Archive | มกราคม 15th, 2020

“ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ ๓

“ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ ๓

Posted on 15 มกราคม 2020 by writer

DEPA_CEO3 Cover

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สานต่อภารกิจพัฒนา “ซีอีโอ ยุคดิจิทัล” หลังจากเปิดการอบรม “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) ทั้ง 2 รุ่น ล่าสุดเตรียมเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 3 จำนวน 84  คน แบ่งเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 44 คนและภาคเอกชน จำนวน 40 คน เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหาภาครัฐและเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์_resize          ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ปี ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การตอบรับเข้าร่วมการอบรมรวม 147 คนแล้ว

          การอบรม Digital CEO รุ่นที่ 3 จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในทุกมิติ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล และเกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำองค์กรแนวหน้า ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ รวมถึงมีการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศเยอรมณี ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 3 มีกำหนดการอบรมระหว่าง วันที่ 17 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2563  อาทิ นายกษาปณ์ เงินรวงนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์  นายคมสัน จำรูญพงษ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต นายณรงค์ แผ้วพลสง นพ.ณรงค์ ธาดาเดช นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย  รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุล  นายศักรินทร์ ร่วมรังสี นายสุรพล เธียรสูตร นายประวิทย์ ธงชัยระวิวัฒน์ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ นายรัชพล วงศ์สถิตพร นายศักดา เด่นแดนโดม เป็นต้น

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๓

รายชื่อภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ๔๔ คน


๑. นางสาวกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านนโยบายและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ๒. นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการและเลขานุการธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๓. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ๔. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕. นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence & Innovation สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ๖. นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ๗. นางสาวชัชวริน โชติชูตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ๘. นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ๙. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๑๐. นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี

๑๑. นายณัฏฐา พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ๑๒. นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๑๓. นายทวีศักดิ์ มโนธรรม Director General of E-Government Center Ministry of Post and Telecommunications, Lao PDR ๑๔. นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการรองประธาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ๑๕. นางสาวน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ๑๖. นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑๗. นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๑๘. นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ๑๙. นายเผด็จ เจริญศิวกรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ๒๐. นางสาวพรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

๒๑. นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๒๒. รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๒๓. พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ๒๔. นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) การประปาส่วนภูมิภาค ๒๕. นายยู่สิน จิตภากร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ๒๖. นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ๒๗. นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ๒๘. นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ๒๙. นายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ๓๐. นางศิริรุ่ง สุขศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

๓๑. นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓๒. นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๓๓. นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๔. นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๓๕. นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๓๖. นายสุชัย เจนพจนารถ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน องค์การจัดการน้ำเสีย ๓๗. นางสุดาพร ไชยภูมิสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ๓๘. นางสาวสุทิสา นาคเสน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐ การประปานครหลวง ๓๙. นายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ๔๐. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

๔๑. นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๔๒. นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ๔๓. นางสาวอรดา เทพยายน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ๔๔. นางสาวอลิสา คงทน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายชื่อภาคเอกชน ๔๐ คน

๔๕. นางสาวอาทิชา เอนคสัมพันธ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท ซีจีเคดี จำกัด ๔๖. นางสาวกฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด ๔๗. นายกิตติคุณ โพธิวณากุล Executive Vice President บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๔๘. นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด ๔๙. นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ๕๐. นายณชพล สองทิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ที เอส 2003 จำกัด

๕๑. นางณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๕๒. นายดาลิปกุมาร ปาวา กรรมการบริษัท บริษัท ฮอฟเฟ็น เอเชีย จำกัด ๕๓. นายดุสิต เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด ๕๔. นายเดช ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินทิเกรเทด อินไซด์ จำกัด ๕๕. นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ บริษัท เวชธานี จำกัด(มหาชน) ๕๖. นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ Metro Business Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ๕๗. นายธนภร ธนวันต์กิตติ ผู้อำนวยการวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ๕๘. นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ๕๙. นายธีระพงษ์ ลอรัชวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด ๖๐. นางบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด

๖๑. นางสาวแบรนด้า ชู ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ๖๒. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ๖๓. นายประวิทย์ ธงชัยระวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด ๖๔. นายปวิช ใจชื่น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ๖๕. นายพศิน กมลสุวรรณ รองประธาน บริษัท เคเอ็ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ๖๖. นางสาวพิมพ์ชยา บุรินทร์เจริญ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เน็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ๖๗. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ กิจเลิศนภา ผู้บริหาร บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด ๖๘. นายพิศุทธิ์ อารีมิตร ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๖๙. นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ๗๐. นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

๗๑. นายรณยศ เลี้ยงอำนวย Deputy Chief Executive Officer บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนสโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ๗๒. นายรัชพล วงศ์สถิตย์พร Chief Information Officer Central Group ๗๓. นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ๗๔. นายวสันต์ ติรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟุล แอดแวนเทจ จำกัด ๗๕. นายวิสิทธิ์ เวียงนาค Chief Technology Officer Acer Being Communication INC. ๗๖. นายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๗๗. นายศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (Thailand) ๗๘. นายศักดา เด่นแดนโดม ประธานบริหารกลุ่มบริษัท แดนไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด ๗๙. นางสาวศิรินทรา จงพิพัฒนสุข กรรมการบริหาร วัฒนาพานิช กรุ๊ป ๘๐. นายสมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

๘๑. นายสหัสชัย อินลักษณะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ๘๒. นายสิริวิชญ์ มฤคพิทักษ์ Senior Utilities Solution Manager บริษัท จีไอเอส จำกัด ๘๓. นายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ๘๔. นายสุวิทัศน์ สุรสิงห์โตทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ในการนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่นที่ ๓ ทุกท่านจะต้องรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศหลักสูตร ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ปิดความเห็น บน “ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ ๓

ดีไซเนอร์นิวซีแลนด์ ออกแบบผ้าไทยสไตล์เมารี ร่วมโชว์แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ

ดีไซเนอร์นิวซีแลนด์ ออกแบบผ้าไทยสไตล์เมารี ร่วมโชว์แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ

Posted on 15 มกราคม 2020 by writer

DSC_9104-1_resize_resize

          มร.ทาฮา แมคเฟอร์สันเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และมิสซิสคริสติน่า แมคเฟอร์สัน ภริยา ร่วมด้วยนางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการตลาดหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยส่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชั้นนำสัญชาตินิวซีแลนด์มิส คีรี นาธาน (Ms. Kiri Nathan) ร่วมออกแบบผ้าไหมไทยโชว์ความงดงามของผ้าไหมไทยผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารีในการแสดงแฟชั่นโชว์ ‘แฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ’ ภายในงาน “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 9” ณ ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อเร็วๆ นี้

ปิดความเห็น บน ดีไซเนอร์นิวซีแลนด์ ออกแบบผ้าไทยสไตล์เมารี ร่วมโชว์แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ

มกราคม 2020
พฤ อา
« ธ.ค.   ก.พ. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

RELATED SITES