Archive | มิถุนายน 27th, 2022

พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

Posted on 27 มิถุนายน 2022 by writer

DSC_3086-1_resize

           ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร ผู้จบการศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 1 จำนวน 63 คน เพื่อร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  ณ รร.โนโวเทล สุขุมวิท 20

DSC_2924_resize

           การอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1 นี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น มีรูปแบบการอบรม Hybrid ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Microsoft, Creator Space (NEXT), Future Tales Lab , The Forestias , อมตะซิตี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายกว่า 20 คน

สำหรับรายชื่อผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 1 จำนวน 63 คน ดังนี้

1. นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2. นายกฤศ โกษานันตชัย   ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. นายกฤษฎา ปานบำรุง   เลขานุการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษรฎร์ธานี

4. นายกวิน โตวงศ์ศรีเจริญ   กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ศรีชลธร จำกัด

5. นางเกษศิรินทร์ แปงเสน   หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ

6. นายไกรพุฒิ อินทรโยธา   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท นิวไดซ์ จำกัด

7. นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ   รองนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

8. ดร.จารุพงษ์ บรรเทา      อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

9. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์      รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย

10. ดร.ฉัตรชัย พิศพล      รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

DSC_2745_resize

11. นางสาวชณกช ชสิธภนญ์   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

12. นายชัชชนม์ เกษศรี      ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

13. นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด

14. นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์   รองหัวหน้าสายธุรกิจ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

15. นายชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐ   ปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลสามโคก

16. นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน   รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

17. นางสาวชุติพร เสชัง      รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กระทรวงมหาดไทย

18. นายฐิติน บัวทอง      ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด

19. นายฐิติพันธุ์ ธาดาสีห์      ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

20. นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท   รองนายกเทศมนตรีนคร สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

21. ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

22. นายณัฐพงษ์ ประสารศิวมัย   อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา

23. ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง   นายกเทศมนตรีนครรังสิต สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

24. นายธนวัฒน์ ยอดใจ      นายกเทศมนตรีเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ

25. นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์   นายกเทศมนตรีเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน

26. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์   นายกเทศมนตรีนคร สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

27. นายนคินทร์ ปิยารมย์      ผู้อำนวยการ Global Business บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

28. นายประจวบ คำหงษา   ผู้จัดการทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด

29. นายประภัสร์ ภู่เจริญ      นายกเทศมนตรีเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

DSC_2778_resize

30. นายปราชญา รัตตมงคล   หัวหน้าบริหารการเงิน บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด

31. นางสาวพลอยไพลิน ธนกิจวรบูลย์   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท ดิจิตอล ซิตี้ โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

32. นายพรชัย เอี่ยมสุกใส   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินโนซิตี้ จำกัด

33. ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์   ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพันกิจสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

34. นายพีรชัย อัศดาชาตรีกุล   ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

35. นายพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภา   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด

36. นายภาวิต บุญชละ      รองนายกเทศมนตรีตำบล สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

37. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท      รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

38. นายยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา   เลขานุการ รองประธานกรรมการฝ่ายขายสายงานช่องทางธุรกิจ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

39. แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง   ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

40. นายรณชัย จิตรวิเศษ      ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

41. นายรังสิต บุญญเศรษฐกุล   ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

42. นางสาวรัศมี สืบชมภู      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด

43. นางรุ่งนภา ทับหนองฮี   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

44. นางวนิดา ทาร์ดิเวล      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลักซูรี กรุ๊ป จำกัด

45. ดร.วรางคณา อดิศรประเสริฐ   ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

46. นางสาววิชชุดา มณีณัฏฐกิตติ์   ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สมาร์ท ดิจิทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

47. รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีนคร สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

48. ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

49. นายวิศิษฏ์ เตชาวัฒนากูล   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

50. นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

DSC_3121_resize

51. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

52. นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี   นายกเทศมนตรีเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง

53. นายสราวุธ วงศ์ศุภลักษณ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบล็ค ฟินิกซ์ จำกัด

54. นายสุประวัติ อยู่พัฒน์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

55. นายสุเมธ จันทร์สมสฤษดิ์   ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

56. นายสุเมธ รอดรัตน์      นายกเทศมนตรีตำบล สำนักงานเทศบาลตำบลสิเกา

57. นางสาวสุวภัทร คำกวน   เลขานุการ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด

58. นางสาวแสงเดือน อัศวธีระนันท์   ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

59. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต       รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย

60. นายอัญชิกา อุทัย          เลขานุการ นายกเทศมนตรีนครยะลา สำนักงานเทศบาลนครยะลา

61. นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล แอดวานซ์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

62. นายเอกกร รัตนเอกกวิน       หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรกิจ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

63. ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก       รองอธิการบดี สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ปิดความเห็น บน พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

2-3_resize

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิฯ

Posted on 27 มิถุนายน 2022 by writer

2-1_resize

          นางวนิดา วินิจจะกูล ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมคณะ มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อสนับสนุนกิจกรรม – การดำเนินงานของมูลนิธิฯ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อีกด้วย โดยมี นายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จ. ชลบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

ท่านสามารถดูรายละเอียดมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.mahatai.org

2-3_resize

ปิดความเห็น บน กองทุนพัฒนาสื่อฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานมูลนิธิฯ

มิถุนายน 2022
พฤ อา
« พ.ค.   ก.ค. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

RELATED SITES