Archive | ข่าว

“ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 4

“ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 4

Posted on 30 กรกฎาคม 2021 by writer

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สานต่อภารกิจพัฒนา “ซีอีโอ ยุคดิจิทัล” หลังจากเปิดการอบรม “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) ทั้ง 3 รุ่น ล่าสุดเตรียมเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 4 จำนวน 92 คน แบ่งเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 37 คนและภาคเอกชน จำนวน 55 คน เนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆครอบคลุมทั้ง Digital Transformation, Digital Innovation , Digital Economy , Digital Society , Smart City รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง Blockchain, IoT , AI , Cyber Security , Data Analytic , 5G , Cloud ฯลฯ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ Digital CEO รุ่น 4 จะเปิดการเรียนการสอนแบบไฮบริด ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2565 นี้ โดยจะเริ่มการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงต้นและจะมีการเรียนออนไซด์เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

ดร.ณัฐพล-นิมมานพัชรินทร์

          ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) เริ่มดำเนินการในปี 2561 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว ได้รับความสนใจและมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การตอบรับเข้าร่วมการอบรมรวม 230 คนแล้ว โดยผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ดีป้า ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จำนวน 37 คน ได้แก่ นายกนิษฐ์ สัญชาตวิรุฬห์ ที่ปรึกษารองประธานกสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, นายกัลย์ แสงเรือง ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายชาตรี เวทสรณสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม, พ.อ.(พ) นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดน ภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักนายกรัฐมนตรี, รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, พล.ต.เทวมิตร พลภักดี ผู้อำนวยการสำนัก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กระทรวงกลาโหม, นายธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายนิมิต สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวในประเทศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย, นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางพรทิพย์ ถาวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดี กรมการแพทย์, นางรังสิมา ประดิษฐพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), นายวิชัย ดีเจริญกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), นายวิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, นายศัจธร วัฒนะมงคล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๒  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ กรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค, นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, นายสุพร โสฬศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย, นายสุุทธิรักษ์ บูชากุล รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) การประปานครหลวง, น.พ.อนุแสง จิตสมเกษม       รองคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล, นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร ผู้อำนวยการเทคโนโลยนีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,
นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตร, นางสาวอัญชลี จรัสยศวุฒิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย, นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ  นางสาวอายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

AW_CDA_2 Poster_Print_Update

          ส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ดีป้า ในภาคเอกชน จำนวน  55 คน ได้แก่ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการบริษัท บางกอก เดค-คอม จำกัด (มหาชน), นายกรธัช พิรัญเจริญ กรรมการผู้จัดการ แกรนด์ พี. ซี. จำกัด, นางสาวกรรธิมา สาริกา ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน), นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธากรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), นายกัมปนาท วิมลโนท FAVP, Head of Investment and Strategic Partnership บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด, นายเกียรติศักดิ์ ตั้งรุ่งเรืองอยู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชจ แมเนอร์ จำกัด, นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนานนท์ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด, นางสาวเจน กิตติรัตนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีนสไปร์ จำกัด, นายชวการ ศิริบัญชาวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทีซี แมเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด, นายฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร   บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, นายณชพล สองทิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด, นายณรงค์ฤทธิ์  กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), นางสาวณัฐฐินี บุญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด, นายดี จันทร์ศุภฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวัตกรรมเพื่อสังคมและเทคโนโลยีเกษตร จำกัด, นพ.เทิดศักดิ์  เชิดชู ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลเวชธานี, นายธนธรรศ สนธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด, นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอนเวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด, นายธนาศักดิ์ ทรัพย์หิรัญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, นายนภัทร นภินธากร ผู้จัดการฝ่่าย เทรดดิ้ง บิซิเนส อินเทลลิเจนซ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), นางนุชนาถ วสุรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด, นายปกรณ์ ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟินีม่า จำกัด, นางสาวปวิตรา ทัศวิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก วัน อินเตอร์เทรด จำกัด, นางปาจรีย์  บุณยัษฐิติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด, นางสาวปิติพร พนาภัทร์ Chief Business and Financial Officerบริษัท เอสซีบี เท็กเอกซ์ จำกัด, นางสาวปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธาร์ณัส จำกัด, นางพรพนิต รัตนกุล กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, นางพัชรินทร์ ไทยบัณฑิตย์ ช็อพทาห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด, นายพัฒนา วงศ์นิรันดร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, นายพิพัฒน์ พัฒนานุสรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน, นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายการตลาดและบริการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, นายพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด, นางพุทธวรรณ สุภัทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท Sea (ประเทศไทย), นางสาวแพร พันธุมวนิช กรรมการ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด, นายภัทรพร โพธิสุวรรณ์ นายกสมาคม สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่, นายมนตรี หล่อกอบกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์ชั่น แคปิตอล จำกัด, นายรณน ตันธุวนิตย์ ผู้ช่วยประธานบริหารบริษัท บริษัท โงวฮก จำกัด, นายระวี พัวพรพงษ์ Head of The 1 Business (SVP) บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด, นายราเกส ซิงห์ ประธานบริหาร บริษัท ดับเบิ้ลพ้อยท์ส จำกัด, นางสาววรนัดดา อนาวิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.เอ.ไลท์ จำกัด, นายวัชระ จิระเจริญสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจลูกค้ากิจการขนาดใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, นายวิฑิต อาภาพาส ประธานผู้อำนวยการ บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด, นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน), นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร อุปนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นายวีระศักดิ์ กุลชัยพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, หม่อมหลวงศสิพร รัชนี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้ ข็อต จำกัด, นางสาวศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน), นายศุธี เตรียมวิริยะกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด, นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท อุบลไบโอเพาเวอร์ จำกัด, นางสาวสิริน ธนศรีวนิชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด, นางสาวสุวิตา จรัญวงศ์กรรมการบริหาร    บริษัท เทลสกอร์ จำกัด, สพ.ญ.หทัยรัตน์ พรรณาปยุกต์ กรรมการผู้จัดการ ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวชั่น จำกัด, นางสาวอโณทัย ดลพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาอีเล็คโทรนิค, นายอดิศร อนันอนุสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพค ออริจิ้น จำกัด และ นายอุดร คงคาเขตร New Growth Platforms Business Director บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

