Archive | พฤศจิกายน, 2023

DSC_8420_resize

ดีป้า เปิดหลักสูตร ดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่น 1 เพื่อพัฒนากำลังคนดิจิทัล สร้างผู้บริหารยุคใหม่ รองรับอนาคต

Posted on 30 พฤศจิกายน 2023 by writer

DSC_8484_resize

         เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประธานเปิดหลักสูตรคณะผู้บริหาร “ดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่นที่1” พร้อมบรรยายหัวข้อ “ Digital Agenda for Thailand ”  ให้แก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมผู้บริหารรุ่นใหม่จากองค์กรภาครัฐและเอกชน 55 คน เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต และนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ depa  นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ depa  ผศ. (พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตทนานนท์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว  ถ.ลาดพร้าว

         สำหรับหลักสูตร “ดิจิทัลจั๊มสตาร์ท รุ่นที่ 1” จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และเปิดมุมมองด้านเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งยังเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญในอนาคต ได้แก่ Digital Big Data, Digital Automation, Digital Connect และDigital Access และเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารยุคใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรในอนาคต

DSC_8420_resize

         พร้อมกันนี้ การอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital Jumpstart)รุ่นที่ 1”  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 55 คน  คือ นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด นายเกียรติชัย ประกายเกียรติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด นายคชพงษ์ สุภาเพิ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์เวย์ คอนซัลติง จำกัด นายครองภาคย์ ศุขรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎเกณฑ์และวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดร.จอมพล ทองแป้น นักพัฒนานโยบาย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นายจักรทอง ตั้งจิตรเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนเทคโนโลยีดิจิทัล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางสาวจารุวรรณ ภูวจรูญกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานดิจิทัล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายฉัตรชัย ลิ้มสังคมเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์-IT Solutions ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายชวรัส เกรอต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม นายชาคริต คนธรรพ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครราชสีมา เทศบาลนครราชสีมา รศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายณภัทร รัตนกุล Chief IT Advisor, MEDS Venture นายณัฐวัฒก์ ฤทธิ์เรืองนาม ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลดิจิทัล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายทวีศักดิ์ หินอ่อน ผู้จัดการอาวุโส-โครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์ม ดิจิทัล บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นายธนวัฒก์ บุญปัญญา Head of Investment บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด พญ.ธัญนุช สัญชาติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันโรคทรวงอก นายธีวินท์ นิ่มกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีที บราเธอร์ส จำกัด นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสินเชื่อ บริษัท เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด นายนิติ สุขานนท์สวัสดิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้พัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด นายนิธิรุจน์ จิระปรีชาสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายบัณฑิต ปานแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นางสาวปาร์ย อรรถพิสาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) นายพจน์ รงค์นพรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

DSC_8420_resize

นางสาวพัชรินทร์ นิสยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย IT บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด นายพิสิษฐ์ ดวงดีกมลทัศน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อัลติเมท ไซเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด เรือโทภูวิภพ ทองท่าฉาง นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือฯ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นายมหิศร ว่องผาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด พญ.มัลลิกา ชวนเสงี่ยม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นางสาวเมทินี หัตถิ หัวหน้ากองบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลูกค้า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายยศพล มาลีมงคล Business Development Assistant to CEO บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแท๊กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด นางสาวลลิล อนันต์บัญชาชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด นางสาวละออศรี มัทธุรนนท์ ที่ปรึกษา บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด นางสาววิภารัตน์ ทองบุญเมือง ประธานกรรมการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด นายวุฒิชัย ปรีพุทธรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จำกัด นางสาวศรัณย์ญา ยงค์สงวนชัย ผู้บริหาร บริษัท กิตตินครเพลส บางบ่อ 2 จำกัด นายศรุต อุดมการณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด นางสาวศศิธร พำนัก หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นายษณกร กี่สิ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นายสดุดี ลิ่มวิไลกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้า ลิ้มเจี๊ยบฮง จำกัด นางสาวสวรรณกมล จันทรมะโน หัวหน้าส่วนงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายสิทธา อาภาศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายสิทธิชัย เทพไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด นางสาวสินีลาภิศ ธีรพิทยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ Digital Banking ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางสาวสิริกัญญ์ เจริญศิริ กรรมการบริหาร บริษัท แอค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นางสาวสิริมน เทพชะนะกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปิยสยาม กรุ๊ป (2001) จำกัด นายสุดเขต ยงค์เจริญชัย รองประธานฝ่ายขาย บริษัท จีไอเอส จำกัด นายสุพศิน เข็มทอง ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด นายอภิรมย์ คำแสง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเมล จำกัด นายอมฤต ฟรานเซน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สพญ.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเจน สมาร์ทซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล แอดวานซ์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ปิดความเห็น บน ดีป้า เปิดหลักสูตร ดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่น 1 เพื่อพัฒนากำลังคนดิจิทัล สร้างผู้บริหารยุคใหม่ รองรับอนาคต

