Archive | มกราคม 10th, 2024

2 ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ : หนองคายฯ และพัทยา เปิดรับน้องผู้พิการเรียนฟรี! สร้างโอกาสสู่อาชีพยั่งยืน…

2 ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ : หนองคายฯ และพัทยา เปิดรับน้องผู้พิการเรียนฟรี! สร้างโอกาสสู่อาชีพยั่งยืน…

Posted on 10 มกราคม 2024 by writer

412387289_759051389594711_resize

           วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปิดรับสมัครคนพิการเข้าเรียนฟรี! ประจำปีการศึกษา 2567   กับหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับ  ปวช. ปวส.  วิชาชีพระยะสั้น  การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ เพื่อช่วยนักเรียน นักศึกษาผู้พิการได้มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตนเองและมีงานทำมากขึ้น รวมถึงการฝึกอาชีพ  พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป  ท่านที่สนใจสมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30เมษายน 2567  และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 เมษายน 2567 และผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาน้องๆ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

           นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เปิดเผยว่า  ปัจจุบัน ว.เทคโนโลยีฯ หนองคาย เป็นสถานศึกษาสำหรับคนพิการแห่งแรกของภาคอีสาน ก่อตั้งขึ้นปี 2560 ซึ่งจัดฝึกอบรมให้นักศึกษาคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถผลิตแรงงานคนพิการไปเป็นบุคลากรระดับมืออาชีพเพื่อทำงานรับใช้สังคมมาแล้วกว่า 628 คน

อ,สัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผอ.ว (2)_resize

           ในปีการศึกษา 2567 นี้ จะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาคนพิการใหม่เพื่อเข้าเรียน โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน 4 หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(รับ ม.3)  2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับ ม.6) 3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อายุ 15 ปีขึ้นไป และ 4.หลักสูตรระยะสั้น อาทิ หลักสูตรเบเกอรี่ และหลักสูตรช่างวีลแชร์ โดยการศึกษานี้จะช่วยให้เยาวชนคนพิการได้ศึกษาจนจบระดับ ปวช. – ปวส. และช่วยให้มีงานทำ ช่วยเหลือตัวเอง-ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

           ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย มีหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พร้อมอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นสื่อทันสมัย โดยจะเปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2567 ซึ่งผู้พิการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ที่ ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ หรือ fb วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ  LINE @09426447137 www.nrtc.ac.th หรือ โทร.042 465 645 /094 264 7137/084 599 8542

ผอ.ว.เทคโนโลยีฯ พัทยา 2_resize

           ส่วนทางด้านนายคำพันธุ์ ราชดา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา  กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยฯ ซึ่งเปิดสอนวิชาชีพแก่คนพิการมาแล้วกว่า 30 ปี และคนพิการมีงานทำอย่างยั่งยืนไม่ต่ำกว่า 4,000 คน  ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาคนพิการใหม่เพื่อเข้าเรียนเช่นกัน โดยมีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ 1.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส) ประกอบด้วย 1.สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นคนพิการประเภท 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มีวุติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่อายุไม่เกิน 25 ปี มีสิทธิขอรับทุน กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อีกด้วย 2.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดทั้งหมด 2 สาขาด้วยกันคือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม)  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  คุณสมบัติผู้สมัคร  เป็นคนพิการประเภท 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 3.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1 ปี คือหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน รับผู้ที่จบจากการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำอายุไม่เกิน 17 ปี และหลักสูตรที่ 4) คือ หลักสูตรเตรียมวิชาชีพ รับผู้ที่เรียนไม่จบหรือไม่เคยเรียนมาก่อน โดยมีหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน โดยจะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ยังไม่ผ่านการเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่มีพื้นฐานทางการศึกษามาก่อน เช่นทักษะการอ่าน การเขียน โดยหลักสูตรนี้  จะช่วยยกระดับความรู้ของนักเรียนให้สามารถศึกษาในระดับสูงต่อไป โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.086 6163 501 อ.มงคล สำนักงานธุรการ 038 196 494

S__13148294

           ทั้งนี้ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่ 295 6 00370 4 โทร 094 264 7137 และบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์ สามาถนำใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หรือ โทร 038 196 494,  089 403 5950  โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาพิการให้มีโอกาสทางการศึกษา และมีงานทำมากขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการบริหารงาน
ค่าสาธารณูปโภค การจัดการศึกษาฝึกอาชีพ  พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการให้มี Independent life อย่างยั่งยืนต่อไป

ปิดความเห็น บน 2 ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ : หนองคายฯ และพัทยา เปิดรับน้องผู้พิการเรียนฟรี! สร้างโอกาสสู่อาชีพยั่งยืน…

2 เซเลบเสริมมงคลด้วยจิวเวลรี่บ่งบอกไลฟ์สไตล์… รับปีมังกรสุดปัง!