Comments (0)

ชวนครูสอนภาษาอังกฤษอบรมหลักสูตรออนไลน์  “New Zealand Global Competence Certificate and English Teacher Training programme”

ชวนครูสอนภาษาอังกฤษอบรมหลักสูตรออนไลน์ “New Zealand Global Competence Certificate and English Teacher Training programme”

Posted on 26 กรกฎาคม 2021 by writer


ช่อทิพย์ ประมูลผล
  หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ฝากเชิญชวนคุณครูสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นทั่วประเทศ ส่งคลิปวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษ หัวข้อ “What inspired you to become an English teacher and how can you become an inspirational teacher to your students?” ชิงทุนอบรมหลักสูตรออนไลน์  “New Zealand Global Competence Certificate (NZGCC) and English Teacher Training programme” พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและความเป็นพลเมืองโลก มูลค่ากว่า 40,000 บาท ต่อ 1 ทุน รวม 30 ทุน พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจากสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย อ่านรายละเอียด https://bit.ly/3gtvifS และสมัครได้ที่  https://bit.ly/3wfEv23 ภายใน 31ส.ค. 64 นี้

 

Comments (0)

“ชลิต อินดัสทรี” ร่วมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ – สนับสนุนกิจกรรม ต่อลมหายใจให้น้องได้ท้องอิ่ม มอบข้าวสารและอาหารฯช่วงวิกฤติโควิด

“ชลิต อินดัสทรี” ร่วมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ – สนับสนุนกิจกรรม ต่อลมหายใจให้น้องได้ท้องอิ่ม มอบข้าวสารและอาหารฯช่วงวิกฤติโควิด

Posted on 13 กรกฎาคม 2021 by writer

           จากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับปี ส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง มีผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก และด้วยน้ำใจของคนไทย ได้มีหน่วยงานต่างๆจัดตั้งระดมและรับบริจาคขึ้นจำนวนมาก ซึ่งบางโครงการก็ผ่านด้วยดี แต่ยังมีหลายโครงการที่ต้องการการสนับสนุนอีกมาก เช่นเดียวกับ “มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการฯ” ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติกันเลยทีเดียว เนื่องจากขาดแคลนข้าวสารอาหารและของใช้จำเป็นต่างๆ ซึ่งบริษัท ชลิต อินดัสทรีฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นต่างๆของมูลนิธิฯ จึงได้ร่วมต่อลมหายใจให้น้องๆผู้พิการเหล่านี้ร่วมฝ่าฟันผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้

DSC_2303-1_resize_resize

            และเมื่อเร็วๆนี้ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” ได้ร่วมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมมอบข้าวสาร อาหาร และของใช้จำเป็นสำหรับน้องๆผู้พิการ ซึ่งเป็นนักเรียนประจำและเจ้าหน้าที่ผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการมากกว่า 800 คน โดยมี นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จ.ชลบุรี

            โดย นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายอันเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR มาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และล่าสุดหลังทราบข่าวว่ามูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิค 19 เนื่องจากยอดผู้บริจาคลดลง จนส่งผลให้มูลนิธิฯขาดแคลนข้าวสารอาหารและของใช้จำเป็นต่างๆสำหรับน้องๆนักเรียนประจำซึ่งเป็นผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้พิการที่ทางมูลนิธิฯต้องรับผิดชอบดูแลอยู่เป็นจำนวนมาก  ทางบริษัท ชลิต อินดัสทรีฯ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ให้ดำเนินต่อไปได้ ในการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ   โดยคาดว่าน้องๆนักเรียนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีภาวะโภชนาการที่ดีซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