เปิดอาณาจักร NGG JEWELLERY @ CTW พร้อม Celebrate the  Perfect Gift รับปีใหม่

เปิดอาณาจักร NGG JEWELLERY @ CTW พร้อม Celebrate the Perfect Gift รับปีใหม่

Posted on 27 พฤศจิกายน 2023 by writer

DSC_4757_resize

           นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดอาณาจักร “NGG JEWELLERY” Flagship Store @ Central World ชั้น 1 โซนเครื่องประดับ อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งดีไซน์และโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าทุกชิ้นผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% มาที่เดียวครบจบทุกความต้องการ รวมทั้งจัดงานฉลอง Let’s Celebrate the Perfect Gift รับเทศกาลแห่งความสุข เลือกช้อปเครื่องประดับมอบเป็นของขวัญให้ตัวเอง, คนที่คุณรัก ฯลฯ ได้แล้ววันนี้ที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ

           โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล อุบลเดชประชารักษ์ม.ล.เอวิตา ยุคล ม.ล.  อรณิช กิติยากร, ม.ล. วรารมณ์ ชุมพล  เป็นต้น มาร่วมงาน ณ อาณาจักร “NGG JEWELLERYเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น1 ถนนราชดำริ เมื่อเร็วๆ นี้

ปิดความเห็น บน เปิดอาณาจักร NGG JEWELLERY @ CTW พร้อม Celebrate the Perfect Gift รับปีใหม่

DSC_9533

หลักสูตร Digital Jumpstart#1 เยือนSEA (Thailand) เสริมประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

Posted on 26 พฤศจิกายน 2023 by writer

DSC_9532_resize

            ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ depa  นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ depa นำคณะผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร Digital Jumpstart รุ่นที่ 1 (DJS#1) เข้าศึกษาดูงาน SEA (Thailand) โดยมี ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Senior Director, Sea Thailand (Shopee, Garena, ShopeePay) ให้การต้อนรับ พร้อมแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ “Game and Esports Marketing: How to Capture the Young Generation” และ “E-commerce: Better Meet the User’s Needs with Data” ให้ DJS#1 พร้อมนำเยี่ยมชมดูงานห้อง E-Sport ซึ่งกีฬาอีสปอร์ต (eSports) เป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก ซึ่งกีฬาชนิดนี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันได้มีทีมกีฬาและการแข่งขัน eSports เกิดขึ้นมากมายในระดับโลก เช่น World Cyber Games championship ซึ่งเปรียบได้กับโอลิมปิคของเกม และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งรายการเหล่านี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก  งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

DSC_9485_resize

            พร้อมกันนี้ ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมศึกษาในหลักสูตร Digital Jumpstart รุ่นที่ 1 (DJS#1) จำนวน 55 ท่าน อาทิ  นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท
อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด นายเกียรติชัย ประกายเกียรติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด นายคชพงษ์ สุภาเพิ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์เวย์ คอนซัลติง จำกัด นายครองภาคย์ ศุขรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎเกณฑ์และวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดร.จอมพล ทองแป้น นักพัฒนานโยบาย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นายจักรทอง ตั้งจิตรเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนเทคโนโลยีดิจิทัล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางสาวจารุวรรณ ภูวจรูญกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานดิจิทัล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายฉัตรชัย ลิ้มสังคมเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์-IT Solutions ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายชวรัส เกรอต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม นายชาคริต คนธรรพ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครราชสีมา เทศบาลนครราชสีมา รศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายณภัทร รัตนกุล Chief IT Advisor, MEDS Venture นายณัฐวัฒก์ ฤทธิ์เรืองนาม ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลดิจิทัล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายทวีศักดิ์ หินอ่อน ผู้จัดการอาวุโส-โครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์ม ดิจิทัล บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นายธนวัฒก์ บุญปัญญา Head of Investment บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด พญ.ธัญนุช สัญชาติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันโรคทรวงอก นายธีวินท์ นิ่มกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีที บราเธอร์ส จำกัด นายนพัชธวัช วงษ์เจริญสิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสินเชื่อ บริษัท เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด นายนิติ สุขานนท์สวัสดิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้พัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด นายนิธิรุจน์ จิระปรีชาสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายบัณฑิต ปานแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นางสาวปาร์ย อรรถพิสาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) นายพจน์ รงค์นพรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

