Archive | กรกฎาคม 30th, 2021

“ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 4

“ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 4

Posted on 30 กรกฎาคม 2021 by writer

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สานต่อภารกิจพัฒนา “ซีอีโอ ยุคดิจิทัล” หลังจากเปิดการอบรม “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) ทั้ง 3 รุ่น ล่าสุดเตรียมเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 4 จำนวน 92 คน แบ่งเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 37 คนและภาคเอกชน จำนวน 55 คน เนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆครอบคลุมทั้ง Digital Transformation, Digital Innovation , Digital Economy , Digital Society , Smart City รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง Blockchain, IoT , AI , Cyber Security , Data Analytic , 5G , Cloud ฯลฯ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ Digital CEO รุ่น 4 จะเปิดการเรียนการสอนแบบไฮบริด ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2565 นี้ โดยจะเริ่มการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงต้นและจะมีการเรียนออนไซด์เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

ดร.ณัฐพล-นิมมานพัชรินทร์

          ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) เริ่มดำเนินการในปี 2561 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว ได้รับความสนใจและมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การตอบรับเข้าร่วมการอบรมรวม 230 คนแล้ว โดยผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ดีป้า ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จำนวน 37 คน ได้แก่ นายกนิษฐ์ สัญชาตวิรุฬห์ ที่ปรึกษารองประธานกสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, นายกัลย์ แสงเรือง ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายชาตรี เวทสรณสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม, พ.อ.(พ) นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดน ภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักนายกรัฐมนตรี, รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, พล.ต.เทวมิตร พลภักดี ผู้อำนวยการสำนัก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กระทรวงกลาโหม, นายธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายนิมิต สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวในประเทศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย, นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางพรทิพย์ ถาวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดี กรมการแพทย์, นางรังสิมา ประดิษฐพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), นายวิชัย ดีเจริญกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), นายวิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, นายศัจธร วัฒนะมงคล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๒  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ กรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค, นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, นายสุพร โสฬศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย, นายสุุทธิรักษ์ บูชากุล รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) การประปานครหลวง, น.พ.อนุแสง จิตสมเกษม       รองคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล, นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร ผู้อำนวยการเทคโนโลยนีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,
นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตร, นางสาวอัญชลี จรัสยศวุฒิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย, นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ  นางสาวอายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

AW_CDA_2 Poster_Print_Update

          ส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ดีป้า ในภาคเอกชน จำนวน  55 คน ได้แก่ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการบริษัท บางกอก เดค-คอม จำกัด (มหาชน), นายกรธัช พิรัญเจริญ กรรมการผู้จัดการ แกรนด์ พี. ซี. จำกัด, นางสาวกรรธิมา สาริกา ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน), นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธากรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), นายกัมปนาท วิมลโนท FAVP, Head of Investment and Strategic Partnership บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด, นายเกียรติศักดิ์ ตั้งรุ่งเรืองอยู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชจ แมเนอร์ จำกัด, นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนานนท์ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด, นางสาวเจน กิตติรัตนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีนสไปร์ จำกัด, นายชวการ ศิริบัญชาวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทีซี แมเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด, นายฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร   บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, นายณชพล สองทิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด, นายณรงค์ฤทธิ์  กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), นางสาวณัฐฐินี บุญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด, นายดี จันทร์ศุภฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวัตกรรมเพื่อสังคมและเทคโนโลยีเกษตร จำกัด, นพ.เทิดศักดิ์  เชิดชู ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลเวชธานี, นายธนธรรศ สนธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด, นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอนเวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด, นายธนาศักดิ์ ทรัพย์หิรัญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, นายนภัทร นภินธากร ผู้จัดการฝ่่าย เทรดดิ้ง บิซิเนส อินเทลลิเจนซ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), นางนุชนาถ วสุรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด, นายปกรณ์ ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟินีม่า จำกัด, นางสาวปวิตรา ทัศวิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก วัน อินเตอร์เทรด จำกัด, นางปาจรีย์  บุณยัษฐิติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด, นางสาวปิติพร พนาภัทร์ Chief Business and Financial Officerบริษัท เอสซีบี เท็กเอกซ์ จำกัด, นางสาวปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธาร์ณัส จำกัด, นางพรพนิต รัตนกุล กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, นางพัชรินทร์ ไทยบัณฑิตย์ ช็อพทาห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด, นายพัฒนา วงศ์นิรันดร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, นายพิพัฒน์ พัฒนานุสรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน, นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายการตลาดและบริการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, นายพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด, นางพุทธวรรณ สุภัทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท Sea (ประเทศไทย), นางสาวแพร พันธุมวนิช กรรมการ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด, นายภัทรพร โพธิสุวรรณ์ นายกสมาคม สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่, นายมนตรี หล่อกอบกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์ชั่น แคปิตอล จำกัด, นายรณน ตันธุวนิตย์ ผู้ช่วยประธานบริหารบริษัท บริษัท โงวฮก จำกัด, นายระวี พัวพรพงษ์ Head of The 1 Business (SVP) บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด, นายราเกส ซิงห์ ประธานบริหาร บริษัท ดับเบิ้ลพ้อยท์ส จำกัด, นางสาววรนัดดา อนาวิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.เอ.ไลท์ จำกัด, นายวัชระ จิระเจริญสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจลูกค้ากิจการขนาดใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, นายวิฑิต อาภาพาส ประธานผู้อำนวยการ บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด, นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน), นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร อุปนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นายวีระศักดิ์ กุลชัยพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, หม่อมหลวงศสิพร รัชนี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้ ข็อต จำกัด, นางสาวศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน), นายศุธี เตรียมวิริยะกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด, นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท อุบลไบโอเพาเวอร์ จำกัด, นางสาวสิริน ธนศรีวนิชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด, นางสาวสุวิตา จรัญวงศ์กรรมการบริหาร    บริษัท เทลสกอร์ จำกัด, สพ.ญ.หทัยรัตน์ พรรณาปยุกต์ กรรมการผู้จัดการ ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวชั่น จำกัด, นางสาวอโณทัย ดลพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาอีเล็คโทรนิค, นายอดิศร อนันอนุสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพค ออริจิ้น จำกัด และ นายอุดร คงคาเขตร New Growth Platforms Business Director บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ปิดความเห็น บน “ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 4

กรกฎาคม 2021
พฤ อา
« มิ.ย.   ส.ค. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

RELATED SITES