131424592_4193649403983084_2200859712690612042_n_resize

            ทั้งนี้ ได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ  ที่ตระหนักดีถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม โดยที่ผ่านมา ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน  ซึ่งเชื่อว่าพลังจากความมีน้ำใจและการร่วมมือกันจะนำพาให้สังคมดีขึ้นได้ อาทิ โครงการ “ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง” เพื่อน้องๆโรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส และโครงการอื่นๆ เป็นต้น

            ส่วนทางด้าน ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ : กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ขอขอบคุณ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ที่มอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับผู้พิการฯในครั้งนี้ สำหรับเรื่องของอาหาร ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ณ เวลานี้ เนื่องจาก สต๊อกข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นของมูลนิธิลดลงอย่างมาก เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤติก็ว่าได้ จึงวอนขอความเมตตา ผู้มีจิตศรัทธาหรือพอจะมีกำลัง ให้ช่วยบริจาคข้าวสาร อาหารและของใช้จำเป็นต่างๆ อาทิ  นม กระดาษทิชชู่  น้ำมันพืช หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทั้งแบบเจลและแบบน้ำ เป็นต้น เพื่อต่อลมหายใจให้คนพิการ ให้ท้องอิ่ม มีแรงสู่ชีวิตต่อไป  ที่ผ่านมาเราได้เผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ยอดบริจาคลดลงอย่างหนัก วันนี้เป็นช่วงเวลาที่คนไทยต้องช่วยกันผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้

thumbnail_IMG_4736_resize

            สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธา สามารถมอบมอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับผู้พิการได้ หรือโอนเงินผ่านผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 ทั้งนี้นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้หรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8100, 8102 มือถือ 099-394-4795, 094-665-2223

ปิดความเห็น บน “ชลิต อินดัสทรี” ร่วมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ – สนับสนุนกิจกรรม ต่อลมหายใจให้น้องได้ท้องอิ่ม มอบข้าวสารและอาหารฯช่วงวิกฤติโควิด

น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Posted on 12 กรกฎาคม 2021 by writer

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประสูติวันที่ 13 กรกฎาคม 2500 ณ Guy’s Hospital ลอนดอน สหราชอาณาจักร ทรงเป็นธิดาพระองค์ใหญ่ของ หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ทรงเป็นทั้งพระภาติยะและอดีตพระสุณิสาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระธิดาพระองค์เดียว คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Ong_Som_01_resize

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงทุ่มเทพระหทัยและพระวรกายบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านงานการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยมิได้คำนึงถึงความยากลำบากใดๆ ทรงมีความสนพระทัยและทรงทุ่มเทช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากลำบากทั่วประเทศในด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยดีถ้วนหน้า ทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาดไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการ รวมทั้งมูลนิธิด้านการแพทย์ อาทิ โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย, โครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเอดส์, กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย, กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก, กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก, มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร, มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย เป็นต้น

          โครงการที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ และต่อการดำเนินงานของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ในปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน ได้ประทานข้อแนะนำการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เสด็จเป็นประธานในงานเทียนส่องใจในวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี พร้อมให้ผู้ติดเชื้อและคนที่ทำงานด้านเอดส์เข้าเฝ้ารับประทานพระดำรัสอย่างใกล้ชิด และยังทรงประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งเป็นกองทุนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัวทั้งด้านการรักษา จัดหายาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งการสังคมสงเคราะห์ อาทิ โครงการ “ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก” สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย และ โครงการ “คืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเอดส์” สภากาชาดไทย เป็นต้น “กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์” สภากาชาดไทย  ได้ให้การสนับสนุนยาต้านไวรัสสำหรับหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่มาฝากครรภ์ช้า ยาต้านไวรัส ยาเรียลทิกราเวียร์ จะให้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์ทั้งคนไทยและชาวต่างด้าว ทั้งที่มีสิทธิ์และไร้สิทธิ์สวัสดิการสุขภาพ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้ได้ผลทั่วถึง โดยยาต้านไวรัสนี้จะช่วยลดปริมาณเชื้อเอชไอวี และยายังสามารถส่งผ่านจากรกแม่ ไปสู่ทารกได้ดี ทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก

ทรงตรัสกับแพทย์ที่เข้าร่วมกองทุน_06มีนาคม2552_resize

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้ประทานเงินจำนวน 1 ล้านบาทเพื่อก่อตั้งกองทุนและเสด็จมาทรงเปิดกองทุน ซึ่งประทานชื่อว่า “กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” เมื่อ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544  โดยมีพระดำริว่าอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ยากไร้ทั่วประเทศ และทรงรับสั่งเมื่อจัดตั้งว่า “กองทุนนี้มิใช่เพื่อโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งแต่จะกระจายไปทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ขอรับความช่วยเหลือให้แก่คนไข้” ในปี 2560 และ 2561 ได้ทรงประทานเงินส่วนพระองค์อีกปีละจำนวน 1 ล้านบาท ปัจจุบันได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศในรพ.กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษายาเคมีบำบัด ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าเดินทางมาตรวจรักษา ค่าที่พัก ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการพิเศษ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางการรักษาโรคมะเร็งในเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากการรักษาแล้ว ทางกองทุนฯยังได้ช่วยเหลือให้เด็กมีโอกาสทุพพลภาพน้อยลงด้วย