2 เซเลบเสริมมงคลด้วยจิวเวลรี่บ่งบอกไลฟ์สไตล์… รับปีมังกรสุดปัง!

Posted on 10 มกราคม 2024 by writer

           เทรนด์มาแรงและอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องคงไม่พ้น เครื่องประดับสายมู ที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นได้รับความสนใจอย่างมากเพราะความเชื่อต่างๆ ส่งเสริมด้านจิตใจและส่งผลบวกมากมาย ทั้งด้านความรัก สุขภาพ เงินทอง การงาน หรือเรื่องอื่นๆตามที่ใจขอก็สมปรารถนา ที่จะนำพามาแต่ความสุขและความโชคดี อีกทั้งปัจจุบันได้มีการสร้างสรรค์ ดีไซน์เครื่องประดับให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ใส่ติดตัว เสริมสิริมงคล ความสง่างาม สวยงาม และเสริมความมั่นใจอีกด้วย…

คุณหญิงนุ่น และคุณกิ๊ก1_resize

           “NGG JEWELLERY” อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี โดยนางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่า  “NGG JEWELLERY ได้มีคอลแลคชั่นรับปีมังกร มีให้เลือกหลากหลายทั้งดีไซด์สวยหรู เก๋ ให้ได้เลือกเพื่อเสริมความโชคดีเป็นสิริมงคล และสื่อถึงความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี  ด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100%   ภายใต้การบริหารมืออาชีพทั้งประสบการณ์และความรู้ตามมาตรฐานสากล ด้วยสินค้าคุณภาพระดับเวิลด์คลาส  ในทุกมิติโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย  สินค้าผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีห้องปฏิบัติการ (Lab) ระดับมาตรฐานสากล พร้อมนักอัญมณีศาสตร์ควบคุมอย่างใกล้ชิด รวมถึงการรับประกันสินค้าแท้  100% อีกด้วย

2 สาวเซเลบ  แนะทริคความเชื่อกับเครื่องประดับที่ใส่ยังไงให้ปังและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ เสริมมงคลรับปีมังกรทอง…

คุณหญิงนุ่น - ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล 02_resize

           คุณหญิงนุ่น – ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล เรื่องสายมูเป็นความเชื่อของแต่ละคน สำหรับนุ่นคิดว่าถ้าเป็นความเชื่อของเราแต่จะไม่งมงาย เราเป็นคนทำงาน บางครั้งทุ่มเทอย่างเดียวไม่พอ เราก็ใช้สายมูมาช่วยเสริมแรงใจ กำลังใจก็ทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคได้ ไม่ท้อคะ  ปีมังกรนี้ นุ่นตั้งใจจะไปหาอัญมณีสีเขียวอย่าง  “มรกต” มาสวมใส่พกติดตัวเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองคะ เพราะนุ่นมองว่า สีเขียวอย่างมรกตเป็นต้นกำเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ และสร้างความสวยงามให้ตัวเอง การสวมใส่มรกตนุ่นเชื่อว่าจะช่วยเสริมให้เรามีความโชคดี การเริ่มต้นใหม่ที่ดีไม่สะดุด นุ่นเชื่อค่ะว่า “มรกต” เป็นหนึ่งในอัญมณีที่ศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าที่มีเรื่องราวยาวนาน จะช่วยให้เราพ้นเรื่องร้ายๆและรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรับปีมังกร

           โดยส่วนตัวนุ่นจะชอบเครื่องประดับที่เป็น สร้อยคอ แหวน ต่างหู สร้อยข้อมือคะ ยิ่งประดับเพชรก็จะดูเรียบโก้ และสามารถสวมใส่ได้กับชุดที่นำมามิกซ์แอนด์แมทช์กับจิวเวลรี่จะยิ่งเสริมราศีให้กับผู้สวมใส่ให้ดูดีด้วยคะ ทริคง่ายๆในการซื้อเครื่องประดับเราต้องเลือกจากร้านที่เชื่อถือได้ และมีใบรับประกัน มีดีไซน์ที่สวยถูกใจตรงตามสไตล์ของเรา NGG JEWELLERY” คือแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในใจนุ่น มีสินค้ามากมายให้เลือก เรียกว่าเป็นอาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติที่รวมศาสตร์และศิลป์ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา และอยากฝากถึงสายมูทุกท่านว่ามาเลือกเครื่องประดับที่ NGG JEWELLERYกันเพราะ มีความหลากหลาย ดีไซด์สวย เก๋ เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง ปังปังเสริมบารมีให้ตัวองตลอดปีมังกรกันคะ

