Archive | สิงหาคม 17th, 2021

การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ สนง.จังหวัดศรีสะเกษ-อุบล อบรมเทคนิคการสอนครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย

การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ สนง.จังหวัดศรีสะเกษ-อุบล อบรมเทคนิคการสอนครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย

Posted on 17 สิงหาคม 2021 by writer

          หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผล ถอดบทเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์” ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของไทย เกือบ 300 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของนิวซีแลนด์

ดร.วัฒนา พุฒิชาติ_resize

          ดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานว่า จังหวัดศรีสะเกษให้ความสำคัญกับการจัดการและพัฒนาการศึกษา ได้รับการประกาศเป็นจังหวัดนำร่อง     1 ใน 6 จังหวัด เป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้กำหนดเรื่องนวัตกรรมทางการศึกษาเป็น 1 ใน 10 วาระจังหวัดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่  ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 ได้พัฒนามาสู่การจัดกรอบหลักสูตรการจัดการศึกษาของจังหวัด ที่มีชื่อจากอักษรย่อว่า SISAKET ASTECS ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลักพื้นฐานและสมรรถนะหลักทั่วไป การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นหนึ่งในสมรรถนะพื้นฐานด้วย ดังนั้นการสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผล ถอดบทเรียนจากประเทศนิวซีแลนด์” จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

          โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอริน่า ฮันท์ (Ms. Erina Hunt, Online Blended English Language Programmes Coordinator) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยโอทาโกของประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร e-learning รวมถึงการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ที่ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่สำคัญ และปัญหาทั่วไปที่นักเรียนไทยพบเจอกับการเรียนภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบการเรียนออนไลน์และในชั้นเรียนปกติ พร้อมนำเสนอแนวทาง และเทคนิคต่างๆ ในหัวข้อ “เทคนิคพิชิตความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนไทย” (Conquering Mount English for Thai teachers and learners)  โดยนำกรณีศึกษามาเปิดให้ดู หารือเกี่ยวกับปัญหา นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และรูปแบบวิธีการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารที่เหมาะสม เปิดบันทึกวิดีโอคำแนะนำและกลยุทธ์การสอนในชีวิตจริง พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเรียนการสอนของนิวซีแลนด์ โดย อาจารย์เอริน่า ฮันท์ กล่าว แนะนำแนวปฏิบัติในการสอนภาษาอังกฤษ ไว้ดังนี้

2021-06-17_9-32-12_resize

          – เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษของนิวซีแลนด์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจหลักภาษาอังกฤษได้ง่ายมากขึ้น คือ ใช้วิธีการร่วมสมัยและการสื่อสารที่มีส่วนร่วมแบบไดนามิกด้วยแนวทางทักษะแบบบูรณาการที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างผลลัพธ์เชิงบวก และส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ในผู้เรียน ใช้วิธีการที่หลากหลายผสมผสานระหว่างการสื่อสาร กิจกรรม ความร่วมมือ การประเมิน และการจัดการ รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกคน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือแบบตัวต่อตัวในห้องเรียน ควบคู่ไปกับความสมดุลที่ดีของทักษะการรับรู้ (Receptive skill) ที่เน้น การอ่านและการฟัง และทักษะการสร้างภาษา (Productive Skill) ที่เน้นการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิผล ผสมผสานกับแรงบันดาลใจ และความสนใจของนักเรียน อันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนที่ดี และเพิ่มพูนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน

          – ทักษะที่ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทยจะต้องมีหรือเรียนรู้เพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอน แน่นอนว่า คือการสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ภาษา วิธีที่การเรียนรู้ภาษา ตลอดจนวิธีการสอนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องมีพื้นฐานและความเข้าใจด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ การวิเคราะห์วาทกรรม และระบบเสียงภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ ครูผู้สอนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์และเข้าใจลักษณะของผู้เรียน และให้อิสระในการเรียนกับพวกเขา เช่น เรียนภาษาผ่านการใช้คอมพิวเตอร์

Erina Hunt-1_resize

          – เทคนิคในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนภาษาอังกฤษ อย่างแรกคือ ต้องสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีภายในกลุ่มผู้เรียน โดยการเล่าแบ่งปันเรื่องเล่าส่วนตัว ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มผู้เรียน ตระหนักถึงความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม ที่สำคัญต้องทำให้แน่ใจว่า สภาพแวดล้อมในห้องเรียนจะเป็นเป็นที่ปลอดภัยที่ทุกคนกล้าจะผิดพลาดได้ สำหรับเทคนิคนี้ สามารถใช้กับห้องเรียนออนไลน์และห้องเรียนจริง ขณะที่พื้นที่ในห้องเรียนจริง ก็ต้องเอื้อให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เช่น เกม โปสเตอร์ การ์ดสนทนา หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้สัมผัสการเรียนภาษาอังกฤษรอบตัวด้วย

          – เทคนิคการสอนไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเครียดและมีสมดุลทั้งการเรียนและการทำงาน ที่อยากแนะนำให้ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทยนำไปใช้ด้วย นั่นก็คือ “การสอบแบบเปิดหนังสือ หรือให้การบ้าน ที่มีการใบ้คำตอบไว้บ้างแล้ว คำตอบไม่จำกัดตายตัว หรือไม่จำกัดเวลาในการคิด หรืออาจจะให้การบ้านเป็นการเขียนบทความ แล้วนำมาพูดคุยกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนของอีกวัน ซึ่งผู้เรียนจะเริ่มต้นกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ และได้พิจารณาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายภาพ ไปจนถึงแนวคิดที่จำเป็นในการอธิบายภาพ สำหรับช่วงล็อกดาวน์นี้ หากผู้เรียนต้องเรียนออนไลน์ตลอดทั้งวัน การให้การบ้านแบบที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เรียน ช่วยให้พวกเขาได้ใช้เวลานอกหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อทำกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีสุข

ปิดความเห็น บน การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ สนง.จังหวัดศรีสะเกษ-อุบล อบรมเทคนิคการสอนครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย

สิงหาคม 2021
พฤ อา
« ก.ค.   ก.ย. »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

RELATED SITES