          นอกจากนี้ทรงทรงรับมูลนิธิต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์ รวมทั้งจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการ อาทิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์), มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา (ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์), มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดพระชนม์ชีพ), มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว, มูลนิธิบ้านบางแค, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของศาลเยาวชนและครอบครัว, มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง, มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา, มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี, สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย, สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ, โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา, วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นต้น

BBN_6847-1_resize

          นับได้ว่าทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติ ในฐานะสมาชิกพระราชวงศ์ สนองเบื้องพระยุคลบาท มีพระกรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทรงพระคุณแก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของประชาชนทั่วไป

          13 กรกฎาคม นี้ ตรงกับวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและขอถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

ปิดความเห็น บน น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ให้เยาวชนผู้พิการได้เรียนจนจบระดับ ปวช. และ ปวส.ช่วงโควิดนี้

เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ให้เยาวชนผู้พิการได้เรียนจนจบระดับ ปวช. และ ปวส.ช่วงโควิดนี้

Posted on 07 กรกฎาคม 2021 by writer

           วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดโครงการ “ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษา” ขึ้นเพื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ เป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับคนพิการแห่งแรก! ของภาคอีสาน และเพื่อเป็นทุนการศึกษาพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาผู้พิการต่อไป…

ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีฯหนองคาย3_resize

           นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดเผยว่า  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรถวาย พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ พระราชทานผ้าไต_resize

           สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นสถานศึกษาสำหรับคนพิการแห่งแรกของภาคอีสาน ก่อตั้งขึ้นปี 2553 เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมให้นักศึกษาผู้พิการ ปี 2560 เปิดเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และล่าสุดปี 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

ภาพกิจกรรมหนองคาย_๒๑๐๗๐๕_4_resize

           ทั้งนี้ การจัดตั้งวิทยาลัยฯ  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการมีวุฒิการศึกษา รวมทั้งฝึกวิชาชีพให้แก่คนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มแม่น้ำโขง วิทยาลัยฯ เป็นโรงเรียนประจำ มีหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พร้อมอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นสื่อทันสมัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น คือ หลักสูตรเบเกอรี่ และ หลักสูตรช่างวีลแชร์ โดยทุนการศึกษานี้จะช่วยให้เยาวชนผู้พิการได้ศึกษาจนจบระดับ ปวช. – ปวส. และช่วยให้มีงานทำ ช่วยเหลือตัวเอง-ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

           “ปัจจุบันวิทยาลัยมีนักศึกษาพิการที่อยู่ในความดูแลกว่า 70 คน  คาดว่าปีหน้า(2565)จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น100 คน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ สามารถผลิตแรงงานคนพิการไปเป็นบุคลากรระดับมืออาชีพเพื่อทำงานรับใช้สังคมมาแล้วกว่า 628 คน  วิทยาลัยฯเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร งบประมาณหลักมาจากการบริจาค แต่ด้วยสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดโควิด–19 เศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริจาคลดลง –การดำเนินชีวิตของคนพิการก็ลำบากมากขึ้น ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 20% แต่ 80 % ต้องขอการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ โดยเรามีรายจ่ายประมาณ 8 แสน – 1ล้านบาทต่อเดือน ทั้งนี้เราได้จัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการดูแล”  ผู้อำนวยการฯ กล่าวในตอนท้าย

ภาพกิจกรรมหนองคาย_๒๑๐๗๐๕_12_resize

           ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาตามกำลังศรัทธา สามารถร่วมบริจาคได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือ บริจาคโดยโอนเงินเข้าชื่อบัญชี มูลนิธิพระมาหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 342-3-04294-8 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางอัจจิมา ชวลิตธำรง โทรศัพท์ 081 723 5949  อีเมล์ ajima@mahatai.org

ปิดความเห็น บน เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ให้เยาวชนผู้พิการได้เรียนจนจบระดับ ปวช. และ ปวส.ช่วงโควิดนี้

SIBA เสริมความรู้คนทำงานเปิดคอร์สระยะสั้น Microsoft office camp เรียนจบมีใบประกาศฯกรมพัฒน์ฯ เพิ่มความมั่นใจสู้ภัยยุคโควิด

SIBA เสริมความรู้คนทำงานเปิดคอร์สระยะสั้น Microsoft office camp เรียนจบมีใบประกาศฯกรมพัฒน์ฯ เพิ่มความมั่นใจสู้ภัยยุคโควิด

