Archive | กุมภาพันธ์ 24th, 2023

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และตั้งศูนย์บ่มเพาะวิชาสาหกิจเพื่อการศึกษา

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และตั้งศูนย์บ่มเพาะวิชาสาหกิจเพื่อการศึกษา

Posted on 24 กุมภาพันธ์ 2023 by writer

สีชมพู เรียบง่าย สงบ งา

           วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ร่วมจัดโครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาโดยโครงการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงจังหวัดหนองคาย เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าไตรด้วย สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพในการเทศน์มหาชาติ13 กัณฑ์ ได้ที่บัญชี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่ 295 6 00370 4 

           นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย  ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นสถานศึกษาสำหรับคนพิการแห่งแรกของภาคอีสาน ก่อตั้งขึ้นปี 2560 เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมให้นักศึกษาผู้พิการ ปี 2560 เปิดเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และล่าสุดปี 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ทั้งนี้ การจัดตั้งวิทยาลัยฯ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการมีวุฒิการศึกษา รวมทั้งฝึกวิชาชีพให้แก่คนพิการในภาคอีสาน จังหวัดใกล้เคียงและจะขยายโอกาสรับคนพิการประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต วิทยาลัยฯ เป็นโรงเรียนประจำ มีหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พร้อมอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นสื่อทันสมัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น คือ หลักสูตรเบเกอรี่ และ หลักสูตรช่างวีลแชร์ โดยทุนการศึกษานี้จะช่วยให้เยาวชนผู้พิการได้ศึกษาจนจบระดับ ปวช. – ปวส. และช่วยให้มีงานทำ ช่วยเหลือตัวเอง-ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
300156-2_resize_resize

           “ปัจจุบันวิทยาลัยมีนักเรียนและบุคลากร 80 คน คาดว่าปีหน้าจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น100 คน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายฯ สามารถผลิตแรงงานคนพิการไปเป็นบุคลากรระดับมืออาชีพเพื่อทำงานรับใช้สังคมมาแล้วกว่า 628 คน  วิทยาลัยฯเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร งบประมาณหลักมาจากการบริจาค แต่ด้วยสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดโควิด–19  เศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริจาคลดลงการดำเนินชีวิตของคนพิการก็ลำบากมากขึ้น

           ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้จัดทำโครงการเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงจังหวัดหนองคาย โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานผ้าไตร สำหรับถวายพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคายอีกด้วย

           โครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือให้เยาวชนผู้พิการยากไร้มาโดยตลอด เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิชาสาหกิจเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนพิการ ประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาดูงาน เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และเพื่อเป็นทุนการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาพิการ ระหว่างเรียนและจบการศึกษามีงานทำเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

300141-1_resize_resize

           “การเทศน์มหาชาติ” เป็นการถ่ายทอดบทบาทชีวิตพระเวสสันดร ผู้มีความโอบอ้อมอารี บำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ ในฐานะพระโพธิสัตว์ จัดเป็นเรื่องราวที่มีค่าแก่การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาแก่สังคมในยุคปัจจุบัน ในวงการผู้นับถือพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่าถ้าได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ และดำเนินชีวิตตาม

           หลักธรรมะที่ท่านประมวลไว้ในพระคัมภีร์จะได้รับผลดีถึง 3 ชั้น คือ 1. ชาตินี้ชีวิตจะสุขเย็น ดังเช่นอริยะชนเพราะมีธรรมะรักษา 2. ครั้นแตกกายทำลายขันธ์ จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า 3. จะได้พบพระศาสนาของ

           พระศรีอริยเมตตรัยในอนาคต ผู้ที่ฟังแล้วย่อมมีจิตใจผ่องแผ้วเบิกบาน ทำบุญทำทานเป็นการบูชาเทศน์แต่ละกัณฑ์ ย่อมจะก่อให้เกิดผลานิสงส์เป็นไป ตามจิตจำนงที่ปรารถนา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป

           “ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ คือ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย และมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ

           และสำหรับผู้มีจิตศรัทธา  สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการเทศน์มหาชาติ ได้ที่บัญชี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่ 295 6 00370 4  สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้จัดการฯ โทร 0845998542  คุณเมตตา ทรงทันตรักษ์ งานประกันคุณภาพสถานศึกษา โทร 094 415 9621 โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาพิการให้มีโอกาสทางการศึกษา และมีงานทำมากขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการบริหารงาน ค่าสาธารณูปโภค การจัดการศึกษาฝึกอาชีพ  พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการให้มี Independent life อย่างยั่งยืนต่อไป” ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และตั้งศูนย์บ่มเพาะวิชาสาหกิจเพื่อการศึกษา

กุมภาพันธ์ 2023
พฤ อา
« ม.ค.   มี.ค. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

RELATED SITES