DSC_9533

นางสาวพัชรินทร์ นิสยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย IT บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด นายพิสิษฐ์ ดวงดีกมลทัศน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อัลติเมท ไซเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด เรือโทภูวิภพ ทองท่าฉาง นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือฯ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นายมหิศร ว่องผาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด พญ.มัลลิกา ชวนเสงี่ยม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นางสาวเมทินี หัตถิ หัวหน้ากองบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลูกค้า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายยศพล มาลีมงคล Business Development Assistant to CEO บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแท๊กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด นางสาวลลิล อนันต์บัญชาชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด นางสาวละออศรี มัทธุรนนท์ ที่ปรึกษา บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด นางสาววิภารัตน์ ทองบุญเมือง ประธานกรรมการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด นายวุฒิชัย ปรีพุทธรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จำกัด นางสาวศรัณย์ญา ยงค์สงวนชัย ผู้บริหาร บริษัท กิตตินครเพลส บางบ่อ 2 จำกัด นายศรุต อุดมการณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด นางสาวศศิธร พำนัก หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นายษณกร กี่สิ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นายสดุดี ลิ่มวิไลกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้า ลิ้มเจี๊ยบฮง จำกัด นางสาวสวรรณกมล จันทรมะโน หัวหน้าส่วนงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายสิทธา อาภาศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายสิทธิชัย เทพไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด นางสาวสินีลาภิศ ธีรพิทยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ Digital Banking ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางสาวสิริกัญญ์ เจริญศิริ กรรมการบริหาร บริษัท แอค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นางสาวสิริมน เทพชะนะกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปิยสยาม กรุ๊ป (2001) จำกัด นายสุดเขต ยงค์เจริญชัย รองประธานฝ่ายขาย บริษัท จีไอเอส จำกัด นายสุพศิน เข็มทอง ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด นายอภิรมย์ คำแสง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเมล จำกัด นายอมฤต ฟรานเซน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สพญ.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเจน สมาร์ทซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล แอดวานซ์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ปิดความเห็น บน หลักสูตร Digital Jumpstart#1 เยือนSEA (Thailand) เสริมประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

ENZ Summer_resize

ปิดเทอมใหญ่ไปเปิดประสบการณ์ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ ENZ ชวนพัฒนาภาษาอังกฤษ เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

Posted on 21 พฤศจิกายน 2023 by writer

          หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ชวนน้องๆเยาวชนไทย ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับโครงการเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ (New Zealand Summer Camp) ประจำปี พ.ศ. 2567   เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ทั้งจากในและนอกห้องเรียนกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน

New Zealand Summer 2024 (Wegointer)_resize

          ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคม พ่อแม่ผู้ปกครองมักจะหากิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้น้องๆ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมซัมเมอร์ที่น่าสนใจมากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  ซึ่งนิวซีแลนด์ ถือเป็นอีกหนึ่งในประเทศยอดนิยมของนักเรียนไทย โดยในปีพ.ศ. 2566 พบว่า ตัวเลขนักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการบินไปเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลก ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งจากในห้องเรียนและการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

          สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจให้น้องๆไปเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ มีรายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งว่าโครงการซัมเมอร์นิวซีแลนด์ New Zealand Summer Camp 2024  ประกาศเปิดรับสมัครแล้ว สำหรับน้องๆเยาวชนไทย อายุระหว่าง 11-17 ปี เพื่อไปเรียนนิวซีแลนด์ระยะสั้นตั้งแต่ 3 สัปดาห์- 1 เทอม ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม และเมษายน 2566 ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567  (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน) นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้หลายจุดหมายปลายทาง มีเมืองและระยะเวลาให้เลือกมากมาย อาทิ เมืองChristchurch, Auckland, Napier, Palmerston North, Leeston, Franklin, Paraparaumu และ Te Puke