Posted on 29 มิถุนายน 2021 by writer

          “SIBA” สถาบันการศึกษายุคใหม่ เน้นการเรียนการสอนคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกอาชีพในอนาคต สู่ความสำเสร็จในวิชาชีพ ผนึกกำลังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาความรู้คนทำงานเปิดหลักสูตรระยะสั้น Microsoft  office camp  การศึกษาแนวใหม่ ที่จะเป็นการอบรมโปรแกรมพื้นฐานในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ กับ 3 โปรแกรมคุณภาพ คือ  โปรแกรม Word,  Excel และ Power point โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรองหลักสูตรฯ พร้อมการทดสอบมาตรฐาน จบแล้วได้รับใบประกาศจากกรมพัฒน์ฯ และวิทยาลัยฯ การรันตีคุณภาพระดับสากล ยืนยันความสามารถในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อถือ เป็นใบเบิกทางในการทำงานได้…

BEL_3014-1_resize

          ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการ SIBA (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี) เปิดเผยว่า SIBA เป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อย่างตรงจุด มีหลักสูตรที่หลากหลายสาขาครบทุกด้านของธุรกิจทันสมัย- มีความยืดหยุ่นและเข้ากับยุคปัจจุบัน โดยเน้นการเรียนการสอนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ตอบโจทย์อาชีพในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ล่าสุด SIBA จึงเปิดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น Microsoft  office camp ขึ้น เพื่อให้กลุ่มคนทำงานที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของคุณครู หรือพนักงานบริษัทที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความชำนาญมากขึ้น

          สำหรับหลักสูตรระยะสั้น Microsoft  office  เป็นการอบรมโปรแกรมพื้นฐานในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ รับรองหลักสูตรโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและจบอบรมจะได้รับใบประกาศจากกรมพัฒน์ฯ และวิทยาลัยฯ ด้วย โดยผู้เข้าอบรมจะมีหลักฐานยืนยันความสามารถในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับว่าได้ผ่านการอบรม Microsoft  office และมีทักษะสูงขึ้น-น่าเชื่อถือ เป็นใบเบิกทางสำหรับให้สถานประกอบการหรือนายจ้างได้กำหนดระดับชั้นความสามารถของพนักงาน โดยอาศัยมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งองค์กรใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เข้าทำงานได้ตามเหมาะสมด้วย

E-Poster_HSK

          หลักสูตร  Microsoft  office camp  นี้สามารถเรียนได้ทั้งที่วิทยาลัย หรือ ออนไลน์จัดสอนโปรแกรมต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงต่อโปรแกรม รวม  9 ชั่วโมง และทดสอบอีก 3 ชั่วโมง ในเวลา 2 วัน ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แล้วสอบทันทีหลังจบการเรียน โดยแบ่งระดับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนเพื่อการจัดกลุ่มเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็น 3 ระดับ และแบ่งการเรียนเป็น 3 โปรแกรมเพื่อง่ายต่อการเรียนการสอนให้เข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  คือ

          1.โปรแกรม Word การสร้างเอกสาร แถบเครื่องมือมาตรฐาน การใส่รูปร่างอัตโนมัติกล่องข้อความ การสร้างและจัดตาราง ฯลฯ

          2.โปรแกรม Excel การสร้างงาน กำหนดแผ่นงาน การจัดการข้อมูลต่าง ๆ การอ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน การใช้ฟังก์ชั่น อัตโนมัติ ฯลฯ

          3.โปรแกรม Power point สร้างงานนำเสนอ ปรับมุมมองนำเสนอ นำเสนอ Workshop ฝึกสร้าง Active Presentation ทุกขั้นตอน

          “ทั้งนี้แต่ละโปรแกรมจะได้เรียนพร้อมปฏิบัติจริง ทั้ง 3 โปรแกรม ในราคาพิเศษเพียง! 3,000 บาท เท่านั้น ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.ค หรือคลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่ https://siba.ac.th/ หรือโทร. 02-939-3000 และ 092-290-3572” ผู้อำนวยการSIBA กล่าวในท้ายสุด

ปิดความเห็น บน SIBA เสริมความรู้คนทำงานเปิดคอร์สระยะสั้น Microsoft office camp เรียนจบมีใบประกาศฯกรมพัฒน์ฯ เพิ่มความมั่นใจสู้ภัยยุคโควิด

สายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ปรึกษาฟรี! ตลอด24ชม. “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

สายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ปรึกษาฟรี! ตลอด24ชม. “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

Posted on 28 มิถุนายน 2021 by writer

          “1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ “  เป็นสายด่วนที่ช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท ปลุกพลังคนพิการ “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกเรื่อง
ที่คนพิการตกอยู่ในภาวะลำบากหรือมีปัญหา ประสานจัดหางาน ข้อมูลและข่าวสารช่วยเหลือการศึกษา ฝึกอาชีพ รับร้องเรียนร้องทุกข์ และให้คำแนะนำ สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงแนะนำ
ที่ท่องเที่ยวและเดินทาง เผยอยากรู้สิทธิสวัสดิการ การเรียนฟรี อยากมีงานทำ มีรายได้
 ฯลฯ โทรเลย! 1479 สายด่วน คนพิการประชารัฐ พร้อมทั้งโครงการ “เรามีเรา” โทรสายด่วน1300 ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางช่วงวิกฤติสภาวะเสี่ยงโควิด-19 ประสานตรวจเชื้อ – หาโรงพยาบาล แจ้งปัญหา – ความช่วยเหลืออีกด้วย

