Archive | ข่าว

“ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ ๓

“ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ ๓

Posted on 15 มกราคม 2020 by writer

DEPA_CEO3 Cover

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สานต่อภารกิจพัฒนา “ซีอีโอ ยุคดิจิทัล” หลังจากเปิดการอบรม “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) ทั้ง 2 รุ่น ล่าสุดเตรียมเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 3 จำนวน 84  คน แบ่งเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 44 คนและภาคเอกชน จำนวน 40 คน เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหาภาครัฐและเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์_resize          ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ปี ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การตอบรับเข้าร่วมการอบรมรวม 147 คนแล้ว

          การอบรม Digital CEO รุ่นที่ 3 จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในทุกมิติ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล และเกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำองค์กรแนวหน้า ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ รวมถึงมีการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศเยอรมณี ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 3 มีกำหนดการอบรมระหว่าง วันที่ 17 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2563  อาทิ นายกษาปณ์ เงินรวงนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์  นายคมสัน จำรูญพงษ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต นายณรงค์ แผ้วพลสง นพ.ณรงค์ ธาดาเดช นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย  รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุล  นายศักรินทร์ ร่วมรังสี นายสุรพล เธียรสูตร นายประวิทย์ ธงชัยระวิวัฒน์ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ นายรัชพล วงศ์สถิตพร นายศักดา เด่นแดนโดม เป็นต้น

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๓

รายชื่อภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ๔๔ คน


๑. นางสาวกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านนโยบายและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ๒. นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการและเลขานุการธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๓. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ๔. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕. นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence & Innovation สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ๖. นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ๗. นางสาวชัชวริน โชติชูตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๘. นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ๙. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๑๐. นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี

๑๑. นายณัฏฐา พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ๑๒. นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๑๓. นายทวีศักดิ์ มโนธรรม Director General of E-Government Center Ministry of Post and Telecommunications, Lao PDR ๑๔. นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการรองประธาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ๑๕. นางสาวน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ๑๖. นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑๗. นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๑๘. นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ๑๙. นายเผด็จ เจริญศิวกรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ๒๐. นางสาวพรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

๒๑. นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๒๒. รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๒๓. พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ๒๔. นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) การประปาส่วนภูมิภาค ๒๕. นายยู่สิน จิตภากร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ๒๖. นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ๒๗. นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ๒๘. นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ๒๙. นายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ๓๐. นางศิริรุ่ง สุขศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

๓๑. นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓๒. นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๓๓. นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๔. นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๓๕. นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๓๖. นายสุชัย เจนพจนารถ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน องค์การจัดการน้ำเสีย ๓๗. นางสุดาพร ไชยภูมิสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ๓๘. นางสาวสุทิสา นาคเสน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐ การประปานครหลวง ๓๙. นายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ๔๐. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

๔๑. นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๔๒. นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ๔๓. นางสาวอรดา เทพยายน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ๔๔. นางสาวอลิสา คงทน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายชื่อภาคเอกชน ๔๐ คน

๔๕. นางสาวอาทิชา เอนคสัมพันธ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท ซีจีเคดี จำกัด ๔๖. นางสาวกฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด ๔๗. นายกิตติคุณ โพธิวณากุล Executive Vice President บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๔๘. นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด ๔๙. นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ๕๐. นายณชพล สองทิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ที เอส 2003 จำกัด

๕๑. นางณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๕๒. นายดาลิปกุมาร ปาวา กรรมการบริษัท บริษัท ฮอฟเฟ็น เอเชีย จำกัด ๕๓. นายดุสิต เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด ๕๔. นายเดช ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินทิเกรเทด อินไซด์ จำกัด ๕๕. นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ บริษัท เวชธานี จำกัด(มหาชน) ๕๖. นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ Metro Business Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ๕๗. นายธนภร ธนวันต์กิตติ ผู้อำนวยการวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ๕๘. นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ๕๙. นายธีระพงษ์ ลอรัชวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด ๖๐. นางบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด

๖๑. นางสาวแบรนด้า ชู ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ๖๒. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ๖๓. นายประวิทย์ ธงชัยระวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด ๖๔. นายปวิช ใจชื่น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ๖๕. นายพศิน กมลสุวรรณ รองประธาน บริษัท เคเอ็ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ๖๖. นางสาวพิมพ์ชยา บุรินทร์เจริญ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เน็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ๖๗. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ กิจเลิศนภา ผู้บริหาร บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด ๖๘. นายพิศุทธิ์ อารีมิตร ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๖๙. นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ๗๐. นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