ENZ Summer_resize

          โครงการเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ เป็นโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียน  จะช่วยให้น้องๆได้เปิดประสบการณ์มากมาย ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเรียนพื้นฐานในระบบการเรียนการสอนจริง สภาพแวดล้อมห้องเรียนนิวซีแลนด์จริงๆ ใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้ทุกอย่างไม่ต่างจากนักเรียนนิวซีแลนด์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ กับกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน พักกับครอบครัวนิวซีแลนด์ที่ดูแลนักเรียนเหมือนคนในครอบครัวจริง ดูแลความปลอดภัย และมีกิจกรรมให้ทำร่วมกัน อีกทั้งยังมีระบบบัดดี้ช่วยฝึกภาษา ได้ฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในชีวิตประจำวันกับครอบครัวนิวซีแลนด์ พบมิตรภาพจากเพื่อนนิวซีแลนด์ และทำให้ได้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดด

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโปรแกรมกับตัวแทนแนะแนวการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ที่ช่วยทั้งการสมัครเรียน รวมทั้งขอวีซ่าและจองรายการต่างๆ และที่พักให้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.learnenglishnewzealand.com/nzsummer หรือ สอบถามได้ที่ Line ID:@NZEnglish

ปิดความเห็น บน ปิดเทอมใหญ่ไปเปิดประสบการณ์ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ ENZ ชวนพัฒนาภาษาอังกฤษ เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

“ดีป้า” สานต่อภารกิจปั้นผู้นำยุคดิจิทัลกับหลักสูตร Digital CEO รุ่น 7 อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตยกระดับผู้บริหารภาครัฐ เอกชน

“ดีป้า” สานต่อภารกิจปั้นผู้นำยุคดิจิทัลกับหลักสูตร Digital CEO รุ่น 7 อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตยกระดับผู้บริหารภาครัฐ เอกชน

Posted on 14 พฤศจิกายน 2023 by writer

 S__17063948_0_resize

          ดีป้า สานต่อภารกิจปั้นผู้นำยุคดิจิทัล กับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7  ที่มีเนื้อหาคลอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนองค์กร การบริหารและการตลาด เนื้อหาความรู้ด้านกว้าง ทั้งเทรนด์และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต นโยบายที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เนื้อหาที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ของวิทยากร มากกว่า 70 ท่าน ทั้งความสำเร็จและความผิดพลาด อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศกว่า 10 องค์กร และต่างประเทศ ณ ประเทศเยอรมนี เผยผลิตและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไปแล้วมากกว่า 500 คน ขอเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566

           ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีการดำเนินโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) มาอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้ง 6 รุ่นที่ผ่านมา ในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 500 คน เปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบของระบบงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) ไว้ด้วยกัน รองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีทักษะและหลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ

           “สำหรับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ขณะเดียวกันก็เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จนสามารถสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้ พลังปัญญาและสามารถนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคต โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน และความเป็นไปเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการจัดทำยุทธศาสตร์ พัฒนาวิสัยทัศน์  กำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและความต้องการของประเทศ จากกรณีศึกษาหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญยังก่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาและการดูงานต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์การสังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์_2_resize

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะประกอบด้วย 5 ส่วนการเรียนรู้ มีขอบเขตเนื้อหา ดังต่อไปนี้

           1.) การพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นในอนาคตของผู้นำยุคดิจิทัล ด้านเทคโนโลยี ด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการตลาด ในยุคดิจิทัล: Digital Technologies, Transformation, Management and Marketing Skills In Digital Era for CEOs

           2.) การพัฒนาทักษะความรู้ในด้านกว้าง (Horizontal Knowledge) เทรนด์และโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต (Future Trends and Opportunities) ที่สำคัญต่อการนำไปประยุกต์กับองค์กร

           3.)  การพัฒนาทักษะความรู้ จากประสบการณ์ ของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ (Experience Sharing) ที่จะทำให้เห็นมุมมองในการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความผิดพลาด (Learning from Success & Failure)