CF91E1B9-5115-4628-B2AA-79E1DD5818F5-1_resize

          อาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการ ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ เปิดเผยว่า เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ให้เท่าเทียมกับคนปกติ ดังนั้นจึงได้เปิด สายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ  ขึ้น เพื่อปรึกษาปัญหาและพร้อมพัฒนาชีวิตของคนพิการฟรี!  คนพิการสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง แจ้งปัญหาและขอความช่วยเหลือ ทางทีมงานก็จะประสานงานต่างๆให้ และปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนพิการที่พบคือคนพิการไม่อยากออกจากบ้าน เพราะกลัวถูกเอารัดเอาเปรียบหากอยากได้ชีวิตที่ดีกว่านี้ เชื่อว่าเมื่อมีสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ คนพิการเหล่านี้จะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น และจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน

          ทั้งนี้ การบริการ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ มีสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งการรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ – อยากรู้สิทธิสวัสดิการ การเรียนฟรี อยากมีงานทำ อยากร้องทุกข์ รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน การโดนเอารัดเอาเปรียบ แนะนำที่ท่องเที่ยวและการเดินทางและบริการอื่นๆ สู่การดำรงชีวิตอิสระ รวมถึงการเปิดศูนย์ฟื้นฟูอาชีพและศูนย์พัฒนาอาชีพสำหรับคนพิการทั่วประเทศ ที่จะได้ช่วยฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อมให้คนพิการก่อนที่จะประกอบอาชีพหรือเข้าทำงานในสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ หรือทำงานในชุมชนเพื่อปฏิบัติภารกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงนโยบายการรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตามกฎหมาย จึงให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนให้คนพิการมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นด้วยเช่นกัน ดูรายละเอียดได้ที่ www.1479hotline.org 

Print

          ล่าสุดสายด่วนคนพิการ 1479 ยังเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของทีม “เรามีเรา” ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีม
สหวิชาชีพต่างๆ ในการช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อ COVID-19 เกี่ยวกับการหาเตียงและดำเนินการด้านสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดอีกด้วย”  ผู้จัดการศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ กล่าวในตอนท้าย

ปิดความเห็น บน สายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ปรึกษาฟรี! ตลอด24ชม. “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

นิวซีแลนด์เร่งฟื้นฟูการศึกษาระหว่างประเทศ ดึง FutureLearn เเพลตฟอร์มใหม่ ดึงดูดนักเรียนทั่วโลก

นิวซีแลนด์เร่งฟื้นฟูการศึกษาระหว่างประเทศ ดึง FutureLearn เเพลตฟอร์มใหม่ ดึงดูดนักเรียนทั่วโลก

Posted on 24 มิถุนายน 2021 by writer

          การศึกษานิวซีแลนด์ ทุ่มงบ 51.6 ล้านเหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์ เร่งแผนฟื้นฟูการศึกษาระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายพันธมิตรการศึกษากับนานาชาติ เปิดหลักสูตร Global Pathway พร้อมมุ่งพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนในรูปเเบบใหม่ๆ เสริมความแข็งแกร่งระบบการศึกษาให้มีความหลากหลายและยั่งยืน ล่าสุดประกาศร่วมมือกับ FutureLearn.com  เเพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ผ่านออนไลน์ระดับสากลที่มี รวบรวมเอาหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์กว่า 15 แห่งไว้ในเเพลตฟอร์มเดียว หวังดึงดูดนักเรียนจากนานาชาติทั่วโลกที่มีมากกว่า 15 ล้านคน มาศึกษาต่อที่นิวซีเเลนด์

Grant Mc PhersonENZ

          นายกรานท์ แมคเฟอร์สัน (Mr. Grant McPherson) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ Education New Zealand (ENZ) เปิดเผยถึง “แผนฟื้นฟูการศึกษาระหว่างประเทศของประเทศนิวซีแลนด์” ภายในงานสัปดาห์วิชาการด้านการศึกษาระดับนานาชาติ New Zealand Partners Workshop Week 2021 (NZPWW) ซึ่ง ENZ ได้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า การศึกษาระหว่างประเทศ ถือเป็นภาคบริการส่งออกรายใหญ่อันดับ 5 ของนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2019 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79% ที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์มาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียสูงถึง 89,862 คน รวมถึงนักเรียนไทยกว่า 3,000 คน

          รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 51.6 ล้านเหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์ สำหรับแผนงานอนาคตและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูการศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้ภาคส่วนการศึกษาระหว่างประเทศของนิวซีเเลนด์มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงพันธมิตรกับสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการมุ่งพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนในรูปเเบบใหม่ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมการศึกษาของนิวซีแลนด์ให้มีความหลากหลายและยั่งยืน