๗๑. นายรณยศ เลี้ยงอำนวย Deputy Chief Executive Officer บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนสโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ๗๒. นายรัชพล วงศ์สถิตย์พร Chief Information Officer Central Group ๗๓. นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ๗๔. นายวสันต์ ติรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟุล แอดแวนเทจ จำกัด ๗๕. นายวิสิทธิ์ เวียงนาค Chief Technology Officer Acer Being Communication INC. ๗๖. นายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๗๗. นายศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (Thailand) ๗๘. นายศักดา เด่นแดนโดม ประธานบริหารกลุ่มบริษัท แดนไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด ๗๙. นางสาวศิรินทรา จงพิพัฒนสุข กรรมการบริหาร วัฒนาพานิช กรุ๊ป ๘๐. นายสมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

๘๑. นายสหัสชัย อินลักษณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ๘๒. นายสิริวิชญ์ มฤคพิทักษ์ Senior Utilities Solution Manager บริษัท จีไอเอส จำกัด ๘๓. นายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ๘๔. นายสุวิทัศน์ สุรสิงห์โตทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ในการนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่นที่ ๓ ทุกท่านจะต้องรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศหลักสูตร ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ปิดความเห็น บน “ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ ๓

ดีไซเนอร์นิวซีแลนด์ ออกแบบผ้าไทยสไตล์เมารี ร่วมโชว์แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ

ดีไซเนอร์นิวซีแลนด์ ออกแบบผ้าไทยสไตล์เมารี ร่วมโชว์แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ

Posted on 14 มกราคม 2020 by writer

            มิสซิส คริสติน่า แมคเฟอร์สัน (Mrs. Christina Macpherson) ภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมด้วยนางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการตลาดหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยส่ง มิส คีรี นาธาน (Ms. Kiri Nathan) แฟชั่นดีไซน์เนอร์ชั้นนำสัญชาตินิวซีแลนด์ร่วมออกแบบผ้าไหมไทยพร้อมโชว์ความงดงามของผ้าไหมไทยผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารีในการแสดงแฟชั่นโชว์ ‘แฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd Thai Silk International Fashion Week)’ ภายในงาน “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 9”  โดยมี      มร.ทาฮา แมคเฟอร์สัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมงานด้วย ณ ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

001

            มิสซิส คริสติน่า แมคเฟอร์สัน เปิดเผยว่า การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-นิวซีแลนด์ ที่มีมายาวนานมากกว่า 60 ปีเพื่อเป็นการสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายโดยใช้ผ้าไหมไทยที่แสดงถึงความสวยงามและการประยุกต์ใช้ผ้าไหมไทยร่วมกับวัฒนธรรมนานาประเทศ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทย ผ่านเส้นทางการทูตไปยังทั่วโลก

            โดย มิส คีรี นาธาน แฟชั่นดีไซน์เนอร์ชั้นนำสัญชาตินิวซีแลนด์ กล่าวว่าผ้าไหมไทยที่ทอด้วยมือ เป็นผ้าที่สวยงามมากๆ ซึ่งชาวเมารีก็มีการทอผ้าเช่นกัน โดยทอจากเชือกและขนนก จึงได้นำผ้าไหมไทยที่มีเอกลักษณ์และความงดงามที่ทรงคุณค่า มาผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี ให้ออกมาเป็นชุดร่วมสมัยสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส ซึ่งเราเน้นการออกแบบที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ทักษะการออกแบบและการนำเสนอต่างๆนั้นถูกวางรากฐานมาตั้งแต่สมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ซึ่งได้เริ่มเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่การรู้จักผ้า วิธีการตัดผ้า เย็บผ้าทั้งมือ และเครื่องจักร จนถึงการขึ้นรูปผ้า และงานออกแบบ ซึ่งสำคัญมากๆ “ถ้าคุณไม่รู้จักเรียนรู้ทุกอย่างให้ถ่องแท้ คุณก็จะไม่รู้จักการฉีกกฎ เพื่อให้ออกมาเป็นตัวของคุณเอง” ต้องผ่านการลองผิดลองถูกหลายครั้ง ทำซ้ำๆ จนเกิดความชำนาญ แล้วสร้างความแนวทางของตัวเอง

            ด้าน นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการตลาดหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเปิดเผยว่า การร่วมงานครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้เห็นศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบของนิวซีแลนด์ โดยประเทศนิวซีแลนด์เองมีหลักสูตรการศึกษาทางด้านแฟชั่นและการออกแบบที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติรวมถึงนักศึกษาไทยด้วย โดยเปิดสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในระดับวิทยาลัย และระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาหลักสูตรแฟชั่นหรือการออกแบบในนิวซีแลนด์จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ ได้คิดนอกรอบลองเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆ กล้าที่จะท้าทายหลักการออกแบบแบบดั้งเดิม และได้รับคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สั่งสมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้สอนที่เชี่ยวชาญ และเรียนรู้ทักษะของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาอาชีพในธุรกิจการออกแบบให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

