Archive | กันยายน 8th, 2022

หลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

หลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

Posted on 08 กันยายน 2022 by writer

DSC_9289_2_resize

          เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 กว่า 80 คน เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือดิจิทัลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรฯ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ และ ดร. กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. บรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการศึกษาในยุควิถีใหม่” ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) คลองห้า จ.ปทุมธานี

DSC_9655_resize

          นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต   จำกัด บรรยายหัวข้อ “Innovation & Fintech เตรียมพร้อมปรับตัวให้ทัน” คุณราชศักดิ์ อัศวศุภชัย กรรมการสมาคมโฆษราไทยดิจิทัล (ประเทศ) หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Social media ในการส่งเสริมเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด19” ด้วย ซึ่งมีคณะผู้บริหารฯกว่า80 คน เช่น ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ นายกรกฎ เตติรานนท์ ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์  นายกวิน โตวงศ์ศรีเจริญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร  นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ นายคงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ดร.คณพศ นิจสิริภัช แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์  นางสาวฆฤณี ศรีวรรณ ดร.จรวยพรภัทร ลีสมสิริ  นายจารุนพ รุจิรกาโมทย์  นายเฉลิม อังกาทิพย์นางสาวชโลธร บุญเหลือ นายชัชพล ประสพโชค นายชาญ กุลถาวรากร ดร.ชาลี อัศวธีระธรรมนายชินภัทร จาดเจริญ นายชุตินันท์ สิริวสุวัตร นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์นายโชคชััย เอี่ยมฤทธิไกร นายไชยวุธ จาตุรงคกุล นางสาวฐิติรัตน์ เฮงสกุล นางฐิติรัตน์ พละสรรนายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ นางสาวทรรฐวิลี วิวัชร์ธนคุณ นายทศพร เพ็ชรโปรี นายทองพล อุลปาทร  ดร.ธณภณ โตวัฒนา ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะนางสาวธนียา นัยพินิจนายแพทย์ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล นายแพทย์นพพร อนุกูลการ กุศล รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ นายนวชัย เกียรติก่อเกื้อดร.นุชนาถ วสุรัตน์ ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร   นางบุษกร ปราบณศักดิ์ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ดร.ปนัสนันท์ ปารมีถาวรวงศ์  นางประกายดาว ดำรงพันธ์ นายปริพรรห์ พิณสุรงค์ นางสาวปัณณ์นิตรา ธัญญ์ธนาวิทย์  นางปารณีย์ อำนวยรักษ์สกุล นางสาวพนา สุภาวกุล นางพรพิไล บุญเอนก นายแพทย์พลลภัตม์ เสถียร  นางสาวพัชราภรณ์ โพธิสิทธิ์ นางพิมรา ศรีสุกใส นายพูลเพิ่ม ทองเจริญพูลพร  นายไพโรจน์ อนันต์กิจตระกูล ดร.ภมรพล  ชินะจิตร นายภาคย์ บุญยุบล นายภูกิจ ดิศธรานนท์ นายภูธาดล ธีรอธิยุต  เรือโทภูมิ แสงคำ  นายมารวย ตั้งมิตรประชา  นายเมธี ศรีสุพรรณดิฐนายรชตะ ปาระดี  นายราชิต ไชยรัตน์  แพทย์หญิงลลิตยา กองคำ นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ  นางสาววัลภา สถิรชวาลนางวิจิตรา สุทธิกิจพิศาล  นายวิชิต เครือสุข  นายวิศิษฏ์ เตชาวัฒนากูล นางสาววีณา เลิศนิมิตร นายวีรสิทธิ์ โพธิปักขิย์  นางสาวศศกร แผ่ดิลกกุล นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ดร.ศิพัตน์ ไตรอุโฆษ นายสกล สุพรรณบรรจง นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา  นางสาวสาธิมา โล่ห์วัชรสันติ นายสุขสันต์ มงคลจุฑา นางสุพรศรี นาคธนสุกาญจน์ นายสุรเดช สร้อยรุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ นายแพทย์อดิศร วิตตางกูร นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายอนุชิต กาญจนานุชิตนางสาวอรภัทร รังษีวงศ์  นางสาวอสมา กาณจนญาณิน นางสาวอังคณา เจิมพิพัฒน์  นายอิทธิพล ช่างกลึงดี  นายแพทย์อิศรา อนงค์จรรยา  นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นางสาวอโรชา นันทมนตรี  นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี ดร.เอื้อมพร ปัญญาใส

DSC_9629_resize

          ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย  นับเป็นการสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาองค์กรและการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมร่วมกันต่อไป…..

ปิดความเห็น บน หลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

กันยายน 2022
พฤ อา
« ส.ค.   ต.ค. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

RELATED SITES