงที่ผมรักได้อย่างไรครับ ปีนี้เราคุยกันว่าจะไปบริจาคที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการฯ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักในขณะนี้ เนื่องจากขาดแคลนข้าวสารอาหารและของใช้จำเป็นต่างๆเป็นอย่างมาก เพราะต้องดูแลผู้พิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิกว่า 800 คน ผมว่าจำเป็นนะที่เราคนไทยจะต้องช่วยกัน ผม คุณแม่และครอบครัวเราเองก็เป็นอีกคนที่เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นต่างๆของมูลนิธิฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมต่อลมหายใจให้น้องๆผู้พิการเหล่านี้ร่วมฝ่าฟันผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ครับ วันแม่ปีนี้มาบริจาคอาหารและของใช้จำเป็นให้น้องๆผู้พิการกันนะครับ”

            มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นองค์กรที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 โดยตรง เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศลด้านคนพิการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การมีงานทำที่มีคุณค่ามากว่า 40 ปี เพื่อให้คนพิการได้พึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการเป็นจำนวนมากจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านการจัดการศึกษา การฝึกอาชีพ บริการจัดหางาน รณรงค์ด้านการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ซึ่งให้ความช่วยเหลือเยาวชนคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หลังจากที่โควิด-19 ได้กลับมาระบาดอีกครั้ง ส่งผลกระทบต่อมูลนิธิโดยตรง เดือนสิงหา-วันแม่ปีนี้จึงอยากเชิญชวนให้ลูกๆได้บริจาคช่วยเหลือผู้พิการกับทางมูลนิธิฯ เพื่อร่วมทำบุญตอบแทนความรักที่มีต่อคุณแม่ เนื่องจากมีสถาบันศึกษาในการดูแลเป็นการให้บริการแบบประจำที่มูลนิธิฯ ต้องดูแลทั้งเรื่องที่พัก อาหาร การจัดการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่มีฐานะยากจน นักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นคนพิการทั้งสิ้น รวมทั้งบุคลากรและครูกว่า 800 คน ซึ่งทั้งหมดมูลนิธิฯ ได้จัดการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การมีงานทำที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริการช่วยเหลือคนพิการในทุกมิติหรือทุกเรื่อง เพื่อให้พวกเขามีอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน

Poster-final-02_resize

            วันแม่ปีนี้ขอเชิญชวนแม่ลูกมาร่วมบริจาค เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชีมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี 342-3-04066-0 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้  โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8100 มือถือ 099-394-4795

ปิดความเห็น บน ร่วมปันบุญ…วันแม่ เซเลปแม่-ลูก ร่วมส่งต่อลมหายใจให้น้องมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

Calling for English teachers across the country to join Education New Zealand’s video clip content by sharing “What inspired you to become an English teacher” to win a scholarship for an online Global Competence Certificate and English Teacher Training programme conducted by New Zealand University.

Calling for English teachers across the country to join Education New Zealand’s video clip content by sharing “What inspired you to become an English teacher” to win a scholarship for an online Global Competence Certificate and English Teacher Training programme conducted by New Zealand University.

Posted on 09 สิงหาคม 2021 by writer

          Education New Zealand (ENZ) of the New Zealand Embassy in Thailand invites English teachers nationwide to submit a video clip in English on the topic “What inspired you to become an English teacher and how can you become an inspirational teacher to your students?”. Thirty shortlisted teachers will win a scholarship worth 40,000 baht per scholarship to attend an an online “New Zealand Global Competence Certificate (NZGCC) and English Teacher Training programme.” This programme aims to improve your English language proficiency and teaching skills and equip you with global citizenship skills conducted by Massey University, one of the world’s leading universities in New Zealand. All participating teachers will receive a certificate of participation from Education New Zealand and a great exposure and opportunity to mingle and learn virtually with teachers from Vietnam and Japan.

GCC Teacher Programme Banner_resize

Details of terms and conditions can be read at https://bit.ly/3gtvifS and apply at https://bit.ly/3wfEv23  Application deadline is on 31 August 2021.