DSC_8970_resize DSC_8979_resize

            โดยงานนี้ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังมีอาจารย์และน้องๆนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาร่วมชมแฟชั่นผ้าไหมนานาชาติในครั้งนี้ด้วยโดย น.ส.มณีพิสุทธิ์ ก๊วยสมบุญ หรือน้องมินนี่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เล่าว่า การนำผ้าไทยมาผสมผสานกับวัฒนธรรมนานาชาติเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ ตรงกับที่เรียนอยู่ตอนนี้พอดี ก็ถือเป็นโอกาสได้มาเปิดหูเปิดตาได้ดูผลงานระดับนานาชาติ ทำให้เราเห็นแนวทางในการเรียนได้หลากหลายมากขึ้น เช่นเดียวกับน้องปันปันน.ส.ศศิพิมพ์ พิบูลเจริญวงศ์ บอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแฟชั่นโชว์นี้ ได้เห็นการออกแบบผ้าไทยในสไตล์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าประทับใจ และน้องมิ้น น.ส.อิสรีย์ สิริคุณาสิน บอกว่าดีใจมากที่ได้เห็นผ้าไทยโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศ โดยมีดีไซน์เนอร์จากนานาชาติมาร่วมกันออกแบบโชว์ผลงานกันสวยงามและตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก

ปิดความเห็น บน ดีไซเนอร์นิวซีแลนด์ ออกแบบผ้าไทยสไตล์เมารี ร่วมโชว์แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ

ชลิต อินดัสทรีฯ มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ชลิต อินดัสทรีฯ มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

Posted on 13 มกราคม 2020 by writer

DSC_1641-1_Chalit Industry_resize

          นายชวิศ ยงเห็นเจริญ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยางรถยนต์รายใหญ่ของไทย มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงานที่เรียนดี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน อันนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยมี นางสุชญา ยงเห็นเจริญ (ที่ 5 จากขวา) และนางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานบริษัทชลิต อินดัสทรีฯ บางแค กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

          จากซ้าย: 1. นายอธิวัฒน์ เปรมพุฒิพันธ์ 2. นางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ 3. นางสาวชัญญา ยงเห็นเจริญ 4. นาง สุชญา ยงเห็นเจริญ  5.นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ และ 6.นายชวิศ ยงเห็นเจริญ

ปิดความเห็น บน ชลิต อินดัสทรีฯ มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

พิธีบำเพ็ญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีบำเพ็ญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Posted on 06 มกราคม 2020 by writer

พิธีบำเพ็ญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ วันที่ 2 มกราคม เป็นปีที่ 12

image5-1_resize

          ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร 10 ไตร เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา สังคมสงเคราะห์ การแพทย์และสาธารณสุข

          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2466 เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียว ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบตศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงเป็นสมเด็จพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และทรงเป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉาในพระบาทสมเด็จพระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างที่ทรงมีพระชนม์ชีพนั้นได้ทรงปฎิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อความผาสุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทรงรับมูลนิธิและกองทุนการกุศลต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์หลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย มูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน ทุนหมอเจ้าฟ้า มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา เป็นต้น

001

          โดยงานพิธีบำเพ็ญอุทิศถวายครั้งนี้ พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลฯ ซึ่งมีคณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีฯเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ คุณจงรักษ์ สังข์ประสิทธิ์, คุณหญิงอรศรี วังวิวัฒน์, ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, พล.ต.ต.นพ.เฉลิมพงศ์ มาลากุล ณ นคร, ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ, พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์, จีรานุช ภิรมย์ภักดี, สุมัณฑนา โมกขะเวส, พันธ์พิไล-พันธ์ภิรมย์ ใบหยก, จุมพจน์ เชื้อสาย, มร.ฌาคส์ เมเยอร์, ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์, ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร, พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์, ชรินทร์ทิพย์  เดชะไกศยะ, พล.ต.ต.ชูเกียรติ-จิตรา ประทีปะเสน, ณัชชัย ถาวรธวัช, ภัทธิรา หาญสกุล เป็นต้น

ปิดความเห็น บน พิธีบำเพ็ญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2019 งานประชุมยิ่งใหญ่แห่งปีด้านโภชนาการเสริมสุขภาพสมอง

แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2019 งานประชุมยิ่งใหญ่แห่งปีด้านโภชนาการเสริมสุขภาพสมอง

