Categorized | ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ ๒ เตรียมความพร้อมผู้บริหารธุรกิจเกษตรภาครัฐและเอกชนหลังวิกฤติ covid-19

Posted on 05 สิงหาคม 2020 by writer

            ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ ดีป้า” เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ ๒ (Chief of Digital Agro Business: CDA) เพื่อให้ผู้บริหารจากองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการนำพาองค์กรมีความเข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่ยุคนิวมอร์มอลได้อย่างมั่นคง หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-๑๙ โดยหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรรุ่น ๒ จะมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจจากประสบการณ์จริง พัฒนาวิสัยทัศน์การกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่รับยุคนิวนอร์มอล ด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรที่มีความทันสมัยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น IoT (Internet of Things) การใช้ระบบเครื่องรับรู้ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Big Data Management) เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Robot) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) อากาศยานไร้คนขับ (Drone), Cloud, AR & VR, Blockchain, Digital Marketing และการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการบริหารจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร

ทั้งนี้สำนักงานฯได้ดำเนินการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ ๒ (Chief of Digital Agro Business)  จำนวน ๖๙ คน ประกอบด้วยข้าราชการภาครัฐ จำนวน ๑๕ คน วิสาหกิจและองค์กรมหาชน จำนวน ๑๗ คน ภาคเอกชน ๓๗ คน

ข้าราชการภาครัฐ จำนวน ๑๕ คน ดังนี้

 1. นายกิติกร ลิมปนพงศ์เทพ ผู้ช่วยสมาชิกรสภาผู้แทนราษฎร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์
 2. ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 3. นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4. นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 5. นายณัฐพล แผนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ จังหวัดกาญจนบุรี
 6. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 7. นายนิกุล อ่อนอุบล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง สำนัักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 8. นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 9. นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 10. นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย ผู้อำนวยกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 11. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 12. นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 13. ดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 14. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 15. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสาหกิจและองค์กรมหาชน จำนวน ๑๗ คน ดังนี้

 1. นายเกรียงไกร กัลหะรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 2. นางจงกลนี แก้วสด ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 4. นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่่ายสินเชื่อบุคคล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 5. นายแพทย์ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
 6. นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกรระดับ 11 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 7. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.
 8. นายปณิธาน มีไชยโย รองผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 9. นายภานิต ภัทรสาริน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 10. นายภานุ เนื่องจำนงค์ นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 11. ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 12. นายยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 13. นายวิทวัส ปัญญาแหลม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 14. นายสิทธิพร ก้อนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย
 15. ดร.สุรจิต ลักษณะสุต ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 16. นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 17. ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ์ นักวิจัย สำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ผู้บริหารภาคเอกชน จำนวน  ๓๗ คน ดังนี้

 1. นายเกรียงไกร วัฒนาสว่าง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด
 2. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ประธานบริษัท บริษัท เอ็ม.ที.อาร์.แอสเส็ท แมนเนเจอร์ จำกัด
 3. นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด
 4. นางสาวณพีรา เตชาชาญ กรรมการบริษัท บริษัท เอเชีย วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 5. นายณรัณ รติพาณิชย์วงศ์ กรรมการผู้จััดการ บริษัท พีทูพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
 6. นายณัฐสรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด
 7. นางสาว ดวงพร อุดมทิพย์ ผู้สื่อข่าว เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 8. นางทัศนีย์ ทองมี รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท เอเอสดี ดิทริบิวชั่น จำกัด
 9. นายธนบดี สวัสดิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล เอาท์ซอร์ส จำกัด
 10. นายธนา ใยบัวทอง กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินดัสทรี เทคโน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 11. ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
 12. นายธำรงเกียรติ อุทัยสาง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด
 13. นายนคินทร์ ปิยารมย์ ผู้อำนวยการ Industrial Supply Business บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 14. นางสาวนันทวรรณ สุริย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Retail Omni Chanel Strategy & Experience บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 15. นางบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด
 16. นางปิยะนุช สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิ่มโลจิสติกส์ จำกัด
 17. นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 18. นางพรพนิต รัตนกุล กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 19. นางสาวพิมพ์พจี ศศิเศรษฐ์ นักวางแผนพัฒนาธุรกิจ บริษัท เคมเทรด จำกัด
 20. ดร.มลวิภา เตชาวัฒนากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 21. นายมิตรดนัย สถาวรมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโร บราเธอร์ จำกัด
 22. นายรัสชัย เหรียญพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ พี เอ็น อกริคัลเจอร์ จำกัด
 23. นางสาววารุณี ฉัตรทนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทโนเนม ไอเอ็มซี จำกัด
 24. นายวิเธียรณ์ จันทะเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซิสโก้ ซิสเต๊มท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 25. นายวีรวัฒน์ กำจรวงศ์ไพศาล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 2 บริษัท คูโบต้า รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ เอเชีย จำกัด
 26. นายวีรศักดิ์ อนุสนธิวงษ์ กรรมการบริษัท บริษัท สิทธิโชค 1962 จำกัด
 27. นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 28. นายศุภชัย สามเสน ผู้จัดการด้านธุรกิจ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
 29. นายสมัย ลี้สกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 30. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
 31. นายสุภกิจ ลักษณะศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
 32. นายสุมล วิจิตรโกเมน คณะกรรมการบริหาร สหกรณ์พุทธมลฑล
 33. นายสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ลีโอเทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
 34. นางสาวอโณทัย ดลพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาอีเล็คโทรนิค
 35. นางสาวอรวรรณ ติลกเรืองชัย กรรมการ บริษัท เวิลด์ฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 36. นายอาณัติ กลิ่นส่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ พี ลิงค์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
 37. นางสาวอินทิรา ฟุ้งมงคลเสถียร ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ จำกัด

            “ดีป้า มั่นใจว่า ผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ ๒ จะสามารถนำองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาคการเกษตรที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพ รับวิถีชีวิตใหม่หลังผ่านโควิด-๑๙ ให้พร้อมแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคตอันใกล้นี้” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

            ทัศนะของผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ ๑ ของดีป้าที่ผ่านมา เช่น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า “ความรู้ในหลักสูตรนี้ ได้เอามาใช้ช่วงโควิดได้เลย นอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทมากที่จะไปปลี่ยนแปลงบุคลากรให้ความตระหนักและมีความสามารถที่จะนำเอาการบริการใหม่ๆมาประยุกต์กับความรู้ทางด้านดิจิทัลไปใช้บริการประชาชนให้เกิดคุณภาพสูงสุด”

            นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า “เครือข่ายผู้นำและความรู้ประสบประการที่ได้จากหลักสูตรนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้รับมือในช่วงโควิดนี้ รวมทั้งการปรับตัวกับ new normal ที่จะเกิดขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ถ้าผู้นำภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ ก็จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง”

            นายสมานพงษ์  เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เปิดเผย ว่า “หลักสูตรได้รวบรวมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ หลากหลายดีมาก ได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรมและตลาดดิจิทัล ทำให้เข้าใจผู้ประกอบการ sme ใหม่ๆได้มากขึ้น มาช่วยขับเคลื่อนนโยบายของแบงก์ในการช่วยเหลือ sme ได้อย่างมาก”

            นายประวิทย์  ธงชัยระวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด “ได้ update ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆจากทั้งวิทยากรและเพื่อนๆร่วมหลักสูตร มีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจในยุคใหม่นี้อย่างมาก”

Comments are closed.

สิงหาคม 2020
พฤ อา
« ก.ค.   ก.ย. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

RELATED SITES