           4.) การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ

           5.)  การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในต่างประเทศ

           โดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด ไม่เกิน 80 ท่าน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 และเริ่มอบรมวันที่ 25 มกราคม– 25 พฤษภาคม 2567 สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์-เสาร์) กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศกว่า 10 แห่ง และประเทศเยอรมนี โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด ใบสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ได้ที่ https://www.depa.or.th/th/digitalceo  หรือติดต่อเบอร์
โทร. 082 449 4598 , 092  963  9562

ปิดความเห็น บน “ดีป้า” สานต่อภารกิจปั้นผู้นำยุคดิจิทัลกับหลักสูตร Digital CEO รุ่น 7 อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตยกระดับผู้บริหารภาครัฐ เอกชน

จัดโบว์ลิ่งการกุศล… สภาทนายความฯ และมูลนิธิพระมหาไถ่

จัดโบว์ลิ่งการกุศล… สภาทนายความฯ และมูลนิธิพระมหาไถ่

Posted on 14 พฤศจิกายน 2023 by writer

DSC_9361_resize

          สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมละโครงการของหน่วยงาน พร้อมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  สู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิด้านกฎหมายแก่คนพิการ การแข่งขันโบว์ลิ่งในครั้งนี้มี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความฯ ประธานเปิดงาน ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์  เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ  นายมานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการ บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หน่วยงานภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ  ร่วมงานฯ ตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง2 ฝ่าย รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เมื่อเร็วๆนี้

DSC_9383_resize

          โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ทีมกิตติมศักดิ์ และทีมทั่วไป ด้านรางวัลการแข่งขันแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความฯ   รางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีม ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก  นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความฯ  และประเภทบุคคลชนะเลิศสามเกมสูงสุด ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ   จากนายสัญญาภัชระ สามารถ  อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ เป็นต้น สำหรับการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ นี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งและบรรยากาศในการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจาก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน นักกีฬา ฯลฯ

DSC_9197_resize

          ทั้งนี้ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่านสามารถช่วยเหลือน้องๆผู้พิการได้ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 342-3-04066-0 ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 089 9367598

ปิดความเห็น บน จัดโบว์ลิ่งการกุศล… สภาทนายความฯ และมูลนิธิพระมหาไถ่

ตามไปดูห้องเรียนจำลองคณิตศาสตร์ประยุกต์ นิวซีแลนด์ ฝึกคิด-ฝึกทำ-มีส่วนร่วม เปลี่ยนเรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่องน่าเรียน

ตามไปดูห้องเรียนจำลองคณิตศาสตร์ประยุกต์ นิวซีแลนด์ ฝึกคิด-ฝึกทำ-มีส่วนร่วม เปลี่ยนเรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่องน่าเรียน

Posted on 13 พฤศจิกายน 2023 by writer

ENZ-2_resize

          “คณิตศาสตร์มีแต่ตัวเลขน่าเบื่อไม่อยากเรียน” ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่จะหาเทคนิคการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ? เพื่อสร้างแรงจูงใจให้น้องๆมุ่งมั่นอยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันมากขึ้น

         มีข้อมูลที่น่าสนใจจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จากประเทศนิวซีแลนด์ โดยอาจารย์เคิร์สตี้ บลันเดลล์ (Ms. Kirsty Blundell) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคณิตศาสตร์และสถิติ โรงเรียนเอวอนเดล คอนเลจ (Avondale College) โรงเรียนมัธยมสหศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีเทคนิคการสื่อสารที่ดีเยี่ยมและการสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีส่วนร่วม มีความรอบรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้เรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการศึกษาคณิตศาสตร์

         ตามไปดูอาจารย์เคิร์สตี้ บลันเดลล์ (Ms. Kirsty Blundell) ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เทคนิคการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เปลี่ยนเรื่องน่าเบื่อให้เป็นเรื่องน่าเรียนได้อย่างไร โดยยกห้องเรียนจำลองการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์แบบนิวซีแลนด์ มาให้น้องๆนักเรียนไทยได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับการจำลองห้องเรียนนิวซีแลนด์ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ  ในหัวข้อ ‘Surface Area of 3D Shapes’  ให้น้องๆนักเรียนไทยได้ร่วมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย รวมถึงการทำงานเป็นกลุ่ม การฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างโมเดลตึกจำลอง แบบ 3 มิติ โดยมีการนำเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบมีปฎิสัมพันธ์  Mentimeter  ซึ่งกิจกรรมห้องเรียนจำลองนิวซีแลนด์นี้ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นภายในงานการศึกษานิวซีแลนด์ และกิจกรรม “ห้องเรียนจำลองแบบนิวซีแลนด์สัญจร” ที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และชลบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