Posted on 25 ธันวาคม 2019 by writer

แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2019 งานประชุมยิ่งใหญ่แห่งปีด้านโภชนาการเสริมสุขภาพสมอง

            จากงานประชุมแบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2019 เรื่อง “อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการใช้อาหารและโภชนาการ รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ อาหารฟังก์ชั่น และสมุนไพร ที่ช่วยดูแลสุขภาพสมองให้คนไทยมีสุขภาพที่ดียืนยาว จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  และมูลนิธิแบรนด์เฮลธ์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย โดยมีแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป เข้าร่วมประชุมกว่า 900 คน ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เมื่อเร็วๆ นี้

DSC_1353_800

            ภายในงานมีแพทย์และนักวิชาการด้านสุขภาพร่วมบรรยายให้ความรู้มากมาย ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “อาหารและโภชนาการส่งเสริมสุขภาพสมอง” กล่าวว่า สมองเป็นอวัยวะสำคัญที่เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย รวมทั้งการคิด ความจำ การเคลื่อนไหว และพฤติกรรมต่างๆ เราจึงควรดูแลสมองให้ทำงานได้เต็มศักยภาพให้ได้นานที่สุด ด้วยการเลือกรับประทานอาหารและโภชนาการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพสมอง เช่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รับประทานปลาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเพื่อเพิ่มกรดโอเมก้า 3 และ ผักผลไม้เพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ

นอกจากนี้ ยังมีอาหารฟังก์ชั่น  ซึ่งเป็นอาหารที่ทำหน้าที่อื่นๆ ให้กับร่างกาย นอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติในการให้สารที่จำเป็น รวมทั้งช่วยส่งเสริมระบบป้องกันตนเองของร่างกาย และส่งเสริมให้ระบบการทำงานของร่างกาย ทำงานได้อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

DSC_5243-1_800

            หนึ่งในอาหารฟังก์ชั่นที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกได้แก่ ซุปไก่สกัด ซึ่งเป็นโปรตีนที่ผ่านกระบวนการสกัด ทำให้มีขนาดเล็กลงจนเป็นกรดอะมิโนหลายชนิด และไดเปปไทด์ ประกอบด้วย คาร์โนซีน และแอนเซอรีน ซึ่งพร้อมให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็วภายใน 15 นาที โดยมีผลวิจัยทางคลินิกในระดับนานาชาติหลายฉบับ ว่าซุปไก่สกัดช่วยบำรุงสมองในด้านความคิด และการจดจำ ช่วยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าของสมองและร่างกาย โดยเพิ่มมประสิทธิภาพการเผาผลาญสารอาหารให้เป็นพลังงาน ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น  พบว่า ซุปไก่สกัดมีผลช่วยเพิ่มความจำขณะทำงาน ( Working Memory) โดยหนึ่งในกลไกที่เกี่ยวข้องคือ ซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มการทำงานของสมองส่วนหน้า (DLPFC: Dorsolateral Prefrontal Cortex) และช่วยลดคอร์ติซอลในเลือด และเพิ่มการหมุนเวียนเลือดไปยังสมองซึ่งมีผลให้ความจำดีขึ้นอีกด้วย

DSC_5248-1_800

            สมุนไพร เช่น โสม เป็นอาหารฟังก์ชั่นอีกตัวที่ได้รับความนิยมมายาวนาน เพราะมีสารจินเซ็นโนไซด์ ส่งผลต่อสารสื่อประสาทซีโรโทนิน ที่เกี่ยวข้องกับการลดภาวะความเครียดเรื้อรังในสมอง ส่งผลให้สมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากการเลือกรับประทานอาหาร และอาหารฟังก์ชั่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพสมองแล้ว ควรปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพสมองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำร้ายสมองร่วมด้วย เช่น ไม่งดอาหารเช้า เลี่ยงการบริโภคอาหารไขมันสูง น้ำตาลสูง รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ ตลอดจนรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม และออกกำลังกายสม่ำเสมอร่วมด้วย ก็จะยิ่งส่งเสริมสุขภาพสมองและทำให้สมองทำงานเต็มศักยภาพยิ่งขึ้นด้วย

ปิดความเห็น บน แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2019 งานประชุมยิ่งใหญ่แห่งปีด้านโภชนาการเสริมสุขภาพสมอง