          Ms. Chortip Pramoolpol, Country Director (Thailand) of Education New Zealand, New Zealand Embassy, Bangkok, said New Zealand focuses on the importance of developing the potential of teachers and educators because it plays an important role in the development of education. ENZ has developed an online training programme on the topic of “New Zealand Global Competence Certificate (NZGCC) and English Teacher Training programme” to give English teachers the opportunity to improve their English language skills, being equipped with global citizenship mindset and working with people of different cultures, sharing experiences and learning about New Zealand’s educational and cultural system through the project. Teachers will also gain tips and teaching techniques from New Zealand’s practical teaching and learning styles too.

          “The New Zealand Global Competence Certificate and English Teacher Training program is an online training course in which 30 selected Thai teachers will team up teachers from Japan and Vietnam to learn more about skills needed in global and intercultural environment as well as fostering their communication skills in English. This programme is developed by the AFS Intercultural Programmes and the training will be taught by qualified facilitators from Massey University, New Zealand.” Ms. Chorthip said.

คุณช่อทิพย์ ประมูลผล -1_resize

          And Ms. Chortip added that those who can enter for the contest must be the school English teachers regardless of the teaching level. However, the contest is only open Thai nationality. They have to submit a 90-second video clip introducing themselves in English under the topic of “What inspired you to become an English teacher and how can you become an inspirational teacher to your students?”   30 selected teachers will be eligible to win a scholarship to attend a five week training programme worth 40,000 baht per scholarship. Classes start every Wednesday and Friday from 11 October to 14 November 2021 from 01.00 – 2.30 PM. (The schedule is subject to change without notice.)

For more information on the contest’s terms and conditions, please visit https://bit.ly/3gtvifS .

To apply for the contest, please register at https://bit.ly/3wfEv23.  Application deadline is on 31 August 2021.

ปิดความเห็น บน Calling for English teachers across the country to join Education New Zealand’s video clip content by sharing “What inspired you to become an English teacher” to win a scholarship for an online Global Competence Certificate and English Teacher Training programme conducted by New Zealand University.

ใครเสียงดีรีบเลย… “มหาไถ่ช่วยคนพิการไทยต้านภัยโควิด” จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งออนไลน์ ครั้งแรก! รำลึก 18 ปี คุณพ่อเรย์

ใครเสียงดีรีบเลย… “มหาไถ่ช่วยคนพิการไทยต้านภัยโควิด” จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งออนไลน์ ครั้งแรก! รำลึก 18 ปี คุณพ่อเรย์

Posted on 05 สิงหาคม 2021 by writer

7095-1_resize

           ในเดือนสิงหาคมของทุกปี…  จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือ คุณพ่อเรย์ บาทหลวงชาวอเมริกันไอริช ผู้ใช้เวลากว่า ๕๒ ปี ในเมืองไทย ทำงานอย่างเสียสละและอุทิศตนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยความรักทั้งผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า และคนพิการให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี…

           เพื่อเป็นการน้อมรำลึก 18ปี คุณพ่อเรย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการซึ่งปีนี้อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงศักยภาพของคนพิการทั้งทางด้านอาชีพ กีฬา ดนตรีและอื่นๆ ปีนี้ก็เช่นกัน…  ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการ “มหาไถ่ช่วยคนพิการไทยต้านภัยโควิด” ขึ้น โดยการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งออนไลน์ นับเป็นครั้งแรกของคนไทย โดยขอเชิญชวนคนพิการที่มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไป เข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ กับการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งออนไลน์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 12,000  บาท  ซึ่งจะเปิดรอบออดิชั่นขึ้นในวันที่  9-10 สิงหาคม 2564  และรอบชิงชนะเลิศ 10 คนสุดท้าย 13 สิงหาคม 2564  โดยการประกวดผ่าน Line meeting  (video call)  สนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2564 นี้เท่านั้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณครูประทีป 087 833 4198 ด่วน! รับจำนวนจำกัด

ปิดความเห็น บน ใครเสียงดีรีบเลย… “มหาไถ่ช่วยคนพิการไทยต้านภัยโควิด” จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งออนไลน์ ครั้งแรก! รำลึก 18 ปี คุณพ่อเรย์

สิงหาคม 2021
พฤ อา
« ก.ค.   ก.ย. »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

RELATED SITES