ENZ-1_resize

         อาจารย์เคิร์สตี้ บลันเดลล์ (Ms. Kirsty Blundell) เปิดเผยว่า กิจกรรมห้องเรียนจำลองสัญจรที่นำมาให้กับน้องๆนักเรียนไทยในครั้งนี้ เป็นการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยใช้ 3D มาใช้กับตึกโมเดลจำลองที่เป็นสถาปัตยกรรมของไทย ซึ่งเป็นการนำเรื่องใกล้ตัวมาสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ และให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกลงมือทำด้วยตนเอง โดยแนวคิดของบทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปทรง 3 มิติในโลกแห่งความเป็นจริง นักเรียนจะสำรวจรูปร่างอาคารที่พวกเขาเห็นในชีวิตประจำวัน และจะระบุรูปแบบโครงสร้างเครือข่ายที่ใช้สร้างรูปร่างเหล่านี้ และให้นักเรียนได้ลองสร้างขึ้นเอง พวกเขาจะสามารถคำนวณพื้นผิวของรูปร่างได้ ซึ่งเป็นทักษะที่จะเป็นประโยชน์ในงานต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรม และการออกแบบโครงสร้างต่างๆ

         “จากกิจกรรมห้องเรียนจำลองครั้งนี้ พบว่านักเรียนไทยมีความตั้งใจและมีส่วนร่วมในบทเรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์เป็นอย่างมาก พวกเขามีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับรูปร่างต่างๆ และวิธีการคำนวณพื้นที่ของรูปร่าง 2 มิติ ซึ่งจะช่วยพวกเขาในการคำนวณพื้นที่ผิวของรูปทรง 3 มิติ นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวคิดใหม่ๆได้ดี และจบบทเรียนด้วยการออกแบบอาคารที่สร้างสรรค์ได้ดีทีเดียว” อาจารย์เคิร์สตี้ บลันเดลล์ (Ms. Kirsty Blundell) กล่าวและเสริมว่า

          ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เป็นระบบเอื้อต่อการค้นหาความสามารถที่แท้จริงของเด็ก และสามารถเรียนได้ตามความสนใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ กล้าคิด กล้าทํา มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพ และทักษะการใช้ชีวิตไปพร้อมกัน ซึ่งการที่น้องๆได้เลือกเรียนวิชาที่ตนชอบและถนัด จะทำให้น้องๆมีความสนใจมุ่งมั่นและมีความสุขที่อยากจะเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็น เช่นเดียวกับแนวคิดเรื่องการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เชื่อว่าหากทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตจริง มีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และเข้าถึงได้สำหรับนักเรียน จะสามารถจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและความหลงใหลในวิชานี้ให้กับนักเรียนได้  โดยอาจารย์เคิร์สตี้ บลันเดลล์ ได้แบ่งปันเทคนิคการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้

ENZ-3_resize

  • การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาสำหรับนักเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนอยากจะเรียนมากยิ่งขึ้น
  • ทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตจริง มีความเกี่ยวข้อง และเข้าถึงได้สำหรับนักเรียน เช่นการนำตัวอย่างที่เห็นในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้สามารถจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและชื่นชอบในวิชานี้ให้กับนักเรียนได้
  • มีวิธีการเรียนการสอนอย่างบูรณาการเกี่ยวข้องกับตัวอย่างในชีวิตจริง สร้างกิจกรรมเชิงโต้ตอบ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์
  • การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วม การสร้างกิจกรรมที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม การมีกิจกรรมภาคปฏิบัติในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์สามารถช่วยให้นักเรียนเห็นว่าทักษะต่างๆ มีประโยชน์อย่างไร การใช้บริบทกับสถานการณ์ที่นักเรียนสามารถเกี่ยวข้องได้จะช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมกับหัวข้อมากขึ้น
  • การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจะสามารถช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากจะมีส่วนร่วมกับบทเรียนได้ ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือดิจิทัลมากมายให้เลือกใช้งาน
  • ครูและนักเรียนควรเตรียมตัวก่อนชั้นเรียนและระหว่างชั้นเรียน ว่า เราควรใช้เทคนิคใดเพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
  • ครูควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมและการวางแผนล่วงหน้าสำหรับให้ความรู้ที่ต้องการอย่างกระจ่างชัดและการป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดที่จะทำให้นักเรียนได้ความรู้ที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย

         ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studywithnewzealand.govt.nz

ปิดความเห็น บน ตามไปดูห้องเรียนจำลองคณิตศาสตร์ประยุกต์ นิวซีแลนด์ ฝึกคิด-ฝึกทำ-มีส่วนร่วม เปลี่ยนเรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่องน่าเรียน

คณะผู้บริหาร Digital Jumpstart รุ่น 1 ศึกษาดูงาน EEC Automation Park

คณะผู้บริหาร Digital Jumpstart รุ่น 1 ศึกษาดูงาน EEC Automation Park

Posted on 12 พฤศจิกายน 2023 by writer

DSC_7875-1_resize

          ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ depa พร้อมด้วย นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ depa นำคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่นที่1 จำนวน55 คน อาทิ ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ ดร.จอมพล ทองแป้น รศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกุล นายณัฐวัฒก์ ฤทธิ์เรืองนาม นายทวีศักดิ์ หินอ่อน  นายพจน์ รงศ์นพรัตน์  เรือโทภูวิภพ ทองท่าฉาง  พญ.มัลลิกา ชวนเสงี่ยม ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์  สพญ.อังคนางค์  ชากีร่า บำรุงสรณ์ นายฉัตรชัย  ลิ้มสังคมเลิศ นางสาวจารุวรรณ ภูวจรูญกุล นายจักรทอง ตั้งจิตรเจริญ นายศรุต อุดมการณ์ เป็นต้น ศึกษาดูงาน เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร

DSC_7875-2

          โดยมี นายยุทธศักดิ์ พรมแดง วิศวกรพัฒนาธุรกิจ ออโตเมชั่น พาร์ค ให้การต้อนรับ และบรรยายในหัวข้อ “Data Center กับการส่งเสริมเศรษฐกิจ EEC”   ณ EEC Automation Park บางแสน จ. ชลบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

          ทั้งนี้ EEC Automation Park เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ตั้งอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC เพื่อเสริมสร้างทักษะ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 เป็นหนึ่งในศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs)

ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหาร Digital Jumpstart รุ่น 1 ศึกษาดูงาน EEC Automation Park

เปิดรับด่วน! 3หลักสูตรสุดฮิต สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติฯ ฝึกทักษะ พร้อมหนุนสร้าง – ส่งเสริมอาชีพ

เปิดรับด่วน! 3หลักสูตรสุดฮิต สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติฯ ฝึกทักษะ พร้อมหนุนสร้าง – ส่งเสริมอาชีพ

Posted on 08 พฤศจิกายน 2023 by writer

          สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ประกาศ! เปิดรับคนพิการฝึกอาชีพฟรี! ฝึกแล้วมีฝีมือ รับประกันมีงานทำกับ 3 หลักสูตรสุดฮิตเป็นที่ต้องการของตลาด คือ หลักสูตรนักกีฬาคนพิการ หลักสูตรพัฒนาสารสนเทศ และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 มีอาหาร 3 มื้อพร้อมที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ มีค่าตอบแทนระหว่างฝึกงานอีกด้วย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.สุเมธ โทร. 0868431205 เผย!เจตนารมณ์ของสถาบันอาชีพคนพิการคนพิการนานาชาติเพื่อการจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ ฝึกทักษะอาชีพเพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะส่งเสริมอาชีพคนพิการในพื้นที่และเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างครบวงจร

บรรยายให้ความรู้_resize

           นายสุเมธ พลคะชา ผู้อำนวยการ โครงการสถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติคนพิการ ภายใต้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวว่า อาชีพไม่ใช่เพียงเพื่อหารายได้หรือ  เพื่อการยังชีพเท่านั้นแต่ อาชีพยังหมายถึงการแสดงคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ทุกคนก็ต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพไม่ว่าจะอยู่ในสถานะที่ยากลำบาก ยากดีมีจน หรือร่ำรวยเพียงใดก็ตาม คนพิการจึงต้องการอาชีพ ต้องการพึ่งพาตนเองมีคุณค่าต่อตนเองครอบครัวและสังคมด้วยเพราะความด้อยพลังอำนาจและขาดโอกาสมายาวนานส่งผลให้คนพิการส่วนมากมีพื้นฐานการศึกษาต่ำและอายุเกินเกณฑ์ การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระบบ

          นอกจากนี้ การศึกษาในระบบจำเป็นต้องมี ระยะเวลาและงบประมาณที่ไม่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความผันผวน ความเปลี่ยนแปลงในหลากมิติ ( Disruption) ของเศรษฐกิจและสังคม สถาบันอาชีพของคนพิการจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายข้างต้น เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาด้านอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานเป็นที่ทำงานและศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพคนพิการในระดับภูมิภาคอาเซียน

ศก พอเพียง2_resize

          สำหรับในปีการศึกษา 2566-2567 นี้ ทางสถาบันทำการเปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อ และเปิดอบรม3 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ (Education to Employment) ฝึกทักษะอาชีพ หรือฝึกงาน (Internship) เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการบริการสถานที่ทำงานร่วม  (Co-working space)  และพื้นที่จัดตั้งสำนักงาน (Office space) หรือดำเนินธุรกิจต่างๆ และเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการในพื้นที่และเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างครบวงจร อีกทั้งยังช่วยให้คนพิการและครอบครัวมีอาชีพและการทำงานที่ยั่งยืน อันนำไปสู่การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและความเจริญก้าวหน้าและกินดีอยู่ดีของประชาชนต่อไป

          โดยเปิดรับ 3 หลักสูตร คือ…

          1.)หลักสูตรนักกีฬาคนพิการ  เปิดรับสมัครคนพิการทางร่างกาย อายุ 18-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิ ที่สนใจเล่นกีฬา เพื่อเตรียมสู่นักกีฬาคนพิการอาชีพ

          2.)หลักสูตรพัฒนาสารสนเทศ  รับสมัครคนพิการ อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ ที่สนใจงาน งานพัฒนาสารสนเทศ /งานสำนักงาน /กราฟิก

          3.)หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 รับสมัครคนพิการ อายุ 18-60 ปี ไม่จำกัดวุฒิ สามารถดูแลตนเองได้หรือ    มีผู้ปกครองคอยดูแล สามารถทำงานกลางแจ้งได้ และหากสามารถเดินทางไป-กลับ จะพิจารณาเป็นพิเศษโดยทั้ง 3หลักสูตรนี้จะเปิดกว้างให้คนพิการที่เป็นคนไทยหรือในภูมิภาคอาเซียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ที่สถาบันฯ โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.สุเมธ โทร 0868431205   

ภาพรวม_resize

          ทั้งนี้ การจัดการศึกษาสู่การทำงานนั้นจะออกแบบหลักสูตรโดยเน้นความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้ง โดยมีเนื้อหาสาระด้าน “ความพิการศึกษา”(Disability Study) และทักษะการดำรงชีวิตอิสระ โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ และเพศของคนพิการที่สมัครเข้าเรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ยังจัดให้มีการรับรองหลักสูตร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีความน่าเชื่อถือ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ สถาบันการศึกษาหรือภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ เป็นต้น

          “ด้วยจุดแข็งของสถาบันที่มีประสบการณ์ของทีมงานทั้งด้านคนพิการและการฝึกอาชีพของคนพิการ ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล มากกว่า 30 ปี มีเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรด้านคนพิการ ขณะเดียวกันก็มีผลงานและความน่าเชื่อถือของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ทั้งนี้สถาบันฯ ยังได้ส่งเสริมอาชีพคนพิการต่างๆ อาทิ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการแบบครบวงจร บริการจัดการงานสำหรับคนพิการและให้คำปรึกษาสถานประกอบการในการรับคนพิการเขาทำงาน (Job matching & job placement services) ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งยังเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์จากคนพิการอีกด้วย” นายสุเมธ พลคะชา กล่าวในท้ายสุด

          ทั้งนี้ ต้องการสนับสนุน ช่วยเหลือน้องๆผู้พิการสามารถโอนเงินผ่านที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 342-3-04066-0 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 089 9367598  หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์มูลนิธิฯที่  www.mahatai.org

ปิดความเห็น บน เปิดรับด่วน! 3หลักสูตรสุดฮิต สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติฯ ฝึกทักษะ พร้อมหนุนสร้าง – ส่งเสริมอาชีพ

พฤศจิกายน 2023
พฤ อา
« ต.ค.   ธ.ค. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

RELATED SITES