หนุ่ม จีสตาร์ จับมือกับไฮโซหนุ่มนักธุรกิจไฟแรง แชมป์ สุรพัศ ภัครพาณิชย์

หนุ่ม จีสตาร์ จับมือกับไฮโซหนุ่มนักธุรกิจไฟแรง แชมป์ สุรพัศ ภัครพาณิชย์

Posted on 25 ธันวาคม 2019 by writer

หนุ่ม จีสตาร์ จับมือกับไฮโซหนุ่มนักธุรกิจไฟแรง แชมป์ สุรพัศ ภัครพาณิชย์

          วงการบันเทิงสะเทือนอีกครั้งกับการกลับมาของเจ้าพ่อสถานบันเทิง G-STAR NIGHT CLUB คลับชื่อดังในตำนานของกลุ่ม LGBT พร้อมจับมือร่วมทุนกับไฮโซหนุ่มนักธุรกิจไฟแรง แชมป์ สุรพัศ ภัครพาณิชย์ เจ้าพ่อวงการ Event Organizer ทุ่มงบกว่า 40 ล้านบาท ปักหมุดสร้างสีสีสันต์ เปิดสถานบันเทิงแห่งใหม่ ย่านกลางใจเมืองพัทยากลาง

S__12133071_resize          ซึ่งด้านเจ้าพ่อวงการสถานบันเทิง หนุ่ม จีสตาร์ ได้เปิดเผยว่า “ในการกลับมาครั้งนี้ ทางหนุ่มและทีมงานตั้งใจกับโปรเจคนี้มากๆ ถือว่าเป็นโปรเจคงานมาสเตอร์พีชของเราเลยก็ว่าได้ เพราะเราอยากเปิดไนซ์คลับเอาใจแฟนๆ บ้านดาว  G-STAR NIGHT CLUB เพื่อให้มารวมตัวกันสร้างสีสันต์สนุกสนานด้วยกันอีกครั้ง แต่ในโปรเจคครั้งนี้ก็มีความท้าทาย และ พิเศษมากขึ้น เพราะหนุ่มมาปักหมุดที่เมืองพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อในประเทศไทยอยู่แล้ว และ ความตั้งใจของหนุ่มอยากให้ G-STAR PATTAYA เป็นพื้นที่บ้านหลังที่สอง เป็นแลนด์มาร์คความสุขของนักท่องเที่ยวที่จะมารวมตัว สร้างสีสันต์ สร้างสนุกสนานไปด้วยกันครับ โดยทางทีมงานเราก็ทำการบ้านเป็นอย่างหนัก เพื่อให้มีความสนุกสนานกับแนวเพลงในยุค 90  และ ผสมผสานกับการแสดงโชว์ในรูปแบบอินเตอร์มากยิ่งขึ้น ให้มีเสน่ห์ เอาใจกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยครับ และ หนุ่มก็โชคดีมาก ที่ได้มาจับมือกับคุณ แชมป์ ร่วมกันปั้นโปรเจคนี้ไปพร้อมกัน เพราะในสายงานคุณแชมป์เอง ก็ถนัดด้านการจัดอีเวนซ์คอนเสิร์ตในสายปาตี้ โดยตรงอยู่แล้ว จึงทำให้ Business Plan ของเราที่วางแผนไว้สำเร็จอย่างลงตัวครับ”

S__12132953_resize         ด้านคุณแชมป์ สุรพัศ ภัครพาณิชย์ เจ้าพ่อวงการ Event Organizer กล่าวว่า สำหรับโปรเจค G-STAR PATTAYA เราอยากสร้างแลนด์มาร์คความสนุกให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สใตล์ในธีมปาตี้มากขึ้น โดยเราจะสร้างที่นี้เป็น ฮอล์ลปาตี้ ฮอล์ลคอนเสิร์ต และ แหล่งการแสดงโชว์สนุกสนานที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนครับ เป็นการสร้างมิติใหม่ของกลุ่ม Night Life และ สนุกสนานกับดีเจหนุ่มหล่อ ที่จะเปิดเพลงเอาใจกลุ่มขาแดนซ์โดยตรงครับ”

ทั้งนี้ โปรเจค G-STAR PATTAYA ได้มีการจัดงาน Soft Opening ในวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และ จะมีการโปรโหมดโปรแกรมอีเวนซ์ปาตี้ และ อีเวนซ์คอนเสิร์ต ในซ์คลับ เอาใจกลุ่ม Night Life อย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามงาน GRAND OPENING G-STAR PATTAYA อย่างเป็นทางการในเร็วๆ  นี้

ปิดความเห็น บน หนุ่ม จีสตาร์ จับมือกับไฮโซหนุ่มนักธุรกิจไฟแรง แชมป์ สุรพัศ ภัครพาณิชย์

พิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (CDA) รุ่นที่ 1 ของดีป้า

พิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (CDA) รุ่นที่ 1 ของดีป้า

Posted on 20 ธันวาคม 2019 by writer

พิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

“หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (CDA) รุ่นที่ 1 ของดีป้า

CDA#1-1_800

CDA#1-2_800

                            ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นประธานเปิดงานนำเสนอผลงานทางวิชาการ การใช้ Digital Technologies มาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมภาคเกษตร และมอบใบสัมฤทธิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาผู้บริหารหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 1 พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม, พีรพันธ์, อังกูร สุ่นกุล, อิทธิชัย ยศศรี, ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี, เกศรา มัญชุศรี, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์, เลิศรัตน์ รตนานุกูล, โอม ศิวะดิตถ์, กำพล โชคสุนทรสุทธิ์, วัชระ เอมวัฒน์, ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ เป็นต้น โดยมี ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ และ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ลาดพร้าว ซอย 4 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีผู้บริหารจบการอบรมจำนวน 52 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ เกศ  อัศวทองกุล, คเณตร์  เลิศหิรัญวิบูลย์, จีรพรรณ  โอฬารธนาเศรษฐ์, เจน  กิตติรัตนไพบูลย์, เฉลิม  โกกนุทาภรณ์, ชยันต์  ศิริมาศ, ดร.ชูเกษ  อุ่นจิตติ, ณพิชญา  เทพรอด, ณัชชา  แสงสุรศักดิ์, ณัฐกานต์  คลอวุฒิอนันต์, ดนัย  ปฐมวาณิชย์, ดี  จันทร์ศุภฤกษ์, ดุสิต  พิทยาธิคุณ, ทัฬห์ สิริโภคี, ธนวรรธน์  ไกรพิสิทธิ์กุล, ธนาวุฑ  เอื้อละพันธ์, ธีรพงษ์ รักษ์ธนานนท์, นนทิชา  วรรณสว่าง, พลอากาศตรีนพดล  วีรยางกูร, นริภรณ์  เลิศวัฒนาเสรี, ดร.บังอร  เกียรติธนากร, ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์, ประวิทย์  ธงชัยระวีวัฒน์, พงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ, พรหมกร  พรหมขัติแก้ว, พิศิษฐ์  เสรีวิวัฒนา, เพชรดา  อยู่สุข, ไพศาล  หงษ์ทอง, ภาสกร  ชัยรัตน์, มงคล  ยศสุนทร, ยุพธัช  ยิบอินซอย, รัชกฤต สงวนชีวิน, รัฐพล  เลาหวิศิษฎ์, ลดาวัลย์  ดำเนินชาญวนิชย์, วรนัดดา  อนาวิล, วราพงษ์  ชมาฤกษ์, วัลลภ  อนันต์พูลทรัพย์, วิรัช วาณิชธนากุล, วิศิษฎ์  เตชาวัฒนากูล, ศาสตรา  สิทธิสาร, ศุภกร  สิทธิไชย, สดุดี  ลิ่มวิไลกุล, สมชาย  กองกลม, สมศักดิ์  มาอุทธรณ์, สมานพงษ์  เกลี้ยงลำยอง, สฤษดิ์  วิฑูรย์, สุธารัตน์  เพิ่มทรัพย์, สุนทร  ทองมี, หทัยรัตน์  ฐิตยวานิชย์, อภิจิต  เจริญเวชชการ, ดร.อลิสา  เลิศเดชเดชา, อาทิตย์  มนัสจินดาวงศ์

DSC_7886_PR_800

DSC_5912_PR_800

DSC_5929-1_PR_resize DSC_8331-1_PR_resize

ปิดความเห็น บน พิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (CDA) รุ่นที่ 1 ของดีป้า

รู้จักห้องเรียนต้นแบบแห่งการค้นหาและนำเสนอคำตอบ

รู้จักห้องเรียนต้นแบบแห่งการค้นหาและนำเสนอคำตอบ

Posted on 19 ธันวาคม 2019 by writer

รู้จักห้องเรียนต้นแบบแห่งการค้นหาและนำเสนอคำตอบ

หากพูดถึงประเทศที่น่าไปศึกษาต่อทั่วโลก หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของประเทศนิวซีแลนด์อยู่ในอันดับต้นๆ อย่างแน่นอน  จากผลสำรวจของเว็บไซต์ “educations.com” ล่าสุดปี 2019 หัวข้อเรื่อง “Top 10 countries to study abroad” ซึ่งได้สอบถามนักศึกษาหลากหลายประเทศทั่วโลก จำนวน 20,000 คน พบว่า “นิวซีแลนด์” เป็นประเทศจุดหมายปลายทางด้านการศึกษาอันดับหนึ่ง และยังได้รับการยกย่องว่ามีหลักสูตรและวิธีการคิดที่เน้นไปที่การประสบผลสำเร็จในชีวิตและอาชีพ