          ล่าสุด ENZ ประกาศสร้างความร่วมมือครั้งใหม่กับ FutureLearn.com แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่นำเสนอคอร์สออนไลน์จากพันธมิตรด้านการศึกษาและพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 250 ราย ให้แก่ผู้เรียนกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก โดยการผนึกกำลังของ ENZ กับ FutureLearn และสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ครั้งนี้ เพื่อนำเสนอคอร์สออนไลน์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 15 แห่งของนิวซีแลนด์ให้แก่ผู้เรียนทั่วโลก โดยนำเสนอหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่การศึกษาด้านความยั่งยืน ทั้งสำหรับผู้เรียนและผู้สอนในหลายสาขา เช่น เกษตรกรรมยั่งยืน ภาษาอังกฤษเพื่อความยั่งยืน และการสร้างแรงงานยั่งยืน

ENZ_Studyinnewzealand_ThinkNEW (2)_1_resize

          จากความร่วมมือกับ FutureLearn ครั้งนี้จะช่วยขยายโอกาสให้ผู้เรียนจากทั่วโลกได้สัมผัสกับประสบการณ์การศึกษาระดับนานาชาติของนิวซีแลนด์ได้ง่ายขึ้นในช่วงที่หลายประเทศมีข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง โดยผู้เรียนจากทั่วโลกสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพเเละเป็นเทรนด์ฮิตของคนรุ่นใหม่ที่ ENZ ได้รวบรวมคอร์สต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยี สถาบันอาชีวศึกษา ผู้ให้ความรู้เรื่อง EdTech รวมถึงนักพัฒนาเทคโนโลยี VR การสร้างแบบจำลอง 3 มิติแอนิเมชั่น  นักออกแบบเกม การเพิ่มทักษะเทคโนโลยีและความสามารถด้านดิจิทัล และผู้ให้ความรู้เฉพาะทาง เช่น Media Design School มาไว้ในเเพลตฟอร์มเดียวเป็นครั้งเเรก เพื่อให้ผู้เรียนทั่วโลกที่มีมากกว่า 15 ล้านคน ได้เข้ามาเลือกเรียนตามความชอบเเละถนัด หลักสูตร VR หลักสูตร เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.futurelearn.com/courses/collections/study-new-zealand

          จะเห็นว่านิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับบทบาทการศึกษาระหว่างประเทศในการช่วยแบ่งปันความรู้และสร้างเสริมศักยภาพมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เปิดหลักสูตรระยะสั้น New Zealand Global Competence Certificate (NZGCC) โดยร่วมมือกับพันธมิตรการศึกษาทั่วภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศไทย, เวียดนาม, ญี่ปุ่นและเกาหลี ที่สอนทักษะแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เช่น การตระหนักรู้ในตนเองทางวัฒนธรรม การเอาใจใส่ต่อวัฒนธรรมอื่นๆ และการเชื่อมความพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือกับ NCUK ของอังกฤษ เปิดสอน “หลักสูตร Global Pathway to New Zealand” ที่ช่วยให้นักเรียนจากกว่า 30 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย สามารถเริ่มต้นการเดินทางมาศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ได้ ผ่านศูนย์การศึกษาที่ได้รับการรับรองจำนวน 81 แห่งในประเทศของตน

          นิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้นักศึกษาเป็นนักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักแก้ปัญหา และผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการเสริมสร้างนักเรียนสู่ทักษะในอนาคต โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในด้านการจัดการศึกษาได้ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากการจัดอันดับของ Worldwide Educating for the Future Index 2019 โดย The Economist Intelligence Unit

ENZ_Studyinnewzealand_ThinkNEW_1_resize

          นอกจากจะได้รับการยอมรับเป็นเมืองแห่งการศึกษาแล้ว จากวิกฤตการระบาดโรคโควิด-19 นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับคำชมจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการที่เข้มข้นรวดเร็ว เพื่อดูแลผู้คนในนิวซีแลนด์ ซึ่งรวมถึงนักเรียนต่างชาติ มีการช่วยเหลือด้านการเงิน ด้านสังคม การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร และมาตรการด้านสุขภาพ การตรวจ วินิจฉัยและการรักษา รวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนต่างชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายปลายทางด้านการศึกษานานาชาติชั้นนำของโลกโดยในแต่ละปีมีนักเรียนนานาชาติกว่า 125,000 คนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และล่าสุดเมืองโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ ครองอันดับ 1 เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี 2021จากการสำรวจ The Economist Intelligence Unit อีกเช่นเดียวกัน

ปิดความเห็น บน นิวซีแลนด์เร่งฟื้นฟูการศึกษาระหว่างประเทศ ดึง FutureLearn เเพลตฟอร์มใหม่ ดึงดูดนักเรียนทั่วโลก

SHOCK ABSORBER MOUNTING V2

ชลิต อินดัสทรีฯ แนะนำ เบ้าโช้คอัพบน-ล่าง

Posted on 24 มิถุนายน 2021 by writer

          บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ และอะไหล่ยางสำหรับใช้ในรถยนต์ภายใต้แบรนด์ “POP”  แนะนำ “เบ้าโช้คอัพบน-ล่าง”  ผลิตจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นดี เจาะกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งรถเก๋ง รถกระบะ และรถเพื่อการพาณิชย์ (สิบล้อ) เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นตัวยึดชุดโช้คอัพเข้ากับโครงรถ เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสปริงโช้คอัพและอะไหล่ช่วงล่างของรถทั้งคัน ปรับทิศทางการหมุนของโช้คอัพ ถ้าขับรถที่เบ้าโช้คอัพมีการชำรุด จะทำให้ช่วงล่างรถยนต์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นและส่งผลต่ออะไหล่ชิ้นอื่นๆให้ได้รับความเสียหายตามไปด้วย

