Archive | ตุลาคม 28th, 2019

depa – CEO#3_1_800

ดีป้าเปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาผู้บริหารยุคดิจิทัลให้ทันนวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ

Posted on 28 ตุลาคม 2019 by writer

ดีป้าเปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 3

เพื่อพัฒนาผู้บริหารยุคดิจิทัลให้ทันนวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ

depa - CEO#3_1_800

ดีป้าขอเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 3 เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล เนื้อหาหลักสูตรอัดแน่นด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้นำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

depa - CEO#3-2ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่าที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับการเปิดอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 1 และ 2 ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนระดับสูงเข้าร่วมอบรมกับในหลักสูตรนี้กว่า 147 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจสำคัญของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

“ดีป้าเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ  จึงได้สานต่อการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 3  ขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   โดยเนื้อหาหลักสูตร มุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ เช่น Digital Transformation, Cyber Security, Digital Innovation และ Smart City ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมบรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมฯ อย่างใกล้ชิด

depa - CEO#3 p12

สำหรับ ไฮไลท์หลักสูตร  ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับด้านต่างๆ คือ

  • พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่างๆ
  • พัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในด้านการพัฒนา Digital Transformation, Cyber Security, Digital Innovation และ Smart City ไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพ
  • วิพากษ์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย
  • พัฒนาองค์กรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
  • ศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ
  • ศึกษาดูงานถอดแบบเรียนรู้ในประเทศเยอรมนี

depa - CEO#3 p10

          สำหรับกำหนดการอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 29 พฤษภาคม 2563  สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน (ศุกร์ – เสาร์) รวมชั่วโมงการศึกษาทั้งสิ้น 148.5 ชั่วโมง  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 3 นี้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย. 2562 โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  Digital Economy Academy คุณพรรณทิมาโทร. 082-449-4598 คุณนัฏพร โทร. 088-462-9945 และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  https://www.depa.or.th/th/digitalceo

ปิดความเห็น บน ดีป้าเปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาผู้บริหารยุคดิจิทัลให้ทันนวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ

เตรียมความพร้อมก่อนตะลุยกิจกรรม “พร้อมลอง พร้อม Learn แคมป์ ตอนนักสำรวจจิ๋วตะลุยโลกแมลง” กับแบรนด์จูเนียร์

เตรียมความพร้อมก่อนตะลุยกิจกรรม “พร้อมลอง พร้อม Learn แคมป์ ตอนนักสำรวจจิ๋วตะลุยโลกแมลง” กับแบรนด์จูเนียร์

Posted on 28 ตุลาคม 2019 by writer

เตรียมความพร้อมก่อนตะลุยกิจกรรม “พร้อมลอง พร้อม Learn แคมป์

ตอนนักสำรวจจิ๋วตะลุยโลกแมลง” กับแบรนด์จูเนียร์

 DSC_2708-2_800

                        นางสาวอรญา หอมเศรษฐี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศครอบครัว ผู้โชคดีจำนวน 20 ครอบครัว ก่อนเดินทางเข้าร่วมแคมป์ “พร้อมลอง พร้อม LEARN แคมป์ ตอนนักสำรวจจิ๋วตะลุยโลกแมลง” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ที่เขาใหญ่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของแมลง วงจรชีวิตของผีเสื้อ รวมทั้งการอนุรักษ์แมลงท่ามกลางธรรมชาติ โดยมี อเล็กซ์ เรนเดลล์ จากอีอีซี ประเทศไทย ร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 15 บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเคี่ยนหงวน 2 ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆ นี้

ปิดความเห็น บน เตรียมความพร้อมก่อนตะลุยกิจกรรม “พร้อมลอง พร้อม Learn แคมป์ ตอนนักสำรวจจิ๋วตะลุยโลกแมลง” กับแบรนด์จูเนียร์

เปิดโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ พลัส

เปิดโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ พลัส

Posted on 28 ตุลาคม 2019 by writer

เปิดโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ พลัส

BSC2019-1_800

            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์พลัส อัพเกรดสมอง พร้อมพิชิตทุกฝัน โดยมี นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวพุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์  ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด คณะอาจารย์ และนักเรียนกว่า 5,000 คน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

BSC2019-2_800

ปิดความเห็น บน เปิดโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ พลัส

ตุลาคม 2019
พฤ อา
« ก.ย.   พ.ย. »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

RELATED SITES