IMG_2128 re

ทำไมการศึกษาของนิวซีแลนด์ติดอันดับต้นๆ ของโลกทั้งที่เป็นประเทศเล็กๆ ตามไปดูที่นิวซีแลนด์เขามีการเรียนการสอนเป็นอย่างไร นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการตลาด หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ที่นิวซีแลนด์เด็กส่วนใหญ่เริ่มเข้าโรงเรียนตอนอายุ 5 ปี แต่ไม่จำเป็นต้องเริ่มเรียนในโรงเรียนจนอายุ 6 ปีซึ่งเป็นภาคบังคับของประเทศที่นักเรียนอายุ 6-16 ปีต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโรงเรียนทุกแห่งเป็นไปตามมาตรฐาน และการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งการศึกษาของนิวซีแลนด์จะเน้นให้เด็กทำกิจกรรม ไม่มุ่งเน้นเฉพาะด้านวิชาการอย่างเดียว  แต่ต้องการให้เด็กมุ่งสร้างทักษะและค้นพบสายอาชีพที่ตัวเองอยากทำงาน เปิดโอกาสให้นักเรียน ออกความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้เด็กกล้าแสดงออก วิเคราะห์เนื้อหา และทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยนิวซีแลนด์จะให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่

ห้องเรียนแห่งการค้นหาและนำเสนอคำตอบ

ห้องเรียนที่นิวซีแลนด์จะมีจำนวนนักเรียนไม่เยอะ โดยโรงเรียนจะพยายามให้นักเรียนต่อชั้นไม่เกิน 25 คนต่อชั้นเพื่อคุณครูสามารถดูแลและเอาใจใส่นักเรียนและให้แนวทางการเรียนได้อย่างใกล้ชิด เพราะการเรียนของนิวซีแลนด์จะเน้นรูปแบบให้โจทย์คำถามและให้นักเรียนค้นหาคำตอบมานำเสนอ ครูจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษา แต่จะไม่เข้าไปแทรกแซงระบบการค้นหาคำตอบของนักเรียน นักเรียนจะมีความกล้าในการยกมือซักถามและตอบคำถามของครู ซึ่งจะเอื้อแก่การเรียนรู้ ในโรงเรียนก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประกอบการเรียนโดยมีการนำเกมส์มาให้นักเรียนเล่นซึ่งเป็นเกมส์สำหรับการศึกษาเช่นเกมส์การแก้ไขปัญหาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เกมส์การเรียนรู้เรื่องอวกาศเป็นต้น

Pic NZ classroom 02

ห้องเรียนแห่งการเสริมสร้างทักษะ

การจัดโต๊ะในห้องจะเอาโต๊ะมาชนกันเพื่อนั่งเป็นกลุ่ม จะไม่มีการแบ่งแยกเด็กเก่งหรือ gifted ออกไปอีกห้อง แต่ให้นั่งรวมกันเพราะครูนิวซีแลนด์เชื่อว่าเด็กมีความเก่งหรือความถนัดแตกต่างกันในแต่ละด้าน  เด็กๆจะสามารถช่วยเหลือกันและกันในทักษะที่แต่ละคนมีได้ นักเรียนจะร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันทำงานมากกว่าจะทำแต่งานตัวเอง ซึ่งสภาพแวดล้อมเหล่านี้ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในอนาคตได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และอื่นๆ อีกมากมาย

ห้องเรียนแห่งความภูมิใจ

ในห้องเรียนของนิวซีแลนด์จะให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลงานนักเรียน จะสังเกตุเห็นว่ารอบห้องจะติดผลงานในวิชาต่างๆ ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น งานถ่ายภาพ งานประดิษฐ์ หรือการเอาสมุดรายงานต่างๆ ของนักเรียนมาวางไว้รอบห้องเพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในการเรียนรู้ของตัวเอง ที่นิวซีแลนด์ ทุกพื้นที่ในห้องเรียนสามารถใช้เป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ ครูจะไม่มองว่าห้องเรียนต้องเก็บเป็นระบียบของต้องอยู่แต่บนชั้น แต่ทั้งเพดาน ชั้นวางของ ทุกสิ่งเอามาประกอบกันเป็นพื้นที่แห่งการสร้างความภาคภูมิใจของเด็กทุกคนได้ แม้ห้องจะดูเลอะเทอะแต่ครูจะบอกว่าในความรกและเลอะเทอะ คือความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน

ห้องเรียนแห่งการสร้างพื้นฐานอาชีพ

การเรียนรู้ที่นิวซีแลนด์เป็นระบบที่ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีเพื่อเสริมสร้างฐานความคิดและมาต่อยอดด้วยการลงมือทำ โดยเมื่อเข้าสู่ระดับมัธยมจะมีวิชาที่หลากหลายให้เลือกตามความชอบและความถนัด และมีวิชาสายอาชีพที่สร้างพื้นฐานอาชีพให้นักเรียนได้ อย่างเช่นวิชาสายเทคโนโลยี ซึ่งมีทั้งงานช่างไม้ ช่างเหล็ก งานด้านแฟชั่นดีไซน์ งานกราฟฟิกดีไซน์ งานคหกรรม อุปกรณ์ต่างๆ จะล้ำสมัยเพื่อสอดคล้องกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมด้วย

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ http://www.studyinnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน รู้จักห้องเรียนต้นแบบแห่งการค้นหาและนำเสนอคำตอบ

Don’t Drive Drowsy…Take a rest and drink BRAND’S-2_800

เปิดแคมเปญ “ง่วงไม่ขับ พักดื่มแบรนด์” ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

Posted on 19 ธันวาคม 2019 by writer

เปิดแคมเปญ “ง่วงไม่ขับ พักดื่มแบรนด์” ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

Don’t Drive Drowsy…Take a rest and drink BRAND’S-1_800

          พลตำรวจตรี ชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด  และนางพรรณวดี พุฒยางกูร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” เปิดแคมเปญ “ง่วงไม่ขับ พักดื่มแบรนด์” เพื่อส่งความห่วงใยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน กับกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุน ปตท. เซเว่น อีเลฟเว่น และร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ โดยมี นายเคอิตะ นากาอิ นายจิระศักดิ์ ประทุมทอง พัชนี วัชรเมธีวรนันท์ นางสาวอรญา หอมเศรษฐี  ร่วมงานดังกล่าว ณ กองบังคับการตำรวจทางหลวง  ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

Don’t Drive Drowsy…Take a rest and drink BRAND’S-2_800

ปิดความเห็น บน เปิดแคมเปญ “ง่วงไม่ขับ พักดื่มแบรนด์” ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

เหล่าศิลปินใจบุญร่วมคอนเสิร์ตการกุศลฯ “ราชาวิถีแห่งใจ Charity Concert รวมพลังพลัส เพื่อรพ.ราชวิถี”

เหล่าศิลปินใจบุญร่วมคอนเสิร์ตการกุศลฯ “ราชาวิถีแห่งใจ Charity Concert รวมพลังพลัส เพื่อรพ.ราชวิถี”

Posted on 19 ธันวาคม 2019 by writer

RJ-cap concert 2019-2_resize

          นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.ราชวิถี และทีมผู้บริหาร พร้อมแพทย์ –  พยาบาล – เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมงานคอนเสิร์ตกุศล “ราชาวิถีแห่งใจ Charity Concert รวมพลังพลัส เพื่อรพ.ราชวิถี” รายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ฯ เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี    โดยมีศิลปินใจบุญฯร่วมคอนเสิร์ตมากมาย อาทิ ปราโมทย์  วิเลปะนะ, บี๋ –คณาคำ, พลพล พลกองเส็ง,ตุ๊ก วิยะดา, อลิศ  คริสตัล, จอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, หนุ่ย นันทกานต์, ชัด  สวัสดีครับ, แอนนิโมชั่นทาวน์ , โอ้ เสกสรรค์ ปานประทีป, น้องกายพิสิษฐ์, อ๊อฟซี่, ครูป่าน, มิลค์ & มายด์, เก่ง สิริพร, กาย พสิษฐ์ , เปเล่ ธัญญรัตน์ ,ชิน ภัธราปกรณ์,  ต้น นัสกัณฐ์, อ.เขม วงชาจีน, หนุน มุฑิตา, ลูกปัด ชลวนรรท์, วง we 5 ,โยโกะ และ ติ๊ก กิตติพันธ์, ร่วมคอนเสิร์ต “Plus+” ในครั้งนี้  ซึ่งประชาชนร่วมงานจำนวนมาก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น12 รพ.ราชวิถี  เมื่อเร็วๆนี้

ปิดความเห็น บน เหล่าศิลปินใจบุญร่วมคอนเสิร์ตการกุศลฯ “ราชาวิถีแห่งใจ Charity Concert รวมพลังพลัส เพื่อรพ.ราชวิถี”

กุมภาพันธ์ 2020
พฤ อา
« ม.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

RELATED SITES

xxx malay porn xnxx Amateur Asian Blowjob Sex Vedio
e mevduat hesap
free porn malay porn bokep free hd porn bokep porn bokep barat bfxxx