           ส่วนทางด้าน ม.ล.สมรดา ชุมพล : ต้องบอกว่ากิ๊กเป็นสายมูตัวจริงเลยคะมีความเชื่อเรื่องโชคลาง เหมือนกันนะคะ มันคือที่พึ่งทางใจคะ พอเราทำเรารู้สึกสบายใจ มั่นใจขึ้น มันก็คือเสริมพลังบวกให้กับเราไปในตัวคะ ทั้งเรื่องงาน ครอบครัว การเงิน ทำให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นได้ สามารถส่งเสริมได้ทุกเรื่องที่เราขอคะ  ปีมังกรนี้ กิ๊กก็ว่าจะไปหาเครื่องประดับที่เสริมและเข้ากับปีมังกรคะ ประเภทใส่แล้วแล้วรวย ใส่แล้วปังนะคะ กิ๊กมีความสนใจในเครื่องประดับเพชรเพราะเชื่อในเรื่องที่จะช่วยในการส่งเสริม ถึงความมั่งคั่ง ความยิ่งใหญ่ การมีชัยชนะ ส่งเสริมบารมีให้แก่ผู้สวมใส่ การเลือกเครื่องประดับนอกจากความสวยงาม มีความหมายดีๆ แต่การที่จะเลือกซื้อจิวเวลรี่กิ๊กก็จะดูทั้งภาพรวมทั้งคุณภาพวัสดุ และดีไซน์ที่เข้ากับตัวเอง รวมถึงสินค้าต้องได้มาตรฐานระดับสากล มาพร้อมการรับประกันที่เชื่อถือได้ค่ะ

คุณกิ๊ก -ม.ล.สมรดา ชุมพล 02_resize

           “ เครื่องประดับที่กิ๊กชอบมากๆ คือ  ต่างหู  สร้อย และก็แหวนแต่ต้องมีดีไซด์สวยเก๋ มีเพชร มีพลอย ประดับด้วยก็ดีคะ  ดูแล้วไม่เรียบจนเกินไป โดยความชอบส่วนตัวกิ๊กมีความชื่นชอบในความขาวบริสุทธิ์ และประกายของเพชร  เมื่อนำมาสวมใส่เป็นเครื่องประดับทำให้กิ๊กมีความมั่นใจและดูสง่างามมากขึ้นค่ะ  กิ๊กจะเลือกซื้อจิวเวลรี่ที่ร้านแบรนด์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ ดูความน่าเชื่อถือชื่อเสียงของร้าน กิ๊กก็จะดูทั้งภาพรวมทั้งคุณภาพวัสดุ  และดีไซน์ที่เข้ากับตัวเอง รวมถึงสินค้าต้องได้มาตรฐานระดับสากล มาพร้อมการรับประกันที่เชื่อถือได้ค่ะ  ความหลากหลายของสินค้า และบริการทั้งก่อนและหลังการขายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะ ซึ่งกิ๊กไว้วางใจ NGG JEWELLERY คะ”

เทศกาลมอบของขวัญนำโชค-1_resize

           สำหรับท่านที่สนใจ… สามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเอง หรือคนที่คุณรักได้แล้วที่ แฟล็กชิพสโตร์ เซ็นทรัลเวิลด์  , เซ็นทรัล ลาดพร้าว , เซ็นทรัล พระราม3 , เซ็นทรัล พระราม2 , เซ็นทรัล  เวสต์เกต , เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ , เซ็นทรัล ภูเก็ต , เซ็นทรัล เชียงใหม่ , เซ็นทรัล อุดรธานี และบริษัทในเครือทั่วไป 33 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีหน้าสาขาทั้งหมด  อีกทั้งยังมีด้าน Online เช่น ทาง website NGG ,  Shopee ,  Lazada และ Allonline เป็นต้น ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และพิเศษสุด! เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1มกราคม -15 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท  ตามมาตรการ “Easy E-Receiptและออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ได้

หรือสามารถสั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร โทร 02- 821-5983  เว็บไซต์ www.nggjewellery.com   Facebook: NGG Jewellery  และ LINE OA: @nggjewellery

ปิดความเห็น บน 2 เซเลบเสริมมงคลด้วยจิวเวลรี่บ่งบอกไลฟ์สไตล์… รับปีมังกรสุดปัง!

มกราคม 2024
พฤ อา
« ธ.ค.   ก.พ. »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

RELATED SITES