          ผู้ประกอบการและลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด “POP เบ้าโช้คอัพบน-ล่าง” และชิ้นส่วนอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์  “POP” ที่ร้านอะไหล่รถยนต์ชั้นนำใกล้บ้าน ตัวแทนจำหน่าย หรือเยี่ยมชมที่เว็บไซต์บริษัท http://www.chalitindustry.com หรือโทร 02 8026400  หรือ Email: info@chalitindustry.com

ปิดความเห็น บน ชลิต อินดัสทรีฯ แนะนำ เบ้าโช้คอัพบน-ล่าง

Education New Zealand taps into global market of over 15 million learners through new country-branded platform

Posted on 21 มิถุนายน 2021 by writer

           As the world moves online, more than 15 quality New Zealand education providers are taking a selection of online courses to global learners.

           Education New Zealand Manapou ki te Ao (ENZ) has today announced a new partnership with FutureLearn, which for the first time will provide courses from more than 15 New Zealand education providers on one centralised platform, to reach more than 15 million learners worldwide.

           As part of Education New Zealand’s Partners’ Workshop Week, FutureLearn will be launched to nearly 500 international education stakeholders this week as an example of how New Zealand is diversifying its education offering for those who can’t travel here.

           FutureLearn is an online learning platform that offers learners and educators online courses. A selection of quality short courses will be offered by a variety of New Zealand education providers, including four leading universities, EdTech providers and blue-chip private training establishments Media Design School and TechFuturesLab. There will also be courses co-branded between New Zealand’s national vocational education body, Te Pūkenga, and several of its ITP subsidiaries including Wintec and NMIT.

           The courses include options for both learners and teachers across areas such as sustainable agriculture, Te Reo Māori, English language and growing a sustainable workforce.

           Sustainability is increasingly important in students’ study choices. To cater for this, more than half of the courses are themed around sustainability.

           ENZ’s General Manager of Partnerships and Marketing Paul Irwin said the short courses will provide global learners with a taste of a New Zealand international education experience, while also giving education providers a new way to reach learners.

           “This is a key step in Education New Zealand’s strategy to take a New Zealand education experience to more learners, without the need to get on a plane.

           “For the first time, this online platform gives us a New Zealand ‘shop window’ for learners to sample the innovative ways of learning our education sector has to offer. This pilot will enable us to learn and make adjustments as we diversify the way we deliver and make international education more accessible to more global learners, as well as continuing to reshape what international education looks like in a post-COVID world.

           “The sustainability-themed courses also enable us to test interest in study relating to global causes where New Zealand has expertise,” Irwin said.

           The FutureLearn pilot will showcase some of New Zealand’s burgeoning EdTech sector with VR, 3D-modellling and animation courses from VR Voom, as well as an introductory Te Reo course from Edumaxi.

           Tertiary education organisation The Mind Lab aligns digital skills, technology and capabilities with the demands of the contemporary world. Founder Frances Valintine CNZM said ENZ’s partnership with FutureLearn will support New Zealand education providers to reach a global audience and showcase contemporary learning across a diverse range of subject areas.

           “Education New Zealand’s investment in this pilot has helped to remove barriers for New Zealand education providers who want to reach a global audience of learners through innovative modes of delivery.

           “This is exciting for the New Zealand sector as we broaden our reach from onshore delivery to online,” Valintine said.

           The average length of the courses on offer are seven hours of learning. Learners can access the courses for free, choose to pay to upgrade and receive a digital certificate and longer access to course materials, or subscribe to FutureLearn and get unlimited access to content.

See more here: https://www.futurelearn.com/courses/collections/study-new-zealand

  • Education New Zealand is the government agency responsible for building international education to benefit New Zealand socially, culturally and economically. For more information, visit enz.govt.nz

 

  • FutureLearn is a London-based online education platform [jointly owned by the UK’s Open University and The SEEK Group] with an existing community of approximately 15 million learners globally

 

  • All universities in New Zealand are ranked within the top three percent (top 500) worldwide according to the QS World University Rankings
  • Participating New Zealand education providers include:

o  University of Canterbury

o  University of Otago

o  University of Waikato

o  Auckland University of Technology (AUT)

o  Nelson Marlborough Institute of Technology

o  The Mind Lab

o  Chasing Time English

o  Tech Futures Lab

o  VR Voom

o  Languages International

o  Wintec

o  International Culinary Studio

o  Intuto / Edumaxi

o  Amy.app

o  Media Design School.

ปิดความเห็น บน Education New Zealand taps into global market of over 15 million learners through new country-branded platform

สิงหาคม 2021
พฤ อา
« ก.